Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Bryssel 23. toukokuuta 2011

Digitaalistrategia: uudet televiestintäsäännöt hyödyttävät kansalaisia ja yrityksiä koko EU:ssa

Eurooppalaiset voivat 25. toukokuuta 2011 alkaen käyttää puhelimiin, matkaviestimiin ja internetiin liittyviä uusia oikeuksia ja palveluja. Jäsenvaltioiden on tuohon päivään mennessä pantava täytäntöön EU:n uudet televiestintäsäännöt, joilla pyritään lisäämään kilpailua televiestintäalalla ja varmistamaan paremmat palvelut kuluttajille. Uusiin sääntöihin sisältyvät muun muassa asiakkaiden oikeus vaihtaa teleoperaattoria yhden päivän kuluessa vaihtamatta puhelinnumeroaan, oikeus saada selkeämpää tietoa kuluttajille tarjottavista palveluista sekä parempi henkilötietojen suoja verkossa. Euroopan komission uudet valvontavaltuudet ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) sääntelyvaltuudet parantavat sääntelyn varmuutta ja auttavat teleoperaattoreita kasvamaan suuremmiksi koko Euroopan kattavilla yhtenäisillä televiestintämarkkinoilla. Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen näiden EU-sääntöjen nopean täytäntöönpanon ja harkitsee rikkomismenettelyjen aloittamista niitä jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole panneet sääntöjä ajoissa täytäntöön. Telepalvelujen yhtenäismarkkinoiden lujittaminen on yksi Euroopan digitaalistrategian keskeisistä tavoitteista (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

"Saadakseen kilpailukykyisempiä telepalveluja kansalaisten ja yritysten olisi käytettävä näiden uusien sääntöjen tarjoamat mahdollisuudet täysimittaisesti hyväkseen," totesi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. "Teen parhaani auttaakseni heitä tässä asiassa. Jos näitä oikeuksia ei tarjota käytännössä, ryhdyn tarpeellisiin toimiin, jotta jäsenvaltiot ja teleoperaattorit korjaavat tilanteen."

Toukokuun 25. päivästä lähtien EU:n uudet säännöt antavat kansalaisille ja yrityksille seuraavat oikeudet:

Parempi kuluttajansuoja ja lisää valinnanvaraa:

  • Asiakas voi vaihtaa kiinteän verkon tai matkaviestinverkon operaattoria yhden työpäivän kuluessa vaihtamatta puhelinnumeroaan.

  • Sopimuksissa saa määrätä enintään 24 kuukauden sitoumusajasta, ja operaattoreilla on velvollisuus tarjota 12 kuukauden sopimuksia. Näin kuluttajien on helpompi vaihtaa operaattoria, jos he löytävät paremman tarjouksen.

  • Asiakkaan tilaamista palveluista tiedotetaan selkeämmin. Kuluttajasopimuksissa on ilmoitettava palvelujen vähimmäislaatutaso. Erityisesti internetin tilaajille on tiedotettava liikenteenhallintatekniikoista ja niiden vaikutuksesta palvelun laatuun sekä muista mahdollisista rajoituksista (esim. kaistaleveyden ylärajoista, käytettävissä olevasta yhteysnopeudesta tai tiettyjen palvelujen kuten internetissä tapahtuvan puheensiirron estämisestä tai rajoittamisesta). Sopimuksissa on myös annettava tiedot korvauksista tai hyvityksistä, joita operaattorin on tarjottava, jos näitä vähimmäistasoja ei saavuteta (ks. IP/11/486 ja MEMO/11/319).

Parempi yksityisyyden suoja ja verkkoturvallisuus:

  • Henkilötietoja suojataan paremmin tietoturvaloukkauksilta ja suojautumista roskapostia (ei-toivottuja sähköpostiviestejä) vastaan parannetaan; tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen tulee pakolliseksi.

  • Tietojen tallentamisesta käyttäjän laitteelle tai tällaisten tietojen käytöstä (esim. evästeet, jotka eivät liity parhaillaan käytettävään palveluun) on tiedotettava paremmin, ja niihin tarvitaan käyttäjän suostumus (ks. MEMO/11/320).

Yhdenmukaisempi sääntely EU:ssa:

  • Kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus kasvaa, ja niillä on viimeisenä keinona valtuudet velvoittaa huomattavan markkinavoiman teleoperaattorit eriyttämään viestintäverkkonsa palveluyksiköistään, jotta varmistetaan muiden operaattoreiden syrjimätön pääsy verkkoon (tämä ei välttämättä edellytä omistuksen eriyttämistä tai erillisen yrityksen perustamista).

  • Komissiolle on yhdessä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kanssa annettu uusia valtuuksia valvoa korjaavien toimenpiteiden toteuttamista televiestintämarkkinoilla (ns. "7 artiklan menettely"). Käytännössä. jos komissio katsoo, että kansallisen sääntelyviranomaisen ilmoittama toimenpide-ehdotus luo esteen telepalvelujen yhtenäismarkkinoille, se voi tehdä toimenpiteestä perinpohjaisen arvioinnin ja antaa BERECiä kuultuaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle suosituksen suunnitellun toimenpiteen muuttamisesta tai peruuttamisesta. Kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava tällaiset suositukset mahdollisimman hyvin huomioon (ks. MEMO/11/321).

Yksi lainsäädäntöpakettiin sisältyvä uusi elementti on parempi mahdollisuus käyttää hätäpalveluja. Tämä koskee myös Euroopan yleistä hätänumeroa 112.

Euroopan komissio antoi hiljattain suosituksen siitä, miten kansallisten viestintäviranomaisten tulisi säännellä ultranopeiden valokuituverkkojen (ns. seuraavan sukupolven liityntäverkkojen) käyttöoikeuksia kilpailua edistävällä tavalla (ks. MEMO/10/424). Suositus pohjautui uudistettujen televiestintäsääntöjen uusiin elementteihin.

Komissio seuraa tiiviisti uusien televiestintäsääntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja käyttää kaikkia toimivaltuuksiaan, joita on juuri vahvistettu Lissabonin sopimuksella, varmistaakseen EU:n uudistettujen televiestintäsääntöjen täysimittaisen ja ripeän täytäntöönpanon jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. Auttaakseen jäsenvaltioita uusien televiestintäsääntöjen täytäntöönpanossa komissio on laatinut ohjeita eri näkökohdista, muun muassa evästeistä ja yleispalvelusta.

Tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät televiestintäverkkoja ja -palveluja koskevat uudistetut EU-säännöt virallisesti vuoden 2009 lopussa (MEMO/09/491). Parlamentti ja neuvosto sopivat, että säännöt on saatettava osaksi 27 jäsenvaltion kansallisia lainsäädäntöjä 25. toukokuuta 2011 mennessä.

Kahdella 25. toukokuuta 2011 voimaantulevalla direktiivillä eli sääntelyn parantamista koskevalla direktiivillä ja kansalaisten oikeuksia koskevalla direktiivillä muutetaan viittä voimassa olevaa EU-direktiiviä (puitedirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi, valtuutusdirektiivi, yleispalveludirektiivi ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). Samaan aikaan on hyväksytty asetus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamisesta. BEREC perustettiin virallisesti Riiassa toukokuussa 2010 (IP/10/641).

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar