Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL ET LT PL RO

IP/11/616

Bryssel den 19 maj 2011

EU-kommissionen uppmanar tio medlemsländer att genomföra direktivet som ska förbättra säkerheten på de europeiska järnvägarna

EU-kommissionen har sänt ett motiverat yttrande till tio medlemsländer som formellt uppmanas att helt genomföra direktivet om järnvägssäkerhet. Österrike, Estland, Tyskland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien har ännu inte anpassat sin nationella lagstiftning till direktivet trots att de var skyldiga att göra detta före den 24 december 2010. Kommissionen har gett dem en frist på två månader för att åtgärda situationen. Om så inte sker kan kommissionen ta ärendena till EU-domstolen.

EU-bestämmelserna

Genom direktiv 2008/110/EG höjs säkerhetsnivån för det europeiska järnvägssystemet. Direktivet innehåller den rättsliga grunden för en gemensam ram för underhållet av rullande materiel: Innan ett järnvägsfordon får tas i bruk måste den ”enhet som ansvarar för underhållet” anges. För godsvagnar måste denna enhet vara certifierad enligt ett system som utarbetats av Europeiska järnvägsbyrån och som antogs av kommissionen den 10 maj 2011.

En grundläggande bestämmelse i direktivet är att certifieringen av en sådan enhet är giltig i hela EU. Genom denna bestämmelse erkänns likvärdigheten för enheter som ansvarar för underhålls och syftet är att både höja säkerhetsnivån och öka driftskompatibiliteten för järnvägarna i EU.

Anledningen till åtgärden

Direktiv 2008/110/EG har ännu inte införlivats (eller endast delvis införlivats) av följande tio medlemsstater: Österrike, Estland, Tyskland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien.

Praktiska konsekvenser om direktivet inte genomförs

Om inte direktivet genomförs påverkar det säkerhetsnivån på järnvägen, vilket kan medföra risker för användarna. Effekterna märks inte bara i de länder som inte har genomfört direktiv 2008/110/EG utan i hela det europeiska järnvägsområdet.

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden: MEMO/11/312


Side Bar