Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL LT SK SL BG

IP/11/587

Bruksela, dnia 19 maja 2011 r.

Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej: Komisja zwraca się do 11 państw członkowskich o podjęcie działań

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Belgii, Bułgarii, Irlandii, Grecji, Francji, Litwy, Luksemburga, Austrii, Polski, Słowenii oraz Słowacji o opracowanie odpowiednich procedur w zakresie poprawy bezpieczeństwa transeuropejskiej sieci drogowej zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z prawa Unii Europejskiej. Procedury te dotyczą ocen wpływu na bezpieczeństwo drogowe, audytów bezpieczeństwa dróg oraz rankingów bezpieczeństwa sieci. Wniosek Komisji ma formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli państwa członkowskie nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach podjętych w celu zapewnienia przestrzegania prawa UE, Komisja może skierować sprawy do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Przepisy UE

W dyrektywie 2008/96/WE1 zapisano wymóg przeprowadzenia oceny wpływu w celu wykazania potencjalnego wpływu różnych planowanych wariantów danego projektu infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W związku z powyższym, przepisy UE powinny odgrywać ważną rolę przy wytyczaniu przebiegu dróg. Kolejnym etapem danego projektu powinno być przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa drogowego, identyfikujących szczegółowo te cechy projektu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Wreszcie, w dyrektywie ustanowiono przepisy i procedury dotyczące zarządzania bezpieczeństwem na istniejącej już drodze. Przestrzeganie wspomnianych trzech etapów projektu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach transeuropejskiej sieci drogowej.

Przyczyny podjętego dzisiaj działania

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko jedenastu państwom członkowskim ze względu na fakt, iż nie dokonały one pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy przyjętej w 2008 r., mimo że miały to zrobić do dnia 19 grudnia 2010 r.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Brak odpowiednich procedur dotyczących przeprowadzania ocen wpływu oraz audytów mógłby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach transeuropejskiej sieci drogowej, stwarzając potencjalne ryzyko dla kierowców i pasażerów z niej korzystających.

For EU infringement procedures, see MEMO/11/312

1 :

Dyrektywa 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 59).


Side Bar