Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

Bryssel 18. toukokuuta 2011

Rikoksen uhrien suojelua parannetaan EU:ssa

Euroopan komissio on tänään esittänyt lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on taata, että kaikilla rikoksen uhreilla on samat oikeudet ja että he saavat kotipaikastaan riippumatta EU:n vähimmäisvaatimusten mukaista tukea ja suojelua kaikkialla EU:n alueella.

Suomalainen turisti hakataan ja ryöstetään Barcelonassa. Kreikkalaisen koululaisen kimppuun käydään metroasemalla Hampurissa. Joka vuosi EU:ssa arviolta 75 miljoonaa ihmistä joutuu rikoksen kohteeksi. Rikoksen fyysiset, psyykkiset ja taloudelliset vaikutukset voivat olla uhrille kestämättömät. Kun rikos tapahtuu ulkomailla, kulttuurien, kielten ja lainsäädännön erot voivat aiheuttaa suuria lisäongelmia. Mitkä ovat uhrin oikeudet? Keneltä hän voi saada apua?

Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu se, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla eikä ketään syrjitä. Rikoksen uhriin olisi aina suhtauduttava vakavasti ja hänelle olisi tarjottava suojelua ja tukea sekä mahdollisuus saada oikeutta, olipa rikos sitten väkivaltainen ryöstö tai vaikkapa terroristihyökkäys. EU:n jäsenmaiden nykyinen lainsäädäntö on kuitenkin epäyhtenäistä, eivätkä ne aina pysty noudattamaan näitä perusvaatimuksia. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan EU:lla on nyt toimivaltaa antaa lainsäädäntöä rikoksen uhrin oikeuksista.

EU:n rikosoikeusjärjestelmissä keskitytään rikollisten jahtaamiseen. Joskus uhrit unohtuvat. Komission tänään esittämät ehdotukset osoittavat, että EU asettaa uhrin edut etusijalle”, oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding toteaa. ”Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi. Ihmisten on voitava luottaa oikeuksiinsa ja siihen, että heitä suojellaan rikollisilta kaikkialla EU:ssa,” sanoo Reding.

Kaikilla rikoksen uhreilla on samat perustarpeet, olipa rikosnimike pahoinpitely, varkaus, ryöstö, raiskaus, häirintä, viharikos, terroristihyökkäys, ihmiskauppa tai mikä tahansa muu. Uhrin on saatava ihmisarvoista kohtelua, tukea ja suojelua. Hänellä on myös oltava mahdollisuus saada oikeutta ja vahingonkorvausta.

Komissio haluaa, että nämä tarpeet täytettäisiin nykyistä paremmin. Tänään annetuilla lainsäädäntöehdotuksilla pyritään tiukentamaan jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä säätämällä EU:n laajuisesti noudatettavista vähimmäisvaatimuksista. Näin varmistettaisiin, että kaikilla rikoksen uhreilla EU:ssa on samat perusoikeudet uhrin kansalaisuudesta ja rikospaikasta riippumatta.

Ehdotettu direktiivi rikoksen uhrin oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista varmistaisi, että kaikissa 27 EU-maassa

  • uhria kohdellaan yksilönä, ja poliisit, syyttäjät ja tuomarit saavat koulutusta uhrien käsittelemisessä

  • uhri saa ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa oikeuksistaan ja asiansa etenemisestä

  • uhri saa tukea kaikissa jäsenmaissa

  • uhri voi osallistua asiansa oikeuskäsittelyyn, jos niin haluaa, ja hänelle annetaan apua oikeudenkäynnin aikana

  • suojattomat uhrit (lapset, vammaiset, raiskauksen uhrit) tunnistetaan ja heille annetaan riittävää suojelua

  • uhria suojellaan rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

Komissio ehdottaa myös asetusta yksityisoikeudellisten suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta väkivallan uhrin suojelemiseksi saman tekijän uusilta väkivallanteoilta. Näin varmistettaisiin, että esimerkiksi perheväkivallan uhri, joka matkustaa tai muuttaa toiseen EU-maahan, voi luottaa siihen, että väkivallantekijälle määrätty lähestymiskielto tai suojelumääräys on voimassa myös siellä.

Rikoksen uhrin oikeuksista on muodostumassa keskeinen osa eurooppalaista oikeusjärjestelmää. Tämänpäiväiset ehdotukset ovat ensimmäinen vaihe tässä kehityksessä. Komissio esittää lähivuosien aikana myös rikoksen uhrille maksettavia korvauksia koskevien EU-säännösten tiukentamista. Tarkoituksena on varmistaa, että uhrilla on mahdollisuus asianmukaiseen korvaukseen, etenkin jos rikos on tehty ulkomailla. Lisäksi komissio aikoo tarkistaa EU:n nykyisiä lainvalintasääntöjä, jotta toisessa EU-maassa tapahtuneen liikenneonnettomuuden uhri voisi hakea vahingonkorvausta saman määräajan kuluessa kuin kotimaassaan.

Taustaa

Joka vuosi jopa 15 prosenttia EU:n väestöstä joutuu rikoksen kohteeksi EU:n alueella. Nämä rikokset vaikuttavat lisäksi uhrin perheenjäsenten elämään, koska heidän on autettava uhria toipumaan koettelemuksestaan tai saamastaan ruumiinvammasta tai selviytymään rikoksesta aiheutuvista taloudellisista vaikeuksista. Ulkomailla uhriksi joutumisen vaara on yhtä suuri kuin kotimaassakin. Eurooppalaiset tekevät noin 1,25 miljardia turistimatkaa vuodessa EU:n alueella. On selvää, että jotkut väistämättä joutuvat matkallaan rikoksen uhriksi.

Uhria koskevat vähimmäissäännöt ovat osa EU:n laajempaa tavoitetta kehittää Euroopan oikeusaluetta, jossa kansalaisilla olisi samantasoiset perusoikeudet ja jossa he voisivat luottaa oikeusjärjestelmään, missä tahansa EU:n alueella he matkustavatkin.

Uhrin oikeudet ovat samalla perusoikeuksia, kuten oikeus ihmisarvoiseen kohteluun, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja omaisuuden suojaan. Nämä oikeudet olisi turvattava, samoin kuin epäiltyjen ja muiden rikosoikeudenkäynnin osapuolten oikeudet.

Syrjimättömyys uhrin oikeuksien saatavuudessa on niin ikään tärkeä periaate. EU:n tuomioistuin vahvisti asiassa Cowan v Trésor public antamassaan tuomiossa, että korvausten myöntämistä ei saa rajoittaa kansalaisuuden perusteella. Asia koski brittiläistä matkailijaa, joka ryöstettiin ja pahoinpideltiin pariisilaisen metroaseman uloskäynnillä. Tuomioistuin katsoi, että uhrin vahingonkorvaushakemusta olisi pitänyt käsitellä samalla tavalla kuin jos sen tekijä olisi ollut Ranskan kansalainen.

Ehdotukset rikoksen uhrin suojelun parantamiseksi ovat osa vuoden 2010 EU:n kansalaisuuskatsauksen seurantaa.

Katso myös MEMO/11/310

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutispalvelu

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Redingin kotisivu

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar