Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV LT PL RO

IP/11/616

Brüssel, 19. mai 2011

Komisjon palub kümnel liikmesriigil rakendada direktiivi, mille eesmärk on tõhustada Euroopa raudteede turvalisust

Euroopa Komisjon on saatnud kümnele liikmesriigile põhjendatud arvamuse, nõudes ametlikult raudteeohutuse direktiivi viimase muudatuse täielikku rakendamist. Austria, Eesti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa ja Ühendkuningriik ei ole senini suutnud viia oma siseriiklikke õigusakte nimetatud direktiiviga vastavusse, kuigi nad olid kohustatud seda tegema 24. detsembriks 2010. Komisjon andis osutatud liikmesriikidele aega kaks kuud olukorra parandamiseks. Kui liikmesriigid ei suuda olukorda parandada, võib komisjon pöörduda nimetatud juhtumiga Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Direktiivi 2008/110/EÜ eesmärk on suurendada Euroopa raudteetranspordisüsteemi turvalisust. Sellega nähakse ette õiguslik alus veeremi hooldust käsitlevale ühisele raamistikule: enne kui raudteeveerem lubatakse kasutusele võtta, tuleb kindlaks määrata selle hoolduse eest vastutav „üksus” (tuntud kui „hoolduse eest vastutav üksus” või ECM). Kaubavagunite puhul tuleb hoolduse eest vastutav üksus sertifitseerida vastavalt süsteemile, mille töötas välja Euroopa Raudteeagentuur ja võttis vastu komisjon 10. mail 2011. Liikmesriigid pidid direktiivi 24. detsembriks 2010 oma siseriiklikku õigusesse üle võtma ja teavitama komisjoni riigisisestest rakendusmeetmetest.

Direktiivi olulise sättega nähakse ette, et hoolduse eest vastutavale üksusele antud sertifikaat kehtib kõikjal Euroopa Liidus. Nimetatud sättega tunnustatakse hoolduse eest vastutavate üksuste võrdsust ning selle eesmärk on suurendada kogu ELis raudteede turvalisust ja tagada raudteesüsteemi koostalitlusvõime.

Nimetatud meetme põhjus

Kümme liikmesriiki ei ole direktiivi 2008/110/EÜ veel siseriiklikku õigusesse üle võtnud või on seda teinud üksnes osaliselt. Need liikmesriigid on Austria, Eesti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Rakendamata jätmise tegelik mõju

Direktiivi rakendamata jätmine takistab eeldatava turvalisustaseme saavutamist. See ei mõjuta mitte ainult neid liikmesriike, kes ei ole direktiivi 2008/110/EÜ veel rakendanud, vaid ka kogu Euroopa ühtset raudteepiirkonda tervikuna.

Järgmised sammud

Kui nimetatud liikmesriigid oma õigusakte kahe kuu jooksul ei kohanda, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Lisateavet ELi rikkumismenetluste kohta saab dokumendist: MEMO/11/312.


Side Bar