Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL PT EL PL

IP/11/589

Brüssel, 19. mai 2011

Meresõiduohutus: komisjon kutsub seitset liikmesriiki üles järgima uut ELi sadamariigi kontrollisüsteemi

Euroopa Komisjon palus täna Belgial, Küprosel, Eestil, Prantsusmaal, Poolal, Portugalil ja Ühendkuningriigil võtta vastu siseriiklik õigusakt, et rakendada uut sadamariigi kontrollisüsteemi Euroopa Liidu õiguse järgimiseks. Komisjon esitab nõudmise ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Kui nimetatud liikmesriigid ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mis on võetud ELi õiguse täieliku järgimise tagamiseks, võib Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Naftatankeritega „Erika“ ja „Prestige“ Euroopa vetes toimunud õnnetuste järel võeti 2009. aastal meresõiduohutuse kolmanda paketi raames vastu sadamariigi kontrolli käsitlev ELi õigusakt. Vastava direktiiviga tugevdati alates 1. jaanuarist 2011 liikmesriikide kohustust kontrollida nende sadamates peatuvaid laevu. Uue õigusaktiga nõutakse sagedasema kontrolli läbiviimist suuremaks ohuks olevate laevade suhtes ning laiendatakse standarditele mittevastavate laevade keeldu.

Praegune olukord

Küpros, Eesti ja Portugal ei ole komisjonile teatanud sadamariigi kontrolli käsitleva uue direktiivi jõustamiseks võetud meetmetest, kuigi seda tuli teha 31. detsembriks 2010. Belgia, Prantsusmaa, Poola ja Ühendkuningriik on komisjonile teatanud üksnes osalised rakendusmeetmed.

Rakendamata jätmise tegelik mõju

See, kui mõned liikmesriigid jätavad direktiivi rakendamata, vähendab julgeoleku taset nii merel kui ka sadamates. Samuti võib mitterakendamine moonutada konkurentsi. Sadamariigi kontrolli käsitlev direktiiv aitab olulisel määral kaasa normidele mittevastava laevanduse kõrvaldamisele ELi sadamatest. Täieliku tõhususe saavutamiseks peavad kõik liikmesriigid ühiseid jõupingutusi tegema. Nimelt on uue kontrollisüsteemiga iga üksiku liikmesriigi eesmärk kontrollida 25% tema sadamates peatuvatest välisriigi laevadest asendatud terve Euroopa jaoks ühise eemärgiga kontrollida 100% ELi sadamates peatuvatest laevadest. Kontrolli sagedus sõltub laeva riskiprofiilist. Kõrge riskitasemega laevu tuleb kontrollida iga kuue kuu järel, keskmise riskitasemega laevu iga 12 kuu järel ning madala riskitasemega laevu iga kolme aasta järel, olenemata sadamast, kus laev otsustab peatuda. Kui kõik liikmesriigid kontrolliga ei liitu, ei saa saavutada eesmärki kontrollida 100% laevadest, mis võib ohustada laevandust ja keskkonda.

MEMO/11/312.

Lisateavet ELi rikkumismenetluste kohta saab siit: MEMO/11/220.

Direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0057:0100:EN:PDF

Täpsemat teavet Euroopa Liidu meretranspordipoliitika kohta saab aadressilt:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar