Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL LT PL SK SL

IP/11/587

Брюксел, 19 май 2011 г.

Безопасност на пътната инфраструктура Комисията изисква действия от 11 държави-членки

Европейската комисия днес изиска от Белгия, България, Ирландия, Гърция, Франция, Литва, Люксембург, Австрия, Полша, Словения и Словакия да утвърдят необходимите процедури за подобряване на безопасността на трансевропейската пътна мрежа в съответствие с техните задължения съгласно законодателството на Европейския съюз. Тези процедури включват оценки на въздействието на пътната безопасност, проверки на сигурността по пътищата и категоризиране на пътната мрежа по критерий „безопасност“. Искането е отправено под формата на „мотивирано становище“ съгласно прилаганите в ЕС процедури за нарушение. Ако държавите-членки не информират Комисията в рамките на два месеца за предприетите действия за подсигуряване на спазването на законодателството на ЕС, Комисията може да отнесе случаите към Съда на Европейския съюз.

Правилата на ЕС

Директива 2008/96/ЕО1 изисква изготвяне на оценки за въздействие върху пътната безопасност, в които да се показват последиците за пътната безопасност на различни алтернативи за планиране на даден инфраструктурен проект и които следва да играят важна роля при избора на маршрути. Като следваща стъпка проверките за пътна безопасност следва подробно да установят опасните характеристики на даден пътен инфраструктурен проект. И накрая, в директивата се определят правила и процедури за управление на безопасността след изграждането на пътя. Следването на тези три стъпки има за цел подобряване на безопасността на пътната инфраструктура на трансевропейската пътна мрежа.

Причина за предприемането на мерки

Комисията реши да предприеме действия срещу единадесетте държави-членки, тъй като не са транспонирали директивата от 2008 г. в пълна степен в националното си законодателство, въпреки че е трябвало да направят това до 19 декември 2010 г.

Практически последици от неизпълнение на изискванията

Ако държавите-членки не установят необходимите процедури за извършването на проверки и оценки на въздействието върху безопасността, това би могло да повлияе върху безопасността на пътната инфраструктура, която е част от трансевропейската пътна мрежа, и съответно да се създадат рискове за водачите на превозни средства и пътниците, използващи тези пътища.

On EU infringement procedures, see MEMO/11/312

1 :

Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (OВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).


Side Bar