Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL ET

IP/11/589

Bruksela, 19 maja 2011 r.

Bezpieczeństwo morskie: Komisja przywołuje siedem państw członkowskich do porządku w sprawie nowego systemu kontroli sprawowanej przez państwo portu

Komisja Europejska wystąpiła dziś do Belgii, Cypru, Estonii, Francji, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa z upomnieniem w sprawie przyjęcia koniecznych przepisów ustawodawstwa krajowego, wdrażających nowe zasady kontroli przeprowadzanej przez państwo portu obowiązujące na mocy prawa Unii Europejskiej. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy zainteresowane państwa członkowskie nie poinformują Komisji o środkach podjętych dla zapewnienia przestrzegania unijnego prawa, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przepisy UE

Wobec katastrofalnych skutków wypadków, jakim uległy u wybrzeży europejskich tankowce „Erika” i „Prestige”, w 2009 r. w ramach trzeciego pakietu bezpieczeństwa morskiego wprowadzono szereg unijnych regulacji prawnych w zakresie kontroli sprawowanej przez państwo portu Dyrektywa w tej sprawie zwiększyła z dniem 1 stycznia 2011 r. zakres obowiązków państw członkowskich w zakresie inspekcjonowania statków zawijających do ich portów. Nowe przepisy wymagają zwiększenia częstotliwości inspekcji na statkach stwarzających większe ryzyko i zaostrzają znacznie warunki w odniesieniu do statków nieodpowiadających normom.

Przyczyny podjętych dziś kroków

Władze cypryjskie, estońskie i portugalskie nie dopełniły obowiązku zgłoszenia Komisji przed 31 grudnia 2010 r. środków podjętych w celu wdrożenia przepisów nowej dyrektywy ws. kontroli prowadzonej przez państwo portu. Z kolei środki wdrażające zgłoszone przez władze belgijskie, francuskie, polskie i brytyjskie były niekompletne.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Niedopełnienie przez niektóre z państw członkowskich obowiązku wdrożenia dyrektywy obniża poziom bezpieczeństwa na morzu i w obrębie portów. Co więcej, może ono prowadzić do nierównej konkurencji. Dyrektywa w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu wprowadza istotną poprawę w dziedzinie eliminowania statków nieodpowiadających normom z portów w UE. W celu zapewnienia pełnej skuteczności wymaga ona wspólnego wysiłku wszystkich państw członkowskich. Zgodnie z nowym systemem dotychczasowy próg objęcia inspekcjami 25% zagranicznych jednostek pływających zawijających do portów każdego z państw członkowskich zastąpiono ogólnym progiem objęcia kontrolą 100%, to jest wszystkich statków zawijających do portów unijnych. Częstotliwość kontroli powinna zależeć od stopnia ryzyka, jaki cechuje dany statek. Statki wysokiego ryzyka należy kontrolować co sześć miesięcy, statki przeciętnego ryzyka wymagają corocznej kontroli, a statki niskiego ryzyka – nawet co trzy lata, kiedy zdecydują się zawinąć do europejskiego portu. Dopóki wszystkie państwa członkowskie nie włączą się do tych działań, cel kontrolowania 100% statków nie może zostać osiągnięty, co wiąże się z potencjalnym ryzykiem dla żeglugi i zagrożeniem środowiska.

MEMO/11/312.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/11/220.

Przekształcona dyrektywa 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0057:0100:PL:PDF

Więcej informacji na temat unijnej polityki transportu morskiego można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar