Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

Bryssel den 18 maj 2011

Bättre skydd för brottsoffer

En polsk turist rånas och skadas svårt under ett besök i Paris. En italiensk tonåring angrips utanför en tunnelbanestation i Helsingfors. Varje år kan ungefär 75 miljoner människor i EU komma att utsättas för brott. Det kan få långtgående fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för offren och deras familjer. Om brottet ägt rum utomlands kan de kulturella, språkliga och juridiska skillnaderna skapa stora problem. Vart kan jag vända mig för att få hjälp? Vilka rättigheter har jag? En av EU:s grundläggande principer är att alla EU-länder ska behandla människor lika. Detta diskrimineringsförbud slogs fast i det banbrytande Cowanmålet år 1989, då EU-domstolen uttalade att brottsoffer har rätt att få ersättning oavsett vilket land de kommer från. Och vare sig man blivit rånad eller skadats vid en terroristattack har man rätt att behandlas med respekt, erbjudas skydd och stöd och se rätt skipas. Men idag är lagstiftningen inom EU ett lapptäcke som inte tillgodoser dessa grundläggande behov. Därför lägger Europeiska kommissionen idag fram ett åtgärdspaket för att ge brottsoffren en miniminivå av rättigheter, stöd och skydd. Bestämmelserna ska gälla inom hela EU, oavsett var man bor eller kommer ifrån. Nu när Lissabonfördraget trätt i kraft kan EU lagstifta om brottsoffers rättigheter.

Våra straffrättsliga system inriktas på att få fast förövarna, medan brottsoffren glöms bort. Dagens förslag från kommissionen sätter brottsoffren i främsta rummet” säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som är ansvarig för rättvisefrågor. ”Vem som helst kan bli en av de många miljoner människor som utsätts för brott under året. Brottsoffer måste behandlas med respekt, erbjudas stöd och skydd och få se rättvisa skipas. Brottsoffren bör stå i centrum för EU:s straffrättsliga system och kunna lita på att hela EU har miniminormer för deras rättigheter och behov av stöd.”

Oavsett om en person utsatts för rån, inbrott, överfall, våldtäkt, trakasserier, hatbrott, terroristattacker eller fallit offer för människohandel finns samma grundläggande behov av att bli sedd och behandlad med respekt och värdighet, erbjudas stöd och skydd av sin fysiska integritet och egendom samt få tillgång till rättsskipning och ersättning.

Kommissionen vill tillgodose dessa behov bättre. Dagens förslag ska stärka befintliga nationella bestämmelser med hjälp av miniminormer som ska gälla inom hela EU så att samma grundläggande rättigheter kan åberopas oavsett vilket land brottsoffret kommer från eller var i EU brottet äger rum.

Förslaget till direktiv om miniminormer för brottsoffer innehåller bestämmelser om att alla 27 EU-länderna ska se till att

  • brottsoffren behandlas med respekt och att polis, åklagare och domarkåren utbildas i hur de bör hanteras,

  • brottsoffren informeras om sina rättigheter och om sitt ärende på ett sätt de kan ta till sig,

  • alla medlemsstater erbjuder brottsoffren stöd,

  • brottsoffren kan delta i förfarandena om de vill och att de får hjälp att delta i rättegången,

  • man identifierar särskilt utsatta brottsoffer – till exempel underåriga, våldtäktsoffer eller personer med funktionsnedsättningar – och erbjuder dem lämpligt skydd,

  • brottsoffer får skydd när polisen utreder brottet och i samband med rättegång.

För att skydda våldsoffer från ytterligare skada från gärningsmannen föreslår kommissionen samtidigt en förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden. På så sätt ska man se till att besöksförbud eller skyddsordrar som utfärdats för att skydda någon som utsatts för våld (t.ex. våld i hemmet) fortsätter gälla även vid resa eller flytt till ett annat EU-land.

Dagens förslag är ett första steg mot en prioritering av brottsoffren i våra rättssystem. Under kommande år ska kommissionen vidta åtgärder för att stärka EU:s gällande bestämmelser om ersättning så att brottsoffren ska kunna få ersättning även om brottet ägt rum utomlands. För att den som råkat ut för en trafikolycka i ett annat EU-land ska kunna få skadeståndsersättning kommer kommissionen också att se över EU:s nuvarande lagvalsregler så att var och en kan använda de tidsfrister som gäller i hemlandet.

Bakgrund

Varje år kan hela femton procent av befolkningen i EU utsättas för brott. Därtill kommer de många anhöriga som också påverkas när de hjälper sina familjemedlemmar att lägga händelsen bakom sig eller att återhämta sig från fysiska skador eller ekonomiska problem som brottet orsakat. Risken är lika stor när man reser utomlands. Varje år görs 1,25 miljarder turistresor inom EU och därför kommer naturligtvis en del EU-medborgare att utsättas för brott i utlandet.

Miniminormerna om skydd av brottsoffer ingår i EU:s övergripande mål att inrätta ett område för rättvisa inom unionen och ska ge oss möjlighet att kunna åberopa samma grundläggande rättigheter och känna förtroende för rättsväsendet inom hela EU.

Offren har också grundläggande rättigheter, däribland respekten för den mänskliga värdigheten, den personliga integriteten, familjelivets helgd och rätten till egendom. Dessa rättigheter bör bevakas, tillsammans med rättigheterna för andra som berörs av straffrättsliga förfaranden, till exempel den som anklagas för brott.

En annan viktig princip är diskrimineringsförbudet som gäller även när man bedömer offrens behov. I Cowanmålet slog EU-domstolen fast att man inte får vägra betala ut ersättning med hänvisning till nationalitet. Målet gällde en brittisk turist som blev rånad och skadad på en tunnelbanestation i Paris. Domstolen ansåg att den brittiska medborgaren måste ha samma rätt som franska medborgare att få ersättning för skada, eftersom även turister har rätt till friheten att utnyttja tjänster.

Dagens förslag om bättre skydd av brottsoffer ingår i kommissionens uppföljning av rapporten om EU-medborgarskap 2010.

Se också: MEMO/11/310.

Mer information

Nyhetssida från generaldirektoratet för rättvisa:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Vice ordförande Viviane Redings hemsida (kommissionär med ansvar för rättvisa):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar