Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV ET LT RO

IP/11/616

Bruksela, 19 maja 2011 r.

Komisja zwraca się do dziesięciu państw członkowskich o wdrożenie dyrektywy mającej poprawić bezpieczeństwo kolei europejskich

Komisja Europejska skierowała uzasadnioną opinię do dziesięciu państw członkowskich, zwracając się do nich z formalnym wnioskiem o pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei. Austria, Estonia, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Rumunia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo jak do tej pory nie dostosowały ustawodawstwa krajowego do wymogów tej dyrektywy, pomimo że były zobowiązane to uczynić do 24 grudnia 2010 r. Komisja ustanowiła dwumiesięczny termin na naprawienie tej sytuacji. Jeśli wymienione państwa członkowskie tego nie zrobią, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Przepisy UE

Celem dyrektywy 2008/110/WE jest poprawa bezpieczeństwa europejskiego systemu transportu kolejowego. Stanowi ona podstawę prawną dla wspólnych ram utrzymania taboru kolejowego: zanim pojazd szynowy zostanie dopuszczony do użytkowania, należy zidentyfikować organ odpowiedzialny za jego utrzymanie (zwany „podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie” lub ECM). Zgodnie z systemem opracowanym przez Europejską Agencję Kolejową i przyjętym przez Komisję 10 maja 2011 r., ECM odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych musi otrzymać certyfikat. Państwa członkowskie miały do dnia 24 grudnia 2010 r. dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego i powiadomić Komisję o krajowych środkach wykonawczych.

Istotnym przepisem tej dyrektywy jest przepis, zgodnie, z którym certyfikat przyznany przez ECM zachowuje ważność na terenie całej Unii Europejskiej. Przepis ten uznaje równoważność wszystkich ECM i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i interoperacyjności linii kolejowych na terenie UE.

Przyczyny podjętego dzisiaj działania

Dyrektywa 2008/110/WE nie została jeszcze transponowana, lub została transponowana jedynie częściowo, w dziesięciu państwach członkowskich: w Austrii, Estonii, Niemczech, na Litwie, w Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Rumunii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Niewdrożenie dyrektywy spowoduje, że nie zostanie zapewniony oczekiwany poziom bezpieczeństwa. Skutki będą odczuwane nie tylko w państwach, które nie wdrożyły dyrektywy 2008/110/WE, lecz w całym europejskim jednolitym obszarze kolejowym.

Kolejny etap

Jeśli w ciągu dwóch miesięcy państwa członkowskie nie dostosują swoich przepisów, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat procedury w sprawie naruszenia przepisów można znaleźć w MEMO/11/312


Side Bar