Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV ET PL RO

IP/11/616

Briuselis, 2011 m. gegužės 19 d.

Komisija ragina dešimt valstybių narių įgyvendinti direktyvą, kuria siekiama padidinti Europos geležinkelių saugą

Europos Komisija dešimčiai valstybių narių išsiuntė pagrįstą nuomonę, oficialiai reikalaudama visiškai įgyvendinti Saugos geležinkeliuose direktyvą su paskutiniais pakeitimais. Austrija, Estija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Rumunija, Švedija ir Vokietija iki šiol nesuderino savo nacionalinės teisės aktų su direktyva, nors tai jos turėjo padaryti iki 2010 m. gruodžio 24 d. Komisija valstybėms narėms nustatė dviejų mėnesių terminą, per kurį jos turi ištaisyti padėtį. Jeigu valstybės narės to nepadarytų, Komisija gali perduoti bylas Teisingumo Teismui.

ES taisyklės

Direktyvos 2008/110/EB tikslas – pagerinti Europos geležinkelių transporto sistemos saugos lygį. Ja nustatomas bendros geležinkelių riedmenų priežiūros sistemos teisinis pagrindas: prieš suteikiant leidimą eksploatuoti geležinkelių transporto priemonę, reikia nustatyti subjektą, atsakingą už jos priežiūrą (vadinamą už priežiūrą atsakingu subjektu). Už prekinių vagonų priežiūrą atsakingas subjektas turi būti sertifikuotas taikant Europos geležinkelio agentūros sukurtą sistemą, kurią Komisija patvirtino 2011 m. gegužės 11 d. Valstybės narės turėjo iki 2010 m. gruodžio 24 d. perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę ir pranešti Komisijai apie nacionalines įgyvendinimo priemones.

Viena pagrindinių direktyvos nuostatų – už priežiūrą atsakingam subjektui suteiktas sertifikatas galioja visoje Europos Sąjungoje. Šia nuostata, kuria pripažįstamas visų už priežiūrą atsakingų subjektų lygiavertiškumas, siekiama visoje ES padidinti Europos geležinkelių saugos lygį ir pagerinti jų sistemos sąveiką.

Priežastis, dėl kurios imtasi veiksmų

Direktyvos 2008/110/EB iki šiol į nacionalinę teisę neperkėlė, arba perkėlė tik iš dalies, dešimt valstybių narių: Austrija, Estija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Rumunija, Švedija ir Vokietija.

Praktinis direktyvos neįgyvendinimo poveikis

Neįgyvendinus direktyvos nebūtų pasiektas numatytas saugos lygis. Poveikį pajus ne tik tos valstybės narės, kurios neįgyvendino Direktyvos 2008/110/EB, bet ir visa bendra Europos geležinkelių erdvė.

Tolesni veiksmai

Jeigu valstybės narės per du mėnesius atitinkamai nepakeis savo teisės aktų, Komisija gali perduoti šį klausimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūras rasite MEMO/11/312.


Side Bar