Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Brüssel, 23. mai 2011

Digitaalarengu tegevuskava: uutest telekommunikatsioonieeskirjadest saavad kasu nii kodanikud kui ka ettevõtjad kogu Euroopas

25. maiks 2011 saavad Euroopa kodanikud uued telefonide, mobiiltelefonide ja internetiga seonduvad õigused. ELi uued telekommunikatsioonieeskirjad, mis tagavad telekommunikatsioonisektori suurema konkurentsivõime ja klientidele parema kvaliteediga teenused, peavad olema selleks kuupäevaks riiklikku õigusesse üle võetud. Eeskirjad hõlmavad klientide õigust vahetada telekommunikatsioonioperaatorit ühe päevaga, jättes telefoninumbri samaks, õigust suuremale selgusele klientidele osutatavate teenuste osas ja isikuandmete kaitset võrgus. Euroopa Komisjoni uued järelevalvevolitused ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) regulatiivsed volitused tagavad suurema õiguskindluse ning aitavad telekommunikatsioonioperaatoritel areneda ühtseks üleeuroopaliseks telekommunikatsioonituruks. Komisjon on teinud tihedat koostööd liikmesriikidega, et nimetatud ELi eeskirju sujuvalt rakendada, ja kaalub rikkumismenetluste algatamist nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole eeskirju õigeaegselt rakendanud. Telekommunikatsiooniteenuste ühtse turu tugevdamine on Euroopa digitaalarengu tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) põhieesmärk.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Kodanikud ja ettevõtjad peaksid täies ulatuses ära kasutama võimalusi, mida need uued eeskirjad neile konkurentsivõimelisemate telekommunikatsiooniteenuste saamiseks pakuvad. Selleks anname neile igakülgset abi. Kui nimetatud õigusi ei tehta praktikas kättesaadavaks, võtame liikmesriikide ja telekommunikatsioonioperaatorite suhtes meetmeid olukorra lahendamiseks.”

Alates 25. maist pakuvad ELi uued eeskirjad kodanikele ja ettevõtjatele järgmist.

Tarbijakaitse kõrgem tase ja rohkem valikuvõimalusi:

  • võimalus vahetada tavatelefoni- või mobiilsideoperaatorit ühe päevaga, jättes telefoninumbri samaks;

  • kliendi esialgse liitumislepingu maksimaalne pikkus on 24 kuud ja operaatoritel on kohustus pakkuda 12-kuulisi lepinguid. Tänu sellele on klientidel lihtsam operaatorit vahetada, kui nad leiavad parema pakkumise;

  • selgem teave kliendi tellitud teenuste kohta. Tarbijalepingud peavad sisaldama teavet pakutava teenuse kvaliteedi miinimumtaseme kohta. Eelkõige internetiteenuse tellijad peavad saama nii teavet andmeedastuse haldamise meetodite ja nende teenuse kvaliteedile osutatava mõju kohta kui ka muid piiranguid hõlmavaid andmeid (nagu ribalaiuse piirangud, võimaldatav ühenduskiirus või teatavatele teenustele nagu IP-kõneteenustele juurdepääsu blokeerimine või piiramine); lepingud peavad sisaldama ka andmeid hüvitiste ja tagasimaksete kohta, juhul kui nimetatud miinimumtaset ei saavutata (vt IP/11/486 ja MEMO/11/319).

Suurem privaatsus ja turvalisus võrgukeskkonnas:

  • tõhusam kaitse isikuandmetega seotud rikkumiste ja rämpsposti (soovimatu e-posti) vastu, kohustuslik teavitamine isikuandmetega seotud rikkumiste korral;

  • selgem teave ja nõusolekunõuded teabe talletamiseks või selle kasutamiseks kasutajate seadmetes (nagu „küpsised”, mis ei ole seotud antud hetkel kasutatava teenusega) (vt MEMO/11/320).

Järjepidevam reguleerimine kogu Euroopas:

  • riikide reguleerivad asutused on sõltumatumad ja neil on viimase võimalusena õigus kohustada märkimisväärse turujõuga telekommunikatsioonioperaatoreid lahutama oma sidevõrke teenustest, et tagada muudele operaatoritele mittediskrimineeriv juurdepääs (seejuures ei lahutata tingimata omandiõigust ega kohustata looma eraldiseisvat äriühingut);

  • komisjonile on koos Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga (BEREC) antud täiendavad järelevalvevolitused seoses telekommunikatsiooniturgude konkurentsialaste õiguskaitsevahenditega (nn „artiklis 7 sätestatud kord”). Tegelikkuses võib komisjon, leides, et riigi reguleeriva asutuse teavitatud konkurentsialase õiguskaitsevahendi ettepanek tekitaks tõkke telekommunikatsiooniteenuste ühtsele turule, läbi viia põhjaliku hindamise ja koos BERECiga välja anda soovituse riigi reguleerivale asutusele kavandatud õiguskaitsevahendi muutmiseks või tühistamiseks. Riigi reguleerivad asutused peavad selliseid soovitusi täiel määral arvesse võtma (vt MEMO/11/321).

Eeskirjade uus osa on veel parem juurdepääs hädaabiteenustele, sealhulgas Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112.

Hiljuti avaldati ajakohastatud telekommunikatsioonieeskirjade uute elementide põhjal komisjoni soovitus, milles osutatakse riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivatele asutustele, kuidas nad saaksid korraldada kolmandate isikute konkurentsipõhist juurdepääsu ülikiiretele kiudoptilistele võrkudele (tuntud ka kui uue põlvkonna juurdepääsuvõrgud) (vt MEMO/10/424).

Komisjon jälgib tähelepanelikult uute telekommunikatsioonieeskirjade rakendamist liikmesriikides ning kasutab kõiki oma volitusi, mida tugevdati hiljaaegu Lissaboni lepinguga, et tagada ELi ajakohastatud telekommunikatsioonieeskirjade täielik ja õigeaegne riiklikku õigusesse ülevõtmine. Komisjon on koostanud suuniseid arvukatel teemadel, nagu küpsised ja universaalteenus, et aidata liikmesriikidel rakendada uusi telekommunikatsioonieeskirju.

Taust

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ELi telekommunikatsioonivõrkude ja -teenuste läbivaadatud eeskirjad ametlikult vastu 2009. aasta lõpus (MEMO/09/491). Parlament ja nõukogu leppisid kokku, et eeskirjad tuleb 27 liikmesriigi riiklikku õigusesse üle võtta 25. maiks 2011.

25. mail 2011 jõustub kaks direktiivi, parema õigusloome direktiiv ja kodanike õiguste direktiiv, millega muudetakse viit ELi kehtivat direktiivi (raamdirektiiv, juurdepääsu käsitlev direktiiv, loadirektiiv, universaalteenuse direktiiv ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv). Ühtlasi võeti vastu uus määrus, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC). BEREC asutati ametlikult 2010. aasta mais Riias (IP/10/641).

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar