Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Bruxelles, den 20. maj 2011

Kemikalier og REACH: EU vil forbyde cadmium i smykker, loddestænger og al plast

Fra december 2011 bliver cadmium forbudt i EU i smykker, plast og loddestænger. Der er fundet højt indhold af det skadelige stof cadmium i nogle smykker, især importerede similismykker. Forbrugere, bl.a. børn, var i fare for at blive udsat for cadmium ved hudkontakt eller ved at sutte på smykkerne. Den nye lovgivning forbyder brug af cadmium i alle typer smykker, undtagen antikke smykker. Forbuddet omfatter også cadmium i alle plasttyper og i loddestænger, som bruges til sammenføjning af to forskellige materialer, og de dampe, der afgives under processen, er meget farlige, hvis de indåndes.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "Dette er godt nyt for forbrugerne, men også for erhvervslivet, da der allerede er udviklet alternativer til dette stof. Det viser også endnu en gang, at REACH spiller en meget vigtig rolle for en høj standard for sundhedsbeskyttelse."

EU-kommissær for miljø Janez Potočnik udtalte: "Forbuddet mod cadmium i smykker beskytter forbrugerne, især børn. Det er desuden godt for miljøet, da plast uden cadmium vil være med til at mindske forureningen. Forbuddet fremmer genanvendelse af pvc-affald og er et bidrag til indsatsen for at spare på ressourcerne."

Forbuddet betyder, at EU's forbrugere bliver bedre beskyttet mod udsættelse for cadmium, og at miljøforureningen med cadmium bliver mindre. Det bliver vedtaget som en ændring af REACH.

Med den nye lovgivning forbydes cadmium i alle plastvarer, mens der samtidig tilskyndes til genanvendelse af pvc-affald i en række byggevarer. Eftersom pvc er et værdifuldt materiale, der kan genanvendes flere gange, tillader den nye lovgivning, at genvundet pvc med lavt cadmiumindhold genanvendes i et begrænset antal byggevarer, uden at befolkningen eller miljøet derved udsættes for fare. Byggevarer, der er fremstillet af sådan genvundet pvc, bliver mærket med et særligt logo, så køberne bliver fuldt oplyst.

Cadmium findes også i loddestænger, som bruges til at sammenføje to forskellige materialer, og det benyttes til særlige anvendelsesformål, fx til hobbymodeller af damplokomotiver. Røgen fra loddeprocessen er meget farlig, hvis den indåndes. Det bliver forbudt at bruge disse loddematerialer, undtagen til helt specifikke professionelle formål.

Baggrund

Cadmium er kræftfremkaldende og giftigt for vandmiljøet. I 1988 vedtog Rådet en resolution om et handlingsprogram til nedbringelse af miljøforureningen med cadmium. Stoffet blev tidligere anvendt som pigment og stabilisator i nogle plastgenstande. Det har været forbudt i EU i mange plastvarer siden 1992, men stadig været tilladt i noget hård pvc, da der tidligere ikke fandtes alternativer på markedet. Efter at der er blevet alternativer til rådighed, vedtog den europæiske pvc-industri et program med titlen "Vinyl 2010" om udfasning af cadmium fra al pvc. Brug af cadmium i batterier har været underkastet begrænsninger siden 2004. Det nye forbud bliver indført i bilag XVII til REACH-forordningen (forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier).

Yderligere oplysninger:

Om REACH og begrænsninger:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Om eventuelle samfundsøkonomiske virkninger af en ajourføring af begrænsningerne for markedsføring og anvendelse af cadmium:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar