Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Brussel, 23 mei 2011

Digitale agenda: nieuwe telecomvoorschriften moeten voordelen opleveren voor burgers en bedrijven in heel Europa

Tegen 25 mei 2011 kunnen Europeanen genieten van nieuwe rechten en diensten wat betreft vaste en mobiele telefoon en internet. Nieuwe EU-telecomvoorschriften die moeten zorgen voor een meer concurrerende telecommunicatiesector en betere diensten voor klanten, zouden tegen die datum in de nationale wetgeving moeten zijn omgezet. Deze voorschriften omvatten het recht van klanten om over te stappen naar een andere telecomexploitant in slechts één dag, met behoud van hun telefoonnummer, het recht op meer duidelijkheid over de diensten die klanten ontvangen en betere bescherming van online persoonsgegevens. Nieuwe bevoegdheden op het gebied van toezicht voor de Europese Commissie en regelgevende bevoegdheden voor het Europees orgaan van telecomregulatoren (BEREC)) zullen meer zekerheid verschaffen wat de regelgeving betreft en telecomexploitanten helpen uit te groeien tot een interne pan-Europese telecommarkt. De Commissie heeft nauw samengewerkt met de lidstaten om ervoor te zorgen dat deze EU-voorschriften snel worden toegepast en zal inbreukprocedures overwegen tegen lidstaten die deze voorschriften niet tijdig hebben omgezet. De versterking van de interne markt voor telecomdiensten is een hoofddoelstelling van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda verklaarde: "Burgers en bedrijven moeten volop kunnen profiteren van de mogelijkheden om dankzij deze voorschriften meer concurrerende telecomdiensten te krijgen. Ik zal mijn uiterste best doen hen hierbij te helpen. Als deze rechten in de praktijk niet beschikbaar zijn, zal ik de nodige maatregelen nemen om een dergelijke situatie op te lossen met de lidstaten en telecomexploitanten."

Vanaf 25 mei beschikken burgers en bedrijven dankzij de nieuwe EU-voorschriften over:

Meer consumentenbescherming en meer keuze:

  • De mogelijkheid om binnen één dag te veranderen van exploitant voor vaste of mobiele telefoon met behoud van eigen nummer

  • Het oorspronkelijk door de klant ondertekende contract mag een looptijd hebben van maximaal 24 maanden en exploitanten worden verplicht contracten van een jaar aan te bieden. Zo kunnen klanten makkelijk overstappen naar een andere exploitant als ze een beter aanbod vinden.

  • Duidelijkere informatie over diensten die onder het abonnement van de klant vallen. Consumentencontracten moeten informatie verstrekken over minimumkwaliteitsniveaus. Internetabonnees moeten met name informatie ontvangen over technieken voor het beheer van het telefoonverkeer en hun impact op de servicekwaliteit, evenals eventuele andere beperkingen (zoals maximale bandwijdten, de beschikbare verbindingssnelheid of het blokkeren of afknijpen van toegang tot bepaalde diensten zoals Voice Over Internet Protocol). Contracten moeten ook details bevatten over compensatie en terugbetaling die mogelijk zijn indien niet voldaan wordt aan deze minimumeisen (zie IP/11/486 en MEMO/11/319).

Betere online privacy en veiligheid:

  • Betere bescherming tegen inbreuken op persoonsgegevens en "spam" (ongewenste e-mails), verplichte kennisgeving van inbreuken op persoonsgegevens.

  • Betere informatie en vereiste van toestemming voor de opslag van of toegang tot informatie in de systemen van de gebruikers (zoals "cookies" die geen verband houden met de op dat moment gebruikte dienst (zie MEMO/11/320)

Meer samenhangende regelgeving in de EU:

  • nationale regelgevers krijgen meer onafhankelijkheid en zullen bevoegdheid krijgen om in laatste instantie telecomexploitanten met een sterke machtspositie op de markt te dwingen hun communicatienetwerken te scheiden van hun dienstverlenende takken zodat andere exploitanten niet gediscrimineerd worden bij toegang tot de markt (zonder noodzakelijkerwijs bedrijven uit handen te geven of een afzonderlijk bedrijf op te richten).

  • In samenwerking met het Europees orgaan van telecomregulatoren (BEREC), heeft de Commissie ook extra bevoegdheden op het gebied van toezicht verleend met betrekking tot concurrentieoplossingen voor de telecommarkt (de zogenaamde "Procedure van artikel 7"). In de praktijk kan de Commissie, wanneer zij meent dat een ontwerp-mededingingsinstrument dat door de nationale regelgevingsinstantie is aangemeld, een obstakel zou vormen voor de interne markt voor telecomdiensten, een diepgaande evaluatie uitvoeren en in overleg met BEREC een aanbeveling formuleren voor de nationale regelgevingsinstantie om dit instrument te wijzigen of in te trekken. Nationale regelgevingsinstanties moeten zoveel mogelijk rekening houden met dergelijke aanbevelingen (zie MEMO/11/321).

Andere nieuwe elementen in het pakket omvatten een betere toegang tot de hulpdiensten met inbegrip van het gemeenschappelijk Europees oproepnummer 112.

De aanbeveling van de Commissie met aanwijzingen voor de nationale regelgevingsinstanties over de regulering van concurrerende toegang van derde partijen tot ultrasnelle vezelnetwerken (ook wel bekend als toegangsnetwerken van de volgende generatie) (zie MEMO/10/424) werd onlangs ingevoerd op basis van nieuwe elementen in de bijgewerkte telecommunicatievoorschriften.

De Commissie volgt de tenuitvoerlegging van de nieuwe telecommunicatievoorschriften door de lidstaten op de voet en zal haar recent bij het Verdrag van Lissabon versterkte bevoegdheden benutten om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte EU-telecommunicatievoorschriften volledig en op tijd worden omgezet in de nationale wetgeving. Om de lidstaten te helpen bij de omzetting van de nieuwe telecommunicatievoorschriften, heeft de Commissie richtsnoeren opgesteld over verschillende kwesties zoals cookies en universeledienstverlening.

Achtergrond

De herziene EU-voorschriften inzake telecommunicatienetwerken en –diensten werden eind 2009 formeel goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad (MEMO/09/491). Het Parlement en de Raad kwamen overeen dat de voorschriften vóór 25 mei 2011 in de nationale wetgevingen van de 27 lidstaten moeten worden omgezet.

De twee richtlijnen die op 25 mei 2011 in werking treden, de beterregelgevenrichtlijn en de burgerrechtenrichtlijn wijzigen vijf verschillende bestaande EU-richtlijnen (de kaderrichtlijn, de toegangsrichtlijn, de machtigingsrichtlijn, de universeledienstrichtlijn). Verder werd een nieuwe verordening vastgesteld tot oprichting van het Europees orgaan van telecomregulatoren (BEREC). BEREC werd officieel opgericht in Riga in mei 2010 (IP/10/641).

Digital Agenda website:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar