Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Bryssel den 20 maj 2011

Kemikalier/Reich: EU förbjuder kadmium i smycken, svetstråd och all plast

Kadmium kommer att förbjudas i smycken, plast och svetstråd i EU från och med december 2011. Höga halter av det giftiga ämnet har upptäckts i vissa smycken, särskilt importerade oäkta smycken. Konsumenterna (vuxna och barn) riskerar att exponeras för kadmium i smycken vid hudkontakt eller om de slickar på smyckena. Den nya lagstiftningen förbjuder användningen av kadmium i alla typer av smyckesprodukter, utom i antika föremål. Förbudet omfattar också kadmium i all sorts plast och i svetstråd, som används för att svetsa ihop olika material. De ångor som frigörs vid sådan svetsning är mycket farliga att inandas.

Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande, kommenterar förbudet: ”Det här är goda nyheter för konsumenterna, men också för industrin, eftersom det redan finns alternativ till detta ämne. Det visar också, än en gång, vilken viktig roll Reach spelar för att hålla en hög hälso- och säkerhetsstandard. ”

Kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik, kommenterade: ”Förbudet mot kadmium i smycken kommer att skydda konsumenterna, och inte minst barnen. Det är också bra för miljön, eftersom kadmiumfri plast bidrar till minskade föroreningar. Det här främjar också återvinningen av PVC-avfall, och är därmed ett stort steg på vägen i vår satsning att spara resurser.”

Genom förbudet får EU:s konsumenter bättre skydd mot exponering för kadmium, samtidigt som miljöföroreningarna från kadmium kommer att minska. Förbudet kommer att antas som en ändring av Reach.

Den nya lagstiftningen innebär att kadmium förbjuds i alla plastprodukter, och att återvinning av PVC-avfall främjas för användning i en rad olika byggprodukter. PVC är ett värdefullt material som kan återvinnas flera gånger, och den nya lagstiftningen tillåter återanvändning av återvunnen PVC med låga halter av kadmium i ett begränsat antal byggprodukter, om det inte medför någon fara för allmänheten eller miljön. För kundernas information kommer byggprodukter som tillverkats av sådan återvunnen PVC att märkas med en särskild logotyp.

Kadmium ingår också i svetstråd, som används för att svetsa ihop två eller flera olika material, samt i några särskilda tillämpningar som ångmaskiner i modelljärnvägar. De ångor som frigörs vid svetsning är mycket farliga att inandas. Användningen av sådana svetsmaterial kommer att vara förbjuden, utom i mycket specifika professionella yrkesanvändningar.

Bakgrund

Kadmium är ett cancerframkallande ämne och är giftigt för vattenmiljön. 1988 antog rådet en resolution om ett handlingsprogram för att bekämpa kadmiumföroreningar i miljön. Tidigare användes ämnet som färgämne eller stabilisator i vissa plastartiklar. Det har varit förbjudet i EU i ett antal plastartiklar sedan 1992, men var fortfarande tillåtet i vissa typer av hård PVC, eftersom det inte fanns några alternativ på marknaden vid den tidpunkten. Eftersom alternativ har blivit tillgängliga har EU:s PVC-industri beslutat att fasa ut kadmium i all PVC som del i ett program kallat Vinyl 2010. Användningen av kadmium i batterier och elektroniska produkter har varit förbjuden sedan 2004. Det nya förbudet kommer att tas upp i förteckningen i bilaga XVII till Reachförordningen (förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Läs mer:

Om Reach och förbud:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

OM de socioekonomiska följderna av en eventuell uppdatering av förbuden mot saluföring och användning av kadmium:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar