Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL LT PL SL BG

IP/11/587

Brusel19. mája 2011

Bezpečnosť cestnej infraštruktúry: Komisia požaduje kroky od 11 členských štátov

Európska komisia dnes požiadala Belgicko, Bulharsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Litvu, Luxembursko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, aby v súlade s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov Európskej únie, zaviedli primerané postupy na zlepšenie bezpečnosti transeurópskej cestnej siete. Mali by to okrem iného byť posúdenia vplyvu v oblasti cestnej bezpečnosti, audity cestnej bezpečnosti a klasifikácie bezpečnosti siete. Žiadosť má podobu „odôvodneného stanoviska“, ktoré patrí k postupom EÚ v prípade porušenia predpisov. Ak členské štáty do dvoch mesiacov od prijatia opatrení na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov EÚ Komisii neposkytnú v tejto veci žiadne informácie, Komisia by mohla ich prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Pravidlá EÚ:

V smernici 2008/96/ES1 vyžadujú posudzovania vplyvu bezpečnosti ciest s cieľom ozrejmiť dôsledky rozličných alternatív v plánovaní infraštruktúrnych projektov na bezpečnosť na cestách. Tieto posúdenia by mali zohrávať významnú úlohu pri výbere trasy. Ako ďalší krok smernica predpisuje audity bezpečnosti ciest, ktorými by sa mali podrobne určiť nebezpečné prvky projektu cestnej infraštruktúry. A napokon smernica ustanovuje pravidlá a postupy riadenia bezpečnosti po tom, ako sa cesta dokončí. Dodržiavaním týchto troch krokov by sa mala zvýšiť bezpečnosť cestnej infraštruktúry v rámci transeurópskej cestnej siete.

Dôvody dnešného opatrenia Komisie

Komisia sa rozhodla podniknúť kroky voči jedenástim členským štátom preto, lebo doteraz úplne do svojich vnútroštátnych právnych predpisov netransponovali uvedenú smernicu prijatú v roku 2008, hoci boli povinné tak urobiť do 19. decembra 2010.

Praktické dôsledky neuplatňovania smernice

Nezavedenie primeraných postupov posudzovania vplyvu bezpečnosti a auditov bezpečnosti ciest by mohlo negatívne ovplyvniť bezpečnosť cestnej infraštruktúry v rámci transeurópskej cestnej siete, a teda predstavovať možné riziko pre šoférov a cestujúcich, ktorí tieto cesty využívajú.

For EU infringement procedures, see MEMO/11/312

1 :

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).


Side Bar