Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU SK SL

IP/11/595

Briselē, 2011. gada 19. maijā

Vide: Komisija prasa sešām dalībvalstīm panākt atbilstību ES Atkritumu pamatdirektīvai

Eiropas Komisija prasa sešām dalībvalstīm paziņot par ES Atkritumu pamatdirektīvas transponēšanu valsts tiesību aktos, kas bija jāpaveic līdz 2010. gada decembrim. Šīs valstis ir Francija, Ungārija, Luksemburga, Latvija, Slovēnija un Slovākija. Pēc Eiropas vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma Komisija ir nosūtījusi argumentētu atzinumu. Dalībvalstīm divu mēnešu laikā ir jāpanāk atbilstība. Ja šīs dalībvalstis neievēros juridiskās saistības, Komisija var iesniegt lietas ES Tiesā un jau šajā posmā lūgt Tiesu piemērot finansiālas sankcijas.

Pārskatītā Atkritumu pamatdirektīva Direktīva 2008/98/EK nosaka juridisko pamatu atkritumu apsaimniekošanai ES. Ar to ievieš atkritumu apsaimniekošanas principus, piemēram, "piesārņotājs maksā" principu, un nosaka saistošu "atkritumu hierarhiju", pēc kuras dalībvalstīm jāapsaimnieko atkritumi, ievērojot šādu secību: atkritumu daudzuma samazināšana, atkārtota izmantošana, pārstrāde, citāda reģenerācija un apglabāšana.

Dalībvalstīm bija jāpieņem normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2010. gada 12. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Tā kā minētās dalībvalstis nav paziņojušas Komisijai par visiem izpildes pasākumiem laikus, tā ir nosūtījusi oficiālu paziņojuma vēstuli. Tiesību akti joprojām nav pieņemti, tāpēc Komisija nolēmusi nosūtīt argumentētu atzinumu. Ja minētās dalībvalstis neveiks vajadzīgos pasākumus divu mēnešu laikā, Komisija var vērsties ES Tiesā.

Atbilstoši jaunajiem noteikumiem, ja dalībvalstis noteiktajā termiņā nav transponējušas ES tiesību aktus valsts tiesību aktos, Komisija tagad var prasīt piemērot finansiālas sankcijas, jau pirmoreiz iesniedzot jautājumu izskatīšanai Tiesā. Šie noteikumi tika pieņemti 2010. gada novembrī un stājās spēkā 2011. gada 15. janvārī1.

Pamatinformācija

ES atkritumu daudzums nepārtraukti palielinās, un pašlaik tas ir 3 miljardi tonnu gadā. Lai nošķirtu izaugsmi no atkritumu rašanās, Atkritumu pamatdirektīva izveido juridisku pamatu atkritumu apsaimniekošanai ES. Juridiskā pamata mērķis ir vides un cilvēku veselības aizsardzība, novēršot atkritumu rašanās un apsaimniekošanas kaitīgo ietekmi.

Papildu informācija

Pašreizējie statistikas dati par pārkāpumiem atrodami tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Vairāk par ES atkritumu politiku skatīt

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Skatīt arī MEMO/11/312

1 :

Paziņojums par Līguma 260. panta 3. punkta piemērošanu (OV C 12, 15.1.2011., 1. lpp.)


Side Bar