Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/600

Brussel, 19 mei 2011

Aanbestedingen: Nederland belooft EU-regelgeving toe te passen bij vastgoedprojecten in Ede en openbare aanbestedingen van brandverzekeringen

De Europese Commissie juicht de belofte toe van Nederland om in twee dossiers de EU-regelgeving inzake overheidsopdrachten na te leven. Het eerste betreft een vastgoedproject in de gemeente Ede, het tweede de praktijken van Nederlandse autoriteiten bij de openbare aanbesteding van brandverzekeringscontracten. Nadat de Commissie in beide gevallen inbreukprocedures had ingeleid, hebben de Nederlandse autoriteiten thans toegezegd de EU-aanbestedingsregels op correcte wijze te zullen toepassen, zodat overheidsopdrachten op een billijke en transparante manier worden gegund en voor alle belangstellende ondernemingen in de EU openstaan. Inmiddels kunnen Nederlandse belastingbetalers er nu zeker van zijn dat deze opdrachten zullen worden gegund op basis van de economisch voordeligste offerte. De Commissie heeft de in beide zaken lopende inbreukprocedures dan ook beëindigd.

Wat is de bedoeling van de EU-regels in kwestie?

Aanbestedingen gaan over de manier waarop overheden hun geld besteden aan zeer uiteenlopende zaken, zoals papier, computersystemen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, scheepsbouw of consultancyopdrachten. Alle overheidsopdrachten in de EU samen maken naar schatting 17% van het bbp van de Unie uit. Volgens de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten moeten aanbestedingsprocedures open en transparant zijn, zodat er meer concurrentie komt, er sterkere garanties tegen corruptie zijn, de dienstverlening beter wordt en de belastingbetaler weet dat zijn geld goed wordt besteed.

Vastgoedproject in Ede

De Commissie heeft een inbreukprocedure ingeleid omdat de Nederlandse gemeente Ede verschillende contracten voor het project "Het Nieuwe Landgoed" aan één ontwikkelaar heeft gegund zonder eerst een pan-Europese aanbesteding te hebben uitgeschreven. De ontwikkelaar kreeg de opdracht een centrum met commerciële en sociale functies te bouwen met onder meer een sporthal, 1 168 parkeerplaatsen en 648 woningen, waarvan 60 sociale woningen. De totale waarde van de contracten bedroeg ongeveer 140 miljoen euro.

De Commissie was van oordeel dat hier sprake was van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en van een concessieovereenkomst voor openbare werken en dat aan de gunning van deze contracten een aankondiging in het Publicatieblad van de EU en een aanbestedingsprocedure hadden moeten voorafgaan. De Commissie vond daarom dat Nederland door een dergelijke aanbestedingsprocedure niet te volgen, niet had voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de EU-regels inzake overheidsopdrachten.

Naar aanleiding van het met redenen omkleed advies van de Commissie (zie IP/10/1233) hebben de Nederlandse autoriteiten besloten de contracten met betrekking tot de bouw van de sporthal en de aanleg van de parkeerplaatsen te annuleren. Ook de verplichtingen inzake de bouw van de woningen en het centrum met commerciële en sociale functies zijn uit het contract verwijderd. Het herziene contract heeft daardoor nu nog alleen betrekking op de verkoop van grond en niet op werken. In het licht van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Helmut Müller (zaak C-451/08) moet het contract dan ook niet meer als een concessieovereenkomst voor openbare werken worden beschouwd. Een soortgelijke inbreukprocedure in verband met een grondontwikkelingsproject in de Nederlandse gemeente Eindhoven is momenteel in behandeling door het Hof van Justitie van de EU (zie IP/10/679).

Brandverzekeringscontracten

De Commissie heeft een inbreukprocedure ingeleid omdat er in Nederland een algemene administratieve praktijk bestond om voor het sluiten van openbare brandverzekeringscontracten gebruik te maken van een procedure van gunning door onderhandelingen na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht. Hoewel een dergelijke procedure in principe voor alle belangstellenden openstaat, houdt het feit dat er tussen de overheid en individuele inschrijvers wordt onderhandeld, veel meer risico's in voor de gelijke behandeling van de inschrijvers dan een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure, de standaardprocedures waarin het EU-recht voorziet. Bovendien is een procedure van gunning door onderhandelingen veel minder transparant.

Volgens de EU-regels inzake overheidsopdrachten mogen aanbestedende diensten slechts in uitzonderlijke gevallen een procedure van gunning door onderhandelingen hanteren. Het algemene gebruik van deze procedure voor brandverzekeringen strookt volgens de Commissie dan ook niet met deze regels.

Bovendien merkte de Commissie op dat de Nederlandse autoriteiten niet alle verplichte informatie, zoals de naam van de onderneming waaraan het contract is gegund en de totale waarde van het contract, in de gunningsberichten in het Publicatieblad van de EU bekendmaakten. De Commissie vond dat de markt voor overheidsopdrachten daardoor minder transparant was.

Naar aanleiding van het met redenen omkleed advies van de Commissie (zie IP/10/1233) hebben de Nederlandse autoriteiten publiekelijk verklaard dat zij deze algemene administratieve praktijk in strijd met de EU-aanbestedingsregels achten. De Nederlandse aanbestedende diensten dienen voortaan de correcte procedures te volgen en alle dienstige informatie te vermelden in de gunningsberichten die in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt.

Hoe komt dat burgers en bedrijven ten goede?

De overheidsopdrachten in kwestie moeten voortaan op een transparante manier worden gegund en staan open voor alle belangstellende ondernemingen in de EU. Daardoor kunnen belastingbetalers in Nederland er zeker van zijn dat deze opdrachten in de toekomst zullen worden gegund op basis van de economisch voordeligste offerte.

Meer informatie

Overheidsopdrachten:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Voor het laatste nieuws over lopende inbreukprocedures tegen alle lidstaten, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Voor nadere informatie over EU-inbreukprocedures van de EU, zie: MEMO/11/312


Side Bar