Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Bruksela, 23 maja 2011 r.

Agenda cyfrowa: zmiany przepisów w dziedzinie telekomunikacji z korzyścią dla obywateli i firm w całej Europie

Od 25 maja 2011 r. wszyscy Europejczycy będą korzystać z nowych uprawnień i usług w dziedzinie telefonii – w tym komórkowej – i Internetu. Do tego dnia we wszystkich państwach Unii mają zostać wdrożone nowe unijne zasady dla sektora telekomunikacji, które mają go uczynić bardziej konkurencyjnym, co w efekcie przyniesie dogodniejsze usługi dla klientów Chodzi między innymi o zapewnienie klientom możliwości zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia, z zachowaniem numeru telefonu, gwarancje większej przejrzystości oferowanych klientom usług oraz lepszej ochrony ich danych osobowych w sieci. Dzięki nowym uprawnieniom nadzorczym uzyskanym przez Komisję oraz uprawnieniom regulacyjnym, nadanym Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zwiększy się pewność prawna, a operatorzy telekomunikacyjni znajdą się na wspólnym, ogólnoeuropejskim rynku. Komisja współpracowała ściśle z administracjami państw członkowskich dla zapewnienia sprawnego wdrożenia tych unijnych przepisów. Może ona wystąpić z postępowaniem w sprawie uchybienia ich zobowiązaniom, gdyby doszło do opóźnień wdrożenia. Wzmocnienie wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych jest głównym celem Europejskiej agendy cyfrowej – ang. Digital Agenda for Europe (zob. również IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Obywatele i przedsiębiorcy pragnący cieszyć się bardziej konkurencyjnymi usługami telekomunikacyjnymi powinni wykorzystać w pełni możliwości, jakie uzyskają dzięki nowym regułom. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tak się stało. Jeśli nowe uprawnienia nie będą się przekładały na rzeczywiste korzyści, osobiście podejmę wszelkie niezbędne kroki zmierzające do naprawy sytuacji w odniesieniu do państw członkowskich i operatorów telekomunikacyjnych.”

Obowiązujące od 25 maja nowe przepisy unijne zapewniają obywatelom i przedsiębiorcom:

Wyższy poziom ochrony praw konsumenta i większy wybór:

  • możliwość zmiany operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej z zachowaniem numeru w ciągu jednego dnia roboczego;

  • ograniczenie do 24 miesięcy początkowej długości nowego abonamentu, przy jednoczesnym zobowiązaniu operatorów do oferowania dwunastomiesięcznych umów. Umożliwi to klientom łatwiejsze zmienianie operatorów w przypadku, gdy znajdą sobie lepszą ofertę;

  • bardziej przejrzyste informacje o usługach wliczonych w abonament; Umowy abonenckie muszą zawierać opis minimalnego poziomu jakości świadczonych usług. W szczególności abonenci internetowi muszą otrzymywać dane na temat technik zarządzania ruchem i ich wpływu na jakość usług, jak również wszelkich innych ograniczeń (w rodzaju ograniczenia szerokości pasma lub dostępnej prędkości połączenia, blokowania czy ograniczania niektórych rodzajów połączeń – na przykład połączeń telefonii internetowej w technologii VoIP (Voice Over Internet Protocol); wymagane jest również określenie w umowie szczegółów rekompensat i zwrotów kosztów, przysługujących w razie niespełnienia takiego minimalnego poziomu usług (zob. IP/11/486 i MEMO/11/319).

Lepiej chroniona prywatność i bezpieczeństwo w sieci:

  • poprawa ochrony przed naruszeniem prywatności danych osobowych oraz przed spamem (tj. niezamawianą pocztą elektroniczą) wraz z obowiązkiem powiadamiania o wszelkich naruszeniach poufności danych osobowych;

  • poprawa poziomu informacji i wymogów uzyskania zgody zainteresowanych w celach przechowywania i udostępniania informacji zachowywanych w urządzeniach użytkownika (takich jak „cookies” niezwiązane bezpośrednio z usługą, z jakiej korzysta dany użytkownik). Zob. MEMO/11/320.

Uspójnienie prawodawstwa w skali całej UE

  • regulatorzy krajowi uzyskują więcej samodzielności i nowe uprawnienia, by w ostateczności nakładać na operatorów cieszących się znaczącą pozycją na rynku obowiązek oddzielenia sieci komunikacyjnych od działów usługowych, dla zapewnienia innym operatorom niedyskryminacyjnego dostępu (bez konieczności podziału własności czy też tworzenia odrębnego przedsiębiorstwa).

  • wspólnie z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) Komisja uzyskała przy tym dodatkowe uprawnienia nadzorcze w zakresie środków zaradczych w dziedzinie konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych (w postaci tzw. „procedury z art. 7"). W praktyce znaczy to, że gdyby Komisja uznała, że proponowany środek zaradczy w dziedzinie konkurencji zgłoszony przez krajowy organ regulacyjny stworzy przeszkodę na drodze do jednolitego rynku dla dostawców usług telekomunikacyjnych, Komisja może zadecydować o przeprowadzeniu dogłębnej oceny, by po konsutacji z BEREC wydać zalecenia obowiązujące krajowego regulatora do wprowadzenia zmian w proponowanym środku zaradczym lub też do jego wycofania. Krajowe organy regulacyjne muszą w najwyższym stopniu uwzględniać takie zalecenia (zob. MEMO/11/321).

Do dalszych nowości zawartych w pakiecie należy poprawa dostępu do numerów alarmowych, w szczególności w przypadku korzystania z połączenia z europejskim numerem alarmowym 112.

Niedawno, na podstawie nowych reguł na rynku telekomunikacyjnym, weszły w życie zalecenia Komisji wskazujące krajowym organom regulującym telekomunikację, w jaki sposób powinny one regulować dostęp stron trzecich do konkurencyjnych, superszybkich sieci światłowodowych (znanych również jako sieci dostępu nowej generacji, zob. MEMO/10/424).

Komisja ściśle monitoruje wdrażanie nowych reguł telekomunikacyjnych w państwach członkowskich, i wykorzysta w pełni swoje uprawnienia, zwiększone niedawno na mocy traktatu lizbońskiego, by dopilnować pełnego i terminowego wdrożenia zaktualizowanych unijnych przepisów w tej dziedzinie do prawa krajowego każdego z państw członkowskich. Pragnąc wspomóc państwa członkowskie we wdrażaniu nowych reguł telekomunikacji, Komisja wydała wytyczne obejmujące szereg rozmaitych zagadnień, od cookies aż po usługę powszechną.

Szerszy kontekst

Nowe reguły w dziedzinie telekomunikacji zostały formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę pod koniec roku 2009 (MEMO/09/491). Parlament i Rada zgodziły się co do tego, że reguły muszą być wdrożone do prawodawstwa narodowego wszystkich państw członkowskich do 25 maja 2011 r.

Obie wchodzące właśnie tego dnia w życie dyrektywy, to jest dyrektywa w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz dyrektywa o prawach obywateli, zmieniają aż pięć obowiązujących dyrektyw unijnych. Są to: dyrektywa ramowa, dyrektywa o dostępie, dyrektywa o zezwoleniach, dyrektywa o usłudze powszechnej i dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej. Przyjęto przy tym nowe rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. BEREC, z siedzibą w Rydze, zainaugurowano oficjalnie w maju 2010 r. (IP/10/641).

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar