Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL PL SK SL

IP/11/612

Bryssel den 19 maj 2011

Inre marknaden: Kommissionen kräver att de nya reglerna om kapitalkrav för banker genomförs

EU-kommissionen har uppmanat Grekland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien att inom två månader anmäla åtgärder om genomförande av de viktiga reglerna om kapitalkrav och ersättningspolicy för finansinstitut, i enlighet med tredje kapitalkravsdirektivet (direktiv 2010/76/EU). Reglerna skulle ha varit genomförda till den 1 januari 2011. Kommissionen har även uppmanat Belgien, Luxemburg, Slovakien och Sverige att införliva i nationell lagstiftning de delar som ännu inte omfattas. Målsättningen är att skapa finansiell sundhet hos banker och värdepappersföretag och ta itu med överdrivet och oförsiktigt risktagande inom banksektorn som främjas av en osund ersättningspraxis, vilken lett till att enskilda finansinstitut gått omkull och skapat problem för hela samhället. Det är nödvändigt att direktivet genomförs snabbt och på ett korrekt sätt för att lösa dessa frågor. Uppmaningen till medlemsstaterna sker i form av ett motiverad yttrande. Ifall de nationella myndigheterna inte anmäler erforderliga genomförandebestämmelser inom två månader kan kommissionen dra medlemsstaterna inför EU-domstolen.

Vad är syftet med EU-reglerna?

Det tredje kapitalkravsdirektivet ändrar kapitalkravsdirektiven 2006/48/EG och 2006/49/EG. Dessa direktiv syftar till att skapa finansiell sundhet hos banker och värdepappersföretag. Tillsammans föreskriver de hur mycket egna finansiella medel banker och värdepappersföretag måste ha för att täcka sina risker och skydda sina insättare. Detta regelverk behöver regelbundet moderniseras och förfinas så att det motsvarar behoven hos det finansiella systemet i dess helhet.

Genom direktiv 2010/76/EU införs följande mer betydande ändringar:

Ersättningspolicy och praxis inom bankerna:

Direktivet tar itu med olämpliga löneincitament genom att kräva att banker och värdepappersföretag tillämpar sund ersättningspolicy som inte uppmuntrar till eller belönar överdrivet risktagande. Banktillsynsorgan har befogenhet att besluta om påföljder för banker som inte rättar sig efter de nya kraven. Inga löne- eller bonustak införs dock genom direktivet.

Kapitalkrav för återvärdepapperisering:

Återvärdepapperisering är en komplex finansiell produkt som bidragit till den nuvarande finanskrisen. Banker som är exponerade för återvärdepapperisering kan drabbas av stora förluster. Större kapitalkrav ställs i direktivet för återvärdepapperisering för att säkerställa att banker är väl medvetna om riskerna med att investera i så komplexa finansprodukter.

Information om värdepapperiseringsexponering:

För att skapa förtroende för marknaden är det nödvändigt att redogöra för vilka risker bankerna exponeras för. De nya reglerna ställer större krav på information för att förbättra marknadens förtroende i syfte att förmå bankerna att öka utlåningen till varandra.

Kapitalkrav för handelslagret:

Handelslagret utgörs av alla finansiella instrument som en bank förfogar över i syfte att inom kort tid sälja dem på nytt för att säkra andra instrument i handelslagret. Bankernas bedömningar av de risker som är förknippade med handelslagret ändras genom direktivet för att säkerställa att de fullt ut återspeglar de potentiella förlusterna på grund av ogynnsam utveckling på marknaden i samband med den typ av stressituationer som vi upplevt på senare tid.

Direktiv 2010/76/EU ska genomföras i två steg. Det första, som avser reglerna för ersättning och en del andra bestämmelser rörande vissa existerande minimumkapitalkrav skulle vara genomförda till den 1 januari 2011. Återstående bestämmelser ska vara genomförda den 31 december 2011.

På vilket sätt respekterar medlemsstaterna inte reglerna?

Visserligen har en majoritet av medlemsstaterna anmält de åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet, men i 10 medlemsstater (Belgien, Grekland, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige) saknas fortfarande alla eller vissa bestämmelser. Grekland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien har ännu inte införlivat några bestämmelser alls. I fyra medlemsstater krävs det ytterligare lagar eller sekundärlagstiftning för att kunna genomföra ett antal bestämmelser som framför allt gäller existerande minimumkapitalkrav (Belgien, Luxemburg, Sverige och Slovakien) och bestämmelserna om ersättning när det gäller Slovakien.

På vilket sätt drabbas allmänheten och företagen i EU?

Det nya direktivet ska skapa ett sunt klimat hos banker och värderpappersföretag och ta itu med överdrivet och oförsiktigt risktagande som kan främjas genom osund ersättningspraxis. Den pågående finanskrisen visar hur viktigt det är för allmänheten, företagen och samhället i dess helhet att man åtgärdar dessa två aspekter. Kryphål kan komma att utnyttjas om gemensamma regler inte följs genomgående i hela EU.

Ytterligare information finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Den senaste informationen om överträdelseförfaranden rörande samtliga medlemsstater:

http://ec.europa.eu/community_law/index_sv.htm

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/11/312


Side Bar