Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Bruxelles, den 23. maj 2011

Den digitale dagsorden: nye regler på teleområdet kommer borgere og virksomheder i EU til gode

Fra den 25. maj 2011 får EU‑borgerne nye rettigheder og adgang til nye tjenester på telefon‑, mobil‑ og internetområdet. Nye EU‑regler på teleområdet, der skal sikre en mere konkurrencedygtig telekommunikationssektor og give forbrugerne bedre tjenester, skal gennemføres i national ret inden den 25. maj 2011. Reglerne giver forbrugerne ret til at skifte teleoperatør på bare én dag uden at skifte telefonnummer. Desuden bliver der mere klarhed om de tjenester, kunderne tilbydes, og personlige data på nettet bliver bedre beskyttet. I og med at Europa‑Kommissionen har fået nye tilsynsbeføjelser og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation har fået tildelt lovgivningsbeføjelser, vil vi opnå en højere grad af retlig sikkerhed, og teleoperatørerne får mulighed for at vokse på det fælles europæiske telemarked. Kommissionen har arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne om en hurtig gennemførelse af disse EU‑regler og overvejer at iværksætte overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der ikke gennemfører dem i tide. Det er et af den digitale dagsordens hovedmål at styrke det indre marked for teletjenester (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde: “Borgere og virksomheder skal fuldt ud kunne udnytte de muligheder for at få mere konkurrencedygtige tjenester, som de nye regler giver dem. Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dem med det. Hvis det ikke kommer til at virke i praksis, vil jeg træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at medlemsstaterne og teleoperatørerne lever op til deres forpligtelser."

Fra den 25. maj får borgerne og virksomhederne med de nye EU‑regler:

En højere grad af forbrugerbeskyttelse, flere valgmuligheder og dermed:

  • mulighed for at skifte telefon‑ eller mobiloperatør uden at skifte telefonnummer på bare en arbejdsdag

  • en maksimal kontraktbinding på 24 måneder, og teleoperatørerne pålægges samtidig at tilbyde 12-måneders kontrakter. Det vil gøre det nemmere for kunderne at skifte til en anden teleoperatør, hvis de finder et bedre tilbud

  • bedre information om kundens abonnementstjenester. Kundekontrakterne skal oplyse om mindstekravene for tjenesternes kvalitetsniveau. Især skal internetabonnenter oplyses om trafikforvaltningsteknikker og deres indflydelse på tjenestekvaliteten samt eventuelle andre begrænsninger (f.eks. lofter over båndbredden eller forbindelsens hastighed og blokering eller “neddrosling” af adgangen til visse tjenester som internettelefoni). Kontrakterne skal også indeholde oplysninger om, hvilken erstatning og godtgørelse kunden har ret til, hvis mindstekravene ikke opfyldes (se IP/11/486 og MEMO/11/319).

Forbedret beskyttelse af privatlivet og sikkerheden på nettet:

  • bedre beskyttelse mod brud på persondatasikkerheden og spam samt obligatorisk underretning om brud på persondatasikkerheden

  • bedre information og krav om samtykke til opbevaring af eller adgang til data på brugernes udstyr (såsom cookies, der ikke er forbundet med de tjenester, der er i brug, se MEMO/11/320).

Mere ensrettede regler i EU:

  • de nationale lovgivere får mere uafhængighed og bemyndigelse til, som en sidste udvej, at pålægge teleoperatører med betydelig markedsindflydelse at adskille kommunikationsnetværket fra tjenesteudbuddet for at sikre andre operatører lige markedsvilkår (uden nødvendigvis at dele ejerskabet eller oprette et særskilt selskab).

  • Kommissionen har sammen med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation fået ekstra tilsynsbeføjelser inden for konkurrenceforanstaltninger på telemarkedet (den såkaldte artikel 7‑procedure). Det betyder, at hvis Kommissionen mener, at en konkurrenceforanstaltning anmeldt af en medlemsstat vil skabe hindringer for det indre marked for teletjenester, kan den foretage en tilbundsgående vurdering og efter høring af BEREC udstede en henstilling til landets lovgivere om at ændre eller trække den planlagte foranstaltning tilbage. De nationale lovgivende myndigheder har pligt til at tage størst muligt hensyn til en sådan henstilling (se MEMO/11/321).

Andre nye elementer i pakken omfatter forbedret adgang til nødtjenester, herunder det fælleseuropæiske alarmnummer 112.

Kommissionens henstilling til de nationale telemyndigheder om, hvordan de bør regulere tredjeparters adgang på lige konkurrencevilkår til ultrahurtige lysledernet (også kaldet "næste generation af accesnet" eller "NGA-net") (se MEMO/10/424), blev for nylig præsenteret på grundlag af nye bestemmelser i de opdaterede regler om telekommunikation.

Kommissionen følger medlemsstaternes gennemførelse af de nye regler om telekommunikation på nært hold og vil udnytte sine ved Lissabontraktaten udvidede beføjelser til at sikre fuldstændig og rettidig gennemførelse af EU’s opdaterede regler om telekommunikation i national ret. For at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre de nye regler om telekommunikationen har Kommissionen udarbejdet nogle retningslinjer om forskellige problemer som cookies og forsyningspligt.

Baggrund

De reviderede EU‑regler om telekommunikationsnetværk og –tjenester blev formelt vedtaget af Europa‑Parlamentet og Rådet i slutningen af 2009 (MEMO/09/491). Europa‑Parlamentet og Rådet var enige om, at reglerne skulle være gennemført i national ret af de 27 medlemsstater senest den 25. maj 2011.

De to direktiver, der træder i kraft den 25. maj 2011, nemlig direktivet om bedre regulering og borgerrettighedsdirektivet, ændrer forskellige eksisterende EU‑direktiver (rammebestemmelsesdirektivet, adgangsdirektivet, tilladelsesdirektivet, forsyningspligtdirektivet og direktivet om e-kommunikation). Der er desuden vedtaget et direktiv om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC). BEREC blev officielt oprettet i Riga i maj 2010 (IP/10/641).

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar