Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Brusel 20. mája 2011

Chemikálie a REACH: EÚ plánuje zakázať kadmium v šperkoch, spájkach a všetkých plastoch

Kadmium v šperkoch, plastoch a spájkach bude v EÚ zakázané od decembra 2011. V niektorých klenotníckych výrobkoch, najmä v dovezenej bižutérii sa našli vysoké úrovne škodlivej látky kadmium. U spotrebiteľov vrátane detí hrozilo riziko vystavenia kadmiu pri ich kontakte s pokožkou alebo pri ich oblizovaní. Novým právnym predpisom sa zakazuje používanie kadmia vo všetkých typoch klenotníckych výrobkov, okrem starožitností. Zákaz sa takisto vzťahuje na kadmium vo všetkých plastoch a spájkach používaných na spájanie rozdielnych materiálov, keďže výpary uvoľňované počas tohto procesu sú pri vdýchnutí veľmi nebezpečné.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, uviedol: „Je to pozitívna správa pre spotrebiteľov, ako aj priemysel, keďže už pre túto látku bola vyvinutá alternatíva. Opäť sa tak potvrdzuje kľúčová úloha nariadenia REACH pri zaisťovaní vysokej úrovne bezpečnosti, pokiaľ ide o zdravie. "

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Zákaz používať kadmium v šperkoch ochráni spotrebiteľov, najmä deti. Prospieva aj životnému prostrediu, lebo plasty bez obsahu kadmia pomôžu obmedziť znečisťovanie. Týmto opatrením sa podporuje recyklovanie odpadu z PVC, čo predstavuje významný pokrok v úsilí šetriť zdrojmi.“

Týmto zákazom sa zaistí, že spotrebitelia v EÚ budú lepšie chránení pred vystavením kadmiu, a zníži sa znečisťovanie životného prostredia kadmiom. Zákaz sa príjme vo forme zmeny a doplnenia v rámci nariadenia REACH.

Týmto novým právnym predpisom sa kadmium zakazuje vo všetkých plastových výrobkoch, pričom sa podporuje zhodnocovanie odpadu z PVC na účely využitia v mnohých stavebných materiáloch. PVC je cenným materiálom, ktorý možno viackrát zhodnotiť, a preto sa týmto novým právnym predpisom umožňuje opätovné použitie zhodnoteného PVC s nízkym obsahom kadmia v obmedzenom množstve stavebných materiálov bez ohrozenia verejnosti alebo životného prostredia. S cieľom plne informovať kupujúcich sa budú stavebné materiály, ktoré sa vyrobia zo zhodnoteného PVC, uvádzať na trh so špecifickým logom.

Kadmium sa takisto nachádza v spájkach, ktoré sa používajú na spájanie rozdielnych materiálov, a tie sa používajú na osobitné účely ako napr. amatérske modelovanie parných lokomotív. Výpary uvoľňované počas spájkovania sú pri vdýchnutí veľmi nebezpečné. Používanie týchto spájok bude zakázané okrem veľmi osobitných profesionálnych použití.

Kontext

Kadmium je karcinogénna látka a je toxická pre vodné prostredie. Rada prijala v roku 1988 uznesenie týkajúce sa akčného programu na boj proti znečisťovaniu životného prostredia kadmiom. V minulosti sa kadmium používalo v niektorých plastových výrobkoch ako farbivo alebo stabilizátor. Od roku 1992 je v EÚ jeho používanie zakázané v mnohých plastových výrobkoch, ale bolo naďalej povolené v tvrdenom PVC, keďže v tom čase na trhu neexistovali alternatívy. Odkedy sú alternatívy dostupné, európsky PVC priemysel sa rozhodol postupne vyradiť kadmium zo všetkých druhov PVC ako súčasť programu „Vinyl 2010“. Používanie kadmia v batériách a elektronike je obmedzené od roku 2004. Nový zákaz sa uvedie v prílohe XVII k nariadeniu REACH [nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií].

Ďalšie informácie:

O nariadení REACH a obmedzeniach:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

O sociálno-ekonomických vplyvoch možnej aktualizácie obmedzení uvádzania kadmia na trh a jeho používania:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar