Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

V Bruselu dne 20. května 2011

Evropská unie zakáže kadmium ve špercích, v pájkách a ve všech plastech

Kadmium ve špercích, plastech a pájkách bude v EU zakázáno od prosince 2011. V některých špercích, zejména v dovážené bižuterii byl zjištěn vysoký obsah škodlivého kadmia. Spotřebitelé, včetně dětí, byli vystaveni riziku, že u nich dojde ke styku s kadmiem prostřednictvím pokožky či při olizování. Nový právní předpis zakáže používat kadmium ve všech typech šperků, s výjimkou starožitných. Zákaz se bude vztahovat i na veškeré plasty a pájky používané při spojování rozdílných materiálů, protože vdechování kouře, který se během tohoto procesu uvolňuje, je velmi nebezpečné.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Jde o pozitivní novinku jak pro spotřebitele, tak pro průmysl, protože ten již našel za tuto látku alternativy. Znovu se také ukazuje, jakou zásadní úlohu sehrává REACH při zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti, pokud jde o naše zdraví.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Zákaz používat kadmium ve šperkařství ochrání spotřebitele, zejména děti. Je přínosem rovněž pro životní prostředí, neboť díky plastům bez kadmia se sníží znečištění. Opatřením se podpoří recyklace odpadu z PVC, což znamená výrazný pokrok v úsilí o úspory zdrojů.“

Zákaz zajistí, že spotřebitelé v EU budou lépe chráněni před expozicí kadmiu a že se sníží znečištění životního prostředí touto látkou. Bude přijat jako změna v rámci nařízení REACH.

Nový právní předpis zakáže kadmium ve všech výrobcích z plastu a současně podpoří využívání odpadu z PVC v celé řadě stavebních výrobků. Protože je PVC cenný materiál, který lze několikrát recyklovat, umožní nový předpis opětovné použití recyklovaného PVC obsahujícího malé množství kadmia v omezeném počtu stavebních výrobků, aniž by to představovalo pro veřejnost či životní prostředí nějaké riziko. Aby byli kupující plně informováni, budou stavební výrobky vyrobené z tohoto recyklovaného PVC na trh uváděny se zvláštním logem.

Kadmium je přítomné i v pájkách, které se používají pro spojování rozdílných materiálů, a používá se ke zvláštním účelům např. v amatérském modelářství parních lokomotiv. Vdechování kouře, který se při pájení uvolňuje, je vysoce nebezpečné. Používání těchto pájecích materiálů bude zakázáno s výjimkou velmi specifických profesionálních použití.

Souvislosti

Kadmium je karcinogenní látka toxická pro vodní prostředí. V roce 1988 přijala Rada usnesení o akčním programu v boji proti znečišťování životního prostředí kadmiem. V minulosti se kadmium používalo v některých výrobcích z plastu jako barvivo nebo stabilizátor. V řadě plastových výrobků bylo v EU od roku 1992 zakázáno, ale zůstalo povoleno u některých tvrdých PVC, protože v té době nebyla na trhu k dispozici jiná alternativa. Vzhledem k tomu, že se dostupné alternativy objevily, rozhodlo evropské odvětví výroby PVC v rámci programu nazvaného „Vinyl 2010“, že postupně vyřadí kadmium z veškeré výroby PVC. Použití kadmia v bateriích a elektronice bylo omezeno v roce 2004. Nový zákaz bude zařazen do přílohy XVII nařízení REACH (nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek).

Další informace:

O nařízení REACH a omezeních:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

O sociálně-ekonomickém dopadu možné aktualizace omezení uvádění kadmia na trh a jeho používání:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar