Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU LV SK

IP/11/595

Bruselj, 19. maja 2011

Okolje: Komisija od šestih držav članic zahteva uskladitev z okvirno direktivo EU o odpadkih

Komisija od šestih držav članic zahteva, da jo obvestijo o ukrepih za prenos okvirne direktive EU o odpadkih v nacionalno pravo, kar bi sicer morale storiti do decembra 2010. Gre za Francijo, Madžarsko, Luksemburg, Latvijo, Slovenijo in Slovaško. Na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika jim je Komisija poslala obrazloženo mnenje. Države članice imajo za izpolnitev zahteve na voljo dva meseca. Če navedene države članice ne bodo izpolnile svoje pravne obveznosti, lahko Komisija vloži tožbe pri Sodišču EU in od njega že v tej fazi zahteva izrek denarnih kazni.

Revidirana okvirna direktiva EU o odpadkih Direktiva 2008/98/ES določa pravni okvir za obdelavo odpadkov v EU. Uvaja načela ravnanja z odpadki, na primer „načelo, da plača povzročitelj obremenitve“, in določa zavezujočo hierarhijo ravnanja z odpadki, v skladu s katero morajo države članice ravnati z odpadki po naslednjem prednostnem vrstnem redu: preprečevanje nastajanja, ponovna uporaba, recikliranje, druga predelava in odstranjevanje.

Države članice so morale sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 12. decembra 2010. Zadevne države članice Komisije niso pravočasno obvestile o vseh ukrepih za izvajanje, zato jim je bil poslan uradni opomin. Ker zakonodaja še ni bila sprejeta, se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje. Če navedene države članice v naslednjih dveh mesecih ne bodo sprejele ustreznih ukrepov, lahko Komisija vloži tožbe pri Sodišču Evropske unije.

V skladu z novo politiko lahko Komisija sedaj v primerih, ko države članice niso prenesle zakonodaje EU v nacionalno pravo znotraj določenega roka, zahteva izrek denarnih kazni pri prvi napotitvi na sodišče. Navedena politika je bila sprejeta novembra 2010 in je začela veljati 15. januarja 20111.

Ozadje

Količina v EU nastalih odpadkov nenehno narašča, vsako leto jih nastane 3 milijarde ton. Da bi rast oddvojili od nastajanja odpadkov, okvirna direktiva o odpadkih določa pravni okvir za obdelavo odpadkov v EU. Namen pravnega okvira je varovanje okolja in zdravja ljudi s preprečevanjem škodljivih učinkov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

Dodatne informacije

Najnovejši statistični podatki o kršitvah na splošno:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Več podrobnosti v zvezi s politiko EU o odpadkih:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Glej tudi MEMO/11/312

1 :

Sporočilo o izvajanju člena 260(3) Pogodbe (UL C 12, 15.1.2011, str. 1).


Side Bar