Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

Briselē, 2011. gada 18. maijā

Eiropas Komisija nodrošina labāku aizsardzību un atbalstu noziegumos cietušajiem

Parīzes apmeklējuma laikā tūrists no Polijas tiek aplaupīts un smagi savainots. Helsinkos pie metro stacijas notiek uzbrukums pusaudzim no Itālijas. Tiek lēsts, ka visā ES 75 miljoni cilvēku katru gadu var kļūt par noziegumu upuriem. Šādi notikumi var atstāt postošas emocionālas, fiziskas un finansiālas sekas gan uz cietušajām personām, gan uz viņu ģimenēm. Gadījumos, kad noziegums tiek piedzīvots, esot ārvalstīs, atšķirīgā kultūra, valoda un tiesību akti var radīt būtiskas problēmas. Pie kā cietušajiem vērsties, lai saņemtu palīdzību? Kādas ir viņu tiesības? Viens no ES pamatprincipiem ir, ka pret cilvēkiem visās ES dalībvalstīs ir jāattiecas bez diskriminācijas. Šis princips tika nostiprināts ar spriedumu lietā Cowan pret Trésor public, kurā Eiropas Savienības Tiesa 1989. gadā noteica, ka cietušajiem ir tiesības uz kompensāciju, neatkarīgi no viņu pilsonības. Vienalga, vai persona ir aplaupīta, vai ievainota teroristu uzbrukumā – pret visām cietušajām personām ir jāattiecas ar cieņu, tām ir jāpiedāvā aizsardzība un atbalsts, kā arī jānodrošina piekļuve tiesību aizsardzības iestādēm. Tiesību akti, kas pašlaik ir spēkā ES, var būt sarežģīti un tie ne vienmēr apmierina šīs vajadzības. Tāpēc šodien Eiropas Komisija ierosina pasākumu kopumu, lai visā ES nodrošinātu cietušajiem tiesību, atbalsta un aizsardzības minimumu, neņemot vērā, no kuras valsts tie nāk vai kur tie dzīvo. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ES ir skaidri noteikta kompetence pieņemt tiesību aktus par noziegumos cietušajiem.

Mūsu krimināltiesību sistēmas, galveno uzmanību pievēršot noziedznieku ķeršanai, dažkārt atstāj novārtā cietušos. Šodien iesniegtie Komisijas priekšlikumi nodrošinās, ka ES cietušie ir prioritāte,” paziņoja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un par tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību atbildīgā komisāre Redinga. “Tā kā noziedzība katru gadu skar miljoniem cilvēku, ikviens pilsonis var kļūt par cietušo jebkurā brīdī. Noziedzīgumos cietušajiem ir nepieciešama cieņa, atbalsts, aizsardzība, kā arī apziņa, ka vainīgais saņems pelnīto sodu. Tāpēc es uzskatu, ka cietušajiem ir jābūt ES krimināltiesību sistēmas centrā, nodrošinot tiem tiesību un atbalsta minimumu visā Eiropā.”

Visiem noziegumos cietušajiem neatkarīgi no tā, vai persona ir cietusi no laupīšanas, ielaušanās, miesas bojājumu nodarīšanas, izvarošanas, uzmākšanās, naida izraisīta nozieguma, teroristu uzbrukuma vai cilvēku tirdzniecības, ir tās pašas pamatvajadzības – tikt atzītiem par cietušajiem, saņemt cieņas pilnu un nepazemojošu attieksmi, saņemt aizsardzību un atbalstu, lai nodrošinātu viņu fizisko veselību un īpašuma aizsardzību, kā arī piekļūt tiesību aizsardzības iestādēm un saņemt kompensāciju.

Komisija grib nodrošināt, ka šīs vajadzības tiek labāk apmierinātas. Šodien iesniegtie priekšlikumi jau pastāvošos valstu pasākumus papildinās ar ES mēroga minimuma standartiem, lai jebkurš cietušais varētu paļauties uz to pašu tiesību pamatlīmeni, neatkarīgi no viņa pilsonības un valsts, kurā noziegums ir izdarīts.

Ierosinātā direktīva par minimuma standartiem, kas jāpiemēro noziegumos cietušajiem, nodrošinās, ka visās 27 ES dalībvalstīs:

  • pret cietušajiem izturas ar cieņu un policija, prokurori un tiesneši tiek apmācīti ar tiem atbilstoši apieties;

  • cietušie saņem informāciju par savām tiesībām un savu lietu viņiem saprotamā veidā;

  • pastāv atbalsts cietušajiem;

  • cietušie, ja tie vēlas, var piedalīties kriminālprocesā un viņiem palīdz apmeklēt tiesas sēdes;

  • tiek noteikti īpaši neaizsargāti cietušie, piemēram, bērni, izvarošanas upuri, invalīdi, un viņi tiek atbilstoši aizsargāti;

  • cietušie tiek aizsargāti izmeklēšanas un tiesas procesa laikā.

Lai palīdzētu aizsargāt cietušos no vardarbības un cita kaitējuma, ko tiem var nodarīt uzbrucējs, Komisija ierosina arī pieņemt regulu par civiltiesisko aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu. Šī regula nodrošinās, ka no vardarbības (piemēram, vardarbības ģimenē) cietušās personas, ceļojot vai pārceļoties uz citu ES dalībvalsti, varēs paļauties, ka spēkā paliks attiecībā uz pāridarītāju izdotie aizliegumi tuvoties noteiktai personai vai vietai.

Šodien iesniegtie priekšlikumi ir pirmais solis, lai padarītu cietušos par mūsu tieslietu sistēmu centrālo elementu. Turpmāko gadu laikā Komisija rīkosies, lai nostiprinātu esošos ES noteikumus par kompensāciju noziegumos cietušajiem, lai nodrošinātu, ka tiem ir pieejama atbilstoša kompensācija, jo īpaši, ja tie no nozieguma cietuši ārvalstīs. Lai personas, kas citā ES dalībvalstī ir cietušas ceļu satiksmes negadījumos, varētu pieprasīt kompensāciju par nodarīto kaitējumu, Komisija plāno pārskatīt pastāvošos ES tiesību aktus par tiesību normu kolīzijām, lai cilvēki patiesi varētu paļauties uz termiņiem, kas pastāv viņu mītnes valstī.

Pamatinformācija

Līdz pat 15 % ES iedzīvotāju katru gadu ES teritorijā var kļūt par noziegumu upuriem. Sekas var skart arī daudzus ģimenes locekļus, kuri palīdz saviem tuviniekiem pārvarēt traumu, atgūties no fiziskajiem ievainojumiem vai pārvarēt nozieguma izraisītās finanšu problēmas. Risks ciest no nozieguma ir vienlīdz liels gan ceļojot, gan uzturoties savā valstī. Tā kā eiropieši katru gadu ES teritorijā dodas apmēram 1,25 miljardos tūrisma braucienu, daži nenovēršami cietīs no noziegumiem, esot citā valstī.

Minimuma standarti, kas attiecas uz cietušajiem, ir daļa no ES plašākā mērķa izveidot Eiropas tiesiskuma telpu, lai cilvēki varētu paļauties uz vienotu tiesību pamatlīmeni un uzticēties tieslietu sistēmai neatkarīgi no tā, kur ES viņi atrodas.

Cietušo tiesības ir arī pamattiesības, tai skaitā tiesības uz cilvēka cieņas, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kā arī tiesības uz īpašumu. Šīs tiesības būtu jānodrošina līdztekus citu kriminālprocesā iesaistīto personu, piemēram, apsūdzēto, tiesībām.

Vēl viens būtisks princips ir diskriminācijas aizliegums attiecībā uz cietušo tiesībām. Eiropas Savienības Tiesa lietā Cowan pret Trésor public ir lēmusi, ka kompensācijas piešķiršanu nedrīkst ierobežot, piemēram, pamatojoties uz cietušā pilsonību. Lieta attiecās uz britu tūristu, kas tika aplaupīts un savainots, izejot no metro stacijas Parīzē. Tiesa atzina, ka pret Apvienotās Karalistes pilsoni saistībā ar viņam nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu ir jāattiecas tāpat kā pret Francijas pilsoni, jo kā tūristam viņam ir tiesības izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvību.

Jaunie pasākumi cietušo aizsardzības uzlabošanai ir daļa no turpmākajiem pasākumiem, ko Komisija veic saistībā ar 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību.

Skat. arī MEMO/11/310.

Sīkāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar