Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT PL SK SL

IP/11/612

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2011

Εσωτερική αγορά: η Επιτροπή ζητά να εφαρμοστούν οι πρόσφατα θεσπισθέντες κανόνες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία να της κοινοποιήσουν εντός δύο μηνών τα μέτρα με τα οποία εφαρμόζονται οι σημαντικοί κανόνες όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και τις πολιτικές αποδοχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως διατυπώνονται στην τρίτη οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, γνωστή ως CRD III (2010/76/EΕ). Η προθεσμία για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων ήταν η 1η Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και τη Σουηδία να εφαρμόσουν όσα αποσπάσματα της οδηγίας δεν εφήρμοζαν μέχρι τώρα. Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική ευρωστία των τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών και να αντιμετωπιστεί η υπερβολική και άφρονη ανάληψη κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, την οποία τροφοδοτούν οι κακοσχεδιασμένες πρακτικές αποδοχών που οδήγησαν στην αδυναμία μεμονωμένων ιδρυμάτων και σε προβλήματα για την κοινωνία στο σύνολό της. Η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω ανησυχίες. Τα αιτήματα της Επιτροπής προς τα οικεία κράτη μέλη έχουν τη μορφή «αιτιολογημένων γνωμών». Εάν οι εθνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής εντός δύο μηνών, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει τα αντίστοιχα κράτη μέλη στο Δικαστήριο.

Σε τι στοχεύουν οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες;

Με την εν λόγω οδηγία τροποποιούνται οι οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ). Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική ευρωστία των τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών. Και οι δύο οδηγίες ορίζουν το ποσοστό των ίδιων οικονομικών πόρων που οφείλουν να διαθέτουν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες ώστε να καλύπτουν τους κινδύνους και να προστατεύουν τους καταθέτες τους. Το νομικό αυτό πλαίσιο χρειάζεται τακτική επικαιροποίηση και βελτίωση για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την οδηγία 2010/76/EΕ είναι οι εξής:

Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών εντός των τραπεζών:

Η οδηγία πραγματεύεται τα στρεβλά κίνητρα μισθοδοσίας απαιτώντας από τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες να έχουν άρτιες πολιτικές αποδοχών που δεν ενθαρρύνουν ή ανταμείβουν τις υπέρμετρα ριψοκίνδυνες επιλογές. Οι επιθεωρητές των τραπεζών διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσες τράπεζες εφαρμόζουν πολιτικές αποδοχών που δεν συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις. Η οδηγία δεν επιβάλλει ωστόσο ανώτατα όρια μισθών ή επιμισθίων.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για επανατιτλοποιήσεις:

Οι επανατιτλοποιήσεις αποτελούν πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διαδραμάτισαν ρόλο στην εκδήλωση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπό ορισμένες περιστάσεις, οι τράπεζες που έχουν στην κατοχή τους τα προϊόντα αυτά μπορεί να εκτίθενται σε σοβαρές ζημίες. Η οδηγία επιβάλλει υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για επανατιτλοποιήσεις ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι οι τράπεζες συνεκτιμούν ορθώς τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε τέτοια πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Αποκάλυψη της έκθεσης σε τιτλοποιήσεις:

Η ορθή αποκάλυψη του επιπέδου κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες είναι αναγκαία για να εμπεδώνεται εμπιστοσύνη στην αγορά. Με τους νέους κανόνες γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις αποκάλυψης ώστε να αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην αγορά, η οποία είναι αναγκαία για να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να ξεκινήσουν να δανείζουν η μία την άλλη.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών:

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών αποτελείται από τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει μία τράπεζα στην κατοχή της, με την πρόθεση να τα επαναπωλήσει βραχυπρόθεσμα ή προκειμένου να αντισταθμίσει άλλα μέσα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Με την οδηγία αλλάζει ο τρόπος κατά τον οποίο οι τράπεζες εκτιμούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα τελευταία αντικατοπτρίζουν πλήρως τις δυνητικές ζημίες από δυσμενείς κινήσεις στην αγορά, του είδους των τεταμένων συνθηκών που σημειώθηκαν πρόσφατα.

Δεν υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής όλων των εν λόγω κανόνων έως την 1η Ιανουαρίου 2011. Όντως, η οδηγία 2010/76/EΕ πρόκειται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη, η οποία επηρεάζει τις διατάξεις περί αποδοχών, καθώς και ορισμένες άλλες διατάξεις που πραγματεύονται την επέκταση ορισμένων προϋπαρχουσών ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, έπρεπε να εφαρμοστεί έως την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι υπόλοιπες διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κατά ποιο τρόπο τα κράτη μέλη δεν τηρούν τους κανόνες αυτούς;

Ενώ η πλειονότητα των κρατών μελών έχει ανακοινώσει τα μέτρα που λήφθηκαν ώστε η οδηγία να ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, 10 κράτη μέλη – το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Σουηδία – δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει ορισμένες ή το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία απομένουν προς εφαρμογή όλες οι διατάξεις της οδηγίας. Σε 4 κράτη μέλη απαιτείται ακόμη πρόσθετη ή παράγωγη νομοθεσία ώστε να εφαρμοστεί σειρά διατάξεων σχετιζόμενων κυρίως με προϋπάρχουσες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Σλοβακία) καθώς και οι διατάξεις περί αποδοχών (Σλοβακία).

Κατά ποίο τρόπο θίγονται οι πολίτες ή/και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ συνεπεία της μη εφαρμογής;

Η οδηγία στοχεύει στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών και στη μείωση των υπέρμετρων και άφρονων πρακτικών ανάληψης κινδύνων, οι οποίες μπορεί να υποστηρίζονται από κακοσχεδιασμένες πρακτικές αποδοχών. Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση των δύο αυτών ζητημάτων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το σύνολο της κοινωνίας. Εάν δεν τηρούνται κοινοί κανόνες στο ίδιο επίπεδο σε όλο τον χώρο της ΕΕ, αυτό αφήνει περιθώρια για εκμετάλλευση των σημερινών κενών.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες για διαδικασίες παράβασης όσον αφορά το σύνολο των κρατών μελών:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες παράβασης, βλέπε

MEMO/11/312


Side Bar