Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL PL SK

IP/11/612

Bruselj, 19. maja 2011

Notranji trg: Komisija zahteva izvajanje najnovejših predpisov o kapitalskih zahtevah za banke

Evropska komisija je od Grčije, Italije, Poljske, Portugalske, Slovenije in Španije zahtevala, da v dveh mesecih sporočijo ukrepe za izvajanje pomembnih predpisov v zvezi s kapitalsko ustreznostjo in politikami prejemkov finančnih institucij, ki so določeni v tretji direktivi o kapitalskih zahtevah (2010/76/EU). Rok za začetek izvajanja zadevnih predpisov je bil 1. januar 2011. Poleg tega je Komisija od Belgije, Luksemburga, Slovaške in Švedske zahtevala, da začnejo izvajati tiste dele direktive, ki jih do zdaj niso. Cilj direktive je zagotoviti finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij ter obravnavati pretirano in nepreudarno tveganje v bančnem sektorju, ki so ga spodbujale neustrezne prakse prejemkov, ki so povzročile propad posameznih institucij in probleme v družbi kot celoti. Za obravnavo teh vprašanj je potrebno pravočasno in pravilno izvajanje direktive. Zahtevki, ki jih je Komisija naslovila na zadevne države članice, imajo obliko „obrazloženih mnenj“. Če nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo sporočili potrebnih izvedbenih ukrepov, lahko Komisija proti navedenim državam članicam vloži sodbo na Sodišču.

Kakšen je namen zadevnih predpisov EU?

Zadevna direktiva spreminja direktivi o kapitalskih zahtevah (2006/48/ES in 2006/49/ES). Njun cilj je zagotoviti finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij. Direktivi skupaj določata, koliko lastnih finančnih sredstev morajo imeti na voljo banke in investicijska podjetja, da lahko krijejo tveganja in zaščitijo svoje vlagatelje. Ta pravni okvir je treba redno posodabljati in izboljševati, da se lahko odziva na potrebe celotnega finančnega sistema.

Direktiva 2010/76/EU je uvedla naslednje večje spremembe:

Politike in prakse prejemkov znotraj bank:

Na podlagi direktive so banke in investicijska podjetja zavezani k stabilnim politikam prejemkov, ki ne spodbujajo ali nagrajujejo pretiranega tveganja, s čimer bi se odpravile nerazumne plačne spodbude. Bančni nadzorniki so pooblaščeni za naložitev sankcij bankam s politikami prejemkov, ki niso skladne z novimi zahtevami. Vendar direktiva ne uvaja zgornjih mej za plače ali nagrade.

Kapitalske zahteve za relistinjenja:

Relistinjenja so zapleteni finančni proizvodi, ki so pripomogli k razvoju trenutne finančne krize. V nekaterih primerih so lahko banke, ki imajo te proizvode, izpostavljene velikim izgubam. Direktiva uvaja strožje kapitalske zahteve za relistinjenja, da bi se zagotovilo, da banke ustrezno upoštevajo tveganja naložb v tako zapletene finančne proizvode.

Razkritje izpostavljenosti iz listinjenja:

Za zaupanje v trg je potrebno ustrezno razkritje stopnje tveganj, s katerimi se soočajo banke. Novi predpisi poostrujejo zahteve glede razkritja, da bi se povečalo zaupanje v trg, ki je potrebno za spodbuditev bank, da ponovno začnejo z medsebojno izposojo denarja.

Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo:

Trgovalna knjiga vsebuje vse finančne instrumente določene banke z namenom njihove kratkoročne ponovne prodaje ali zavarovanja drugih instrumentov v trgovalni knjigi. Z direktivo se spreminja način, na katerega banke ocenjujejo tveganja v zvezi s svojimi trgovalnimi knjigami, da bi bile v celoti upoštevane možne izgube, ki nastanejo zaradi negativnih gibanj na trgu v izjemnih pogojih, kot smo jim bili nedavno priča.

Vseh teh predpisov ni treba začeti izvajati do 1. januarja 2011. Direktiva 2010/76/EU naj bi se dejansko izvajala v dveh fazah. Prva zajema določbe v zvezi s prejemki ter tudi številne druge, ki obravnavajo podaljšanje nekaterih že obstoječih minimalnih kapitalskih zahtev, in se mora začeti izvajati do 1. januarja 2011. Preostale določbe je treba začeti izvajati do 31. decembra 2011.

V kolikšni meri države članice ne spoštujejo teh predpisov?

Medtem ko je večina držav članic Komisiji sporočila ukrepe, ki so jih sprejele za prenos direktive v svojo zakonodajo, mora deset držav članic, tj. Belgija, Grčija, Italija, Luksemburg, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska, še izvesti nekatere ali vse njene določbe. Grčija, Italija, Poljska, Portugalska, Slovenija in Španija še niso začele izvajati nobene od določb direktive. V štirih državah članicah je še potrebno sprejeti dodatno ali sekundarno zakonodajo, s katero bi se izvajale številne določbe, ki so večinoma povezane z že obstoječimi minimalnimi kapitalskimi zahtevami (Belgija, Luksemburg, Švedska in Slovaška) in določbami v zvezi s prejemki (Slovaška).

Kakšne posledice ima to za državljane in/ali podjetja EU?

Cilj direktive je zagotoviti finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij ter zmanjšati pretirano in nepreudarno tveganje v bančnem sektorju, ki ga lahko spodbujajo neustrezne prakse prejemkov. Sedanja finančna kriza kaže na pomen, ki ga ima obravnavanje teh dveh vidikov za državljane, podjetja in celotno družbo. Le z usklajenim izvajanjem skupnih predpisov po celotni EU bi bilo mogoče zapolniti obstoječe vrzeli.

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Najnovejše informacije o postopkih za ugotavljanje kršitev v vseh državah članicah:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_sl.htm

Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/11/312


Side Bar