Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL LT PL SK SL BG

IP/11/587

Brussel, 19 mei 2011

Veiligheid van de weginfrastructuur: Commissie vraagt maatregelen van elf lidstaten

De Europese Commissie heeft België, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Slowakije vandaag verzocht passende procedures vast te stellen om de veiligheid van het trans-Europese wegennet te verbeteren, conform de verplichtingen die krachtens de wetgeving van de Europese Unie op de lidstaten rusten. Deze procedures omvatten veiligheidseffectbeoordelingen, verkeersveiligheidaudits en veiligheidclassificaties van het netwerk. Het verzoek heeft de vorm van een ”met redenen omkleed advies” in het kader van de Europese inbreukprocedures. Indien de lidstaten de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om de EU-wetgeving na te leven, kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

De Europese regelgeving

Volgens Richtlijn 2008/96/EG1 moeten veiligheidseffectbeoordelingen aantonen welke gevolgen de verschillende alternatieven voor de planning van een wegproject op de verkeersveiligheid hebben en moeten deze beoordelingen bij de keuze van een tracé een belangrijke rol spelen. Verkeersveiligheidaudits moeten voorts zorgen voor een gedetailleerd overzicht van de onveilige kenmerken van een wegproject. Tot slot worden in de richtlijn voorschriften en procedures vastgesteld voor het beheer van de verkeersveiligheid wanneer de weg is aangelegd. Deze drie maatregelen hebben tot doel de weginfrastructuur het trans-Europese wegennet veiliger te maken.

Waarom neemt de Commissie maatregelen?

De Commissie heeft besloten tegen de elf lidstaten op te treden omdat deze de in 2008 goedgekeurde richtlijn nog niet volledig in nationale wetgeving hebben omgezet, hoewel deze omzetting uiterlijk tegen 19 december 2010 voltooid had moeten zijn.

Welke gevolgen heeft dit in de praktijk?

Het niet vaststellen van passende procedures voor veiligheidseffectbeoordelingen en verkeersveiligheidaudits kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de infrastructuur van het trans-Europese wegennet en dus een potentieel gevaar opleveren voor de bestuurders en de passagiers die van de wegen gebruik maken.

For EU infringement procedures, see MEMO/11/312

1 :

Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PB L 319 van 29.11.2008, blz. 59).


Side Bar