Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ip/11/622

V Bruselu dne 23. května 2011

Digitální agenda: nové předpisy pro telekomunikace přinesou prospěch občanům a podnikům v celé Evropě

Počínaje dnem 25. května získají Evropané nová práva a nové služby v oblasti pevné a mobilní telefonie a internetu. Do tohoto data mají být do vnitrostátního práva provedeny nové předpisy EU pro oblast telekomunikací, které v odvětví podpoří hospodářskou soutěž a zajistí zákazníkům lepší služby. Nové předpisy zahrnují právo zákazníka na změnu telekomunikačního operátora beze změny telefonní čísla během jediného dne, právo na srozumitelnější informace o nabízených službách a lepší ochranu osobních údajů on-line. Nové pravomoci Evropské komise v oblasti dozoru a regulační pravomoci Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vytvoří prostředí právní jistoty a pomohou telekomunikačním operátorům vybudovat celoevropský telekomunikační trh. Komise na procesu co nejrychlejšího provedení těchto předpisů EU úzce spolupracovala s členskými státy a bude zvažovat zahájení řízení pro porušení Smlouvy proti členským státům, které je neprovedly včas. Posílení jednotného trhu telekomunikačních služeb je klíčovým cílem Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Občané a podniky by měli plně využít příležitostí k získání konkurenčnějších telekomunikačních služeb, které jim tyto nové předpisy přinášejí. Učiním vše, co je v mých silách, abych jim při tom pomohla. Nebudou-li tato práva uvedena do praxe, přijmu nezbytná opatření k nápravě situace ve vztahu k členským státům a telekomunikačním operátorům.“

Od 25. května zajišťují nové předpisy EU občanům a podnikům:

Vyšší úroveň ochrany spotřebitele a větší výběr:

  • Možnost přejít k jinému operátorovi pevného nebo mobilního telefonu během jednoho pracovního dne beze změny telefonního čísla

  • Počáteční klientská smlouva v délce nejvýše 24 měsíců a povinnost operátora nabízet 12měsíční smlouvy. Zákazníkům to umožní snazší přechod k jinému operátorovi, jestliže narazí na lepší nabídku

  • Srozumitelnější informace o službách, které si zákazník objednává. Zákaznická smlouva musí poskytovat informace o minimální úrovni kvality služeb. Zejména pro zákazníky internetu musí být uvedeny informace o technikách řízení internetového provozu a o jejich vlivu na kvalitu služby, jakož i o veškerých dalších omezeních (např. omezení šířky pásma, dostupné rychlosti připojení nebo „zaškrcení“ přístupu k určitým službám, jako jsou hlasové služby přes internetový protokol). Smlouvy musí rovněž obsahovat podrobné údaje o odškodnění a náhradách pro případ, že tyto minimální úrovně nejsou dodrženy (viz IP/11/486MEMO/11/319).

Zlepšení soukromí a bezpečnosti on-line:

  • Lepší ochrana proti narušení bezpečnosti osobních údajů a proti „spamu“ (nevyžádaným e-mailům), povinná oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů

  • Lepší požadavky na informace a souhlas v případě uchovávání informací v zařízení uživatele a přístupu k nim (např. „cookies“ nesouvisející se službou, ke které zákazník přistupuje (viz MEMO/11/320)

Soudržnější regulace v celé EU:

  • Vnitrostátní regulační orgány získají větší nezávislost a budou mít v krajním případě pravomoc uložit operátorům s významnou tržní silou povinnost, aby své telekomunikační sítě oddělili od služeb, a zajistili tak ostatním operátorům nediskriminační přístup (aniž by bylo nutné rozdělit vlastnictví nebo vytvořit samostatný podnik).

  • Rovněž Komisi ve spolupráci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) byly uděleny další pravomoci v oblasti dozoru týkající se nápravných opatření hospodářské soutěže na telekomunikačních trzích (tzv. „postup podle článku 7“). V praxi to znamená, že pokud Komise usoudí, že by nápravná opatření hospodářské soutěže oznámená vnitrostátním regulačním orgánem vytvořila překážku pro jednotný trh telekomunikačních služeb, může přistoupit k hloubkovému posouzení a po konzultaci s BEREC vydat vnitrostátnímu regulačnímu orgánu doporučení, aby plánovaná opatření změnil nebo stáhl. Vnitrostátní regulační orgány musí doporučení v nejvyšší možné míře zohlednit (viz MEMO/11/321).

K dalším novým prvkům balíčku opatření patří lepší přístup k tísňovým službám včetně linky 112 – jednotného evropského čísla tísňového volání.

Na základě nových prvků obsažených v aktualizovaných předpisech pro oblast telekomunikací bylo nedávno zveřejněno doporučení Komise vnitrostátním regulačním orgánům, jak regulovat konkurenční přístup třetích stran k superrychlým optickým sítím (rovněž známým jako „přístupové sítě nové generace“) (viz MEMO/10/424).

Komise pozorně sleduje zavádění nových telekomunikačních předpisů v členských státech a využije veškeré své pravomoci, nedávno posílené Lisabonskou smlouvou, aby zajistila úplné a včasné provedení aktualizovaných telekomunikačních předpisů EU do vnitrostátního práva. Ve snaze pomoci členským státům při zavádění nových telekomunikačních předpisů vypracovala Komise pokyny týkající se různých otázek, jako jsou cookies a univerzální služba.

Souvislosti

Revidované předpisy EU týkající se telekomunikačních sítí a služeb byly formálně schváleny Evropským parlamentem a Radou na konci roku 2009 (MEMO/09/491). Parlament a Rada se dohodly, že předpisy musí být do vnitrostátních právních předpisů 27 členských států provedeny do 25. května 2011.

Dvě směrnice, které vstoupí v platnost dne 25. května 2011, a sice směrnice o zlepšení právní úpravy a směrnice o právech občanů, aktualizují pět stávajících směrnic EU (rámcovou směrnici, přístupovou směrnici, autorizační směrnici, směrnici o univerzální službě a směrnici o soukromí a elektronických komunikacích). Rovněž bylo přijato nové nařízení, kterým se zřizuje Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Sdružení BEREC bylo oficiálně ustaveno v květnu 2010 v Rize (viz IP/10/641).

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar