Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE HU LV SL

IP/11/595

Brusel 19. mája 2011

Životné prostredie: Komisia žiada od šiestich členských štátov, aby dosiahli súlad s rámcovou smernicou EÚ o odpade

Európska komisia žiada od šiestich členských štátov, aby oznámili transpozíciu rámcovej smernice EÚ o odpade do vnútroštátnych zákonov, ktorá sa mala uskutočniť do decembra 2010. Dotknutými členskými štátmi sú Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Lotyšsko, Slovinsko a Slovensko. Na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Členské štáty majú na dosiahnutie súladu lehotu dvoch mesiacov. Ak uvedené členské štáty nesplnia svoju právnu povinnosť, Komisia môže tieto prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ a žiadať, aby súd už na tomto stupni uložil finančné sankcie.

Revidovanou rámcovou smernicou 2008/98/ES sa ustanovuje právny rámec spracovávania odpadu v EÚ. Zavádzajú sa ňou zásady nakladania s odpadom, ako je zásada „znečisťovateľ platí“, a ustanovuje sa záväzná hierarchia odpadového hospodárstva, na základe ktorej sa od členských štátov vyžaduje, aby s odpadom nakladali v tomto poradí priorít: predchádzanie vzniku, recyklácia, iné zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Členské štáty mali uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou do 12. decembra 2010. Keďže dotknuté členské štáty Komisii neoznámili všetky vykonávacie opatrenia včas, bola im zaslaná formálna výzva. Keďže právny predpis zatiaľ nebol prijatý, Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Ak uvedené členské štáty do dvoch mesiacov neprijmú primerané opatrenia, Komisia môže tieto prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Podľa novej politiky môže Komisia v prípade, že členské štáty netransponovali právny predpis EÚ do vnútroštátnych zákonov do vyžadovaného termínu, žiadať uloženie finančných sankcií pri prvom postúpení súdu. Túto politiku prijali v novembri 2010 a nadobudla účinnosť 15. januára 20111.

Kontext

Množstvo odpadu, ktoré sa v EÚ vyprodukuje/ktoré v EÚ vzniká, neustále narastá, pričom sa ročne vyprodukujú/ročne vzniknú 3 miliardy ton odpadu. S cieľom oddeliť rast od produkcie/vzniku odpadu sa v rámcovej smernici o odpade ustanovuje právny rámec spracovávania odpadu v EÚ. Tento právny rámec má za cieľ chrániť životné prostredie a zdravie ľudí prostredníctvom predchádzania nebezpečným účinkom produkcie/vzniku odpadu a nakladania s odpadom.

Ďalšie informácie

Aktuálne štatistické údaje týkajúce sa nesplnenia povinnosti vo všeobecnosti sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Ďalšie podrobnosti o politike EÚ v oblasti odpadu sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pozri aj MEMO/11/312

1 :

Oznámenie o vykonávaní článku 260 ods. 3 zmluvy (Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2011, s. 1).


Side Bar