Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/602

Brussel, 19 mei 2011

Vrij verkeer van werknemers: Commissie verzoekt België om einde te maken aan discriminerende arbeidsvoorwaarden in de lokale publieke sector

Volgens de huidige Belgische wetgeving moeten kandidaten die in de lokale publieke sector in de Nederlands-, Frans- of Duitstalige regio's willen werken een specifiek taalcertificaat behalen dat in België wordt gegeven als bewijs van talenkennis als zij geen onderwijs in de taal van de desbetreffende regio hebben gevolgd. Naar aanleiding van een klacht van een Oostenrijkse burger beschouwt de Europese Commissie deze wetgeving als discriminerend, onevenredig en in strijd met de EU-wetgeving over het vrij verkeer van werknemers. Daarom heeft de Commissie België gevraagd om een einde te maken aan deze discriminerende voorwaarden en hun regels in overeenstemming te brengen met het Verdrag en de Europese wetgeving. Het vrij verkeer van werknemers is een fundamenteel recht voor alle EU-burgers en het is ook een belangrijke manier voor landen om leemten en tekorten aan te pakken. Het verzoek is gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies" ingevolge de inbreukprocedures van de EU. België heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie te informeren over de maatregelen die genomen zijn om hun wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving. Anders kan de Commissie beslissen België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen.

Volgens de Belgische wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten kandidaten die in de lokale publieke sector in de Nederlands-, Frans- en Duitstalige regio's willen werken en die geen onderwijs gevolgd hebben in de Nederlandse, Franse of Duitse taal hun kennis van de taal van de regio bewijzen door een certificaat te behalen dat wordt uitgereikt na het slagen in de examens van SELOR (het selectiebureau van de Belgische overheid). Andere certificaten worden niet aanvaard als bewijs van talenkennis.

De Commissie acht deze wetgeving in strijd met de EU-regels inzake het vrij verkeer van werknemers die neergelegd zijn in artikel 45 van het Verdrag van de Europese Unie, in het bijzonder Verordening nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie (Arrest van 6 juni 2000, zaak C-281/98) kan een bepaald niveau van talenkennis worden verlangd voor een baan en kan diplomabezit deel uitmaken van de criteria bij het evalueren van die kennis. Het feit dat het niet mogelijk is om op een andere manier bewijs van de vereiste talenkennis te leveren – in het bijzonder door middel van evenwaardige kwalificaties die behaald werden in andere lidstaten – is echter onevenredig en staat gelijk aan discriminatie op grond van nationaliteit.

Op 22 maart 2010 is een aanmaningsbrief naar de Belgische autoriteiten gestuurd.

Verdere informatie

Vrij verkeer – EU-burgers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=nl

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

MEMO/11/312- Overzicht inbreukpakket


Side Bar