Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

V Bruseli 18. mája 2011

Európska komisia pracuje na zlepšení ochrany obetí trestných činov

Poľského turistu prepadnú a ťažko zrania pri návšteve Paríža. V Helsinkách pri stanici metra napadnú talianskeho tínedžera. Podľa odhadov sa každoročne stane obeťou závažnej trestnej činnosti v EÚ asi 75 miliónov osôb. Takéto udalosti môžu mať pre obete a ich rodiny zničujúce fyzické, emocionálne a finančné následky. Ak ku nim dôjde v zahraničí, rozdielna kultúra, jazyk a zákony môžu spôsobiť značné problémy. Koho majú obete požiadať o pomoc? Aké sú ich práva? Jednou zo základných zásad EÚ je, že by ľudia nemali byť diskriminovaní v žiadnej krajine EÚ. Táto zásada bola potvrdená v kľúčovom rozsudku vo veci Cowan proti Trésor public, v ktorom Súdny dvor Európskej únie v roku 1989 rozhodol, že obete majú právo na odškodnenie bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Či už bola osoba obeťou prepadnutia alebo utrpela zranenia počas teroristického útoku, so všetkými obeťami by sa malo zaobchádzať s rešpektom, mala by sa im ponúknuť ochrana a podpora a mal by sa im umožniť prístup k spravodlivosti. Platné právne predpisy v EÚ sú však niekedy nespoľahlivé a nie vždy spĺňajú tieto základné potreby. Práve preto dnes Európska komisia predkladá návrh balíka opatrení na zaistenie minimálnej úrovne práv, podpory a ochrany obetí v celej EÚ bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo kde žijú. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy má EÚ výslovnú právomoc prijímať právne predpisy v oblasti práv obetí trestných činov.

"Zatiaľ čo naše systémy trestného súdnictva sa zameriavajú na chytanie páchateľov, niekedy zabúdajú na samotné obete. Návrhy, ktoré dnes predložila Komisia, zaistia, aby obete boli v EÚ vždy na prvom mieste,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Trestná činnosť sa každoročne dotýka miliónov ľudí a každý občan je potenciálnou obeťou. Čo obete trestných činov potrebujú, je rešpekt, podpora a vedomie, že spravodlivosti je učinené zadosť. Preto chcem dosiahnuť, aby obete stáli v centre pozornosti trestného súdnictva v EÚ, a to tak, že sa obetiam zaručia minimálne práva a podpora v celej Európe.“

Nech už ide o akýkoľvek trestný čin – prepadnutie, lúpež, vlámanie, útok, znásilnenie, obťažovanie, prejav nenávisti, teroristický útok alebo obchodovanie s ľuďmi – všetky obete majú rovnaké základe potreby: uznanie, rešpekt a dôstojné zaobchádzanie, ochranu a podporu týkajúcu sa ich fyzickej integrity a majetku a prístup k spravodlivosti a odškodneniu.

Komisia chce zaistiť, aby tieto potreby boli lepšie naplnené. Dnes predložené návrhy posilnia existujúce vnútroštátne opatrenia zavedením minimálnych noriem platných v celej EÚ, aby mali všetky obete zaručenú rovnakú základnú úroveň práv – bez ohľadu na to, aká je ich štátna príslušnosť a kde v EÚ bol trestný čin spáchaný.

Navrhovaná smernica o minimálnych normách týkajúcich sa obetí zaistí, že vo všetkých 27 krajinách EÚ:

  • sa bude s obeťami zaobchádzať s rešpektom a príslušníci policajného zboru, prokurátori a sudcovia absolvujú náležitú odbornú prípravu,

  • budú obete informované o svojich právach a prípade zrozumiteľným spôsobom,

  • bude existovať systém podpory obetí,

  • sa obetiam umožní participovať na konaní a bude im poskytnutá pomoc, aby sa mohli zúčastniť na pojednávaní,

  • budú identifikované zraniteľné obete – ako sú deti, obete znásilnenia alebo osoby so zdravotným postihnutím – a poskytne sa im náležitá ochrana,

  • budú obete chránené v priebehu policajného vyšetrovania a počas súdneho konania.

S cieľom chrániť obete násilia pred ďalšou ujmou zo strany páchateľov Komisia predkladá aj návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Tento nástroj zaistí, že obete násilia (napr. domáceho násilia) budú chránené obmedzeniami alebo povinnosťami alebo ochrannými opatreniami, ktoré súd uložil páchateľovi, aj v prípade, keď vycestujú alebo sa presťahujú do inej krajiny EÚ.

Dnešný súbor návrhov je prvým krokom na ceste k tomu, aby sa obete trestných činov stali ústredným prvkom našich súdnych systémov. V nasledujúcich rokoch Komisia prijme opatrenia na posilnenie súčasných pravidiel EÚ v oblasti odškodňovania obetí trestných činov s cieľom umožniť im riadny prístup k odškodneniu, a to najmä v prípadoch, keď sa obeťami stali v zahraničí. S cieľom poskytnúť obetiam dopravných nehôd v inej krajine EÚ možnosť požiadať o náhradu škody Komisia plánuje vykonať revíziu existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa stretu právnych poriadkov, aby sa občania mohli spoľahnúť na to, že sa budú uplatňovať lehoty platné v ich domovskej krajine.

Kontext

Až 15 % obyvateľov EÚ sa každý rok môže stať obeťou závažnej trestnej činnosti v niektorej z jej členských krajín. Zasiahnutý tiež môže byť ešte oveľa väčší počet rodinných príslušníkov, ktorí pomáhajú svojim blízkym prekonať utrpenie alebo sa zotaviť z telesných zranení či finančných ťažkostí, ktoré sú následkom trestného činu. Riziko, že sa človek stane obeťou trestného činu, je rovnako veľké doma ako pri ceste do zahraničia. Keďže Európania ako turisti podniknú v rámci EÚ ročne asi 1,25 miliardy ciest, niektorí z nich sa bezpochyby stanú obeťami trestného činu v inej krajine.

Minimálne pravidlá týkajúce sa obetí sú súčasťou širšieho cieľa EÚ, ktorým je vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na rovnakú úroveň základných práv a aby mali dôveru v súdny systém bez ohľadu to, v ktorej časti EÚ sa práve nachádzajú.

Práva obetí zahŕňajú aj základné práva, medzi ktoré patrí rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života a vlastníctva. Tieto práva by sa mali chrániť spolu s právami ostatných osôb, ktoré sú účastníkmi trestného konania, ako sú napríklad osoby obvinené zo spáchania trestného činu.

Ďalšou dôležitou zásadou je nediskriminácia obetí pri prístupe k ich právam. Európsky súdny dvor vo veci Cowan proti Trésor public potvrdil, že napríklad poskytnutie odškodnenia nesmie byť obmedzené z dôvodu štátnej príslušnosti. Vec sa týkala britského turistu, ktorý bol pri východe z parížskeho metra napadnutý a zranený. Súd dospel k záveru, že, pokiaľ ide o odškodnenie za zranenia, so štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva sa malo zaobchádzať rovnako ako s francúzskymi štátnymi príslušníkmi, pretože ako turista mal právo využiť slobodu poskytovania služieb.

Nové opatrenia na posilnenie ochrany obetí, ktoré dnes boli predložené, sú súčasťou krokov, ktorými Komisia nadviazala na Správu o občianstve EÚ za rok 2010.

Pozri tiež MEMO/11/310.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar