Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

Bruxelles, den 18. maj 2011

Europa-Kommissionen sikrer bedre beskyttelse af ofre for forbrydelser

En polsk turist bliver overfaldet og kommer slemt til skade under et besøg i Paris. En italiensk teenager bliver overfaldet uden for en metrostation I Helsingfors. Det skønnes, at ca. 75 mio. mennesker hvert år kan blive ofre for forbrydelser. Sådanne oplevelser kan have ødelæggende fysiske, følelses­mæssige og økonomiske konsekvenser for ofrene og deres familie. Når det sker i udlandet, kan forskelle i kultur, sprog og lovgivning skabe betydelige problemer. Hvor skal ofrene henvende sig for at få hjælp? Hvilke rettigheder har de? Et af de grundlæggende principper i EU er, at borgerne bør behandles uden diskriminering i alle EU-lande. Dette princip blev fastholdt i den skelsættende sag Cowan mod Trésor public, hvor Den Europæiske Unions Domstol i 1989 i en dom fastslog, at ofre har ret til erstatning uanset deres nationalitet. Uanset om en person er blevet overfaldet eller er kommet til skade som følge af et terrorangreb, bør alle ofre behandles med respekt, tilbydes beskyttelse og støtte og have adgang til en domstol. De nuværende love i EU er imidlertid ikke altid fuldstændige og dækker ikke altid disse grundlæggende behov. Det er derfor, Europa-Kommissionen i dag fremsætter forslag til en pakke af foranstaltninger, der skal sikre et minimumsniveau for ofres rettigheder og for støtten til og beskyttelsen af dem i hele EU, uanset hvor de kommer fra eller bor. Siden Lissabon­traktatens ikrafttrædelse har EU haft eksplicit kompetence til at lovgive om de rettigheder, ofre for forbrydelser har.

Næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding sagde, at der i vores straffesystemer fokuseres på at fange kriminelle, men at ofrene selv i sidste ende ofte ignoreres, og at dagens forslag vil sikre, at EU lader ofrene komme i første række. Hun tilføjede, at da der er millioner af mennesker, der hvert år bliver ofre for en forbrydelse, kan en hvilken som helst borger blive det, og ofre har brug for respekt, støtte og beskyttelse og for at se, at retfærdigheden sker fyldest. Hun fortsatte med at sige, at det er derfor, hun nu sætter ofrene i centrum i forbindelse med straffesager ved at sikre, at de kan regne med, at de har en række minimumsrettigheder og vil få støtte hvor som helst i EU.

Uanset hvilken forbrydelse, der er tale om ‑ overfald, røveri, indbrud i hjemmet, vold, voldtægt, chikane, hadforbrydelser, terrorangreb eller menneskehandel ‑ har alle ofre samme grundlæggende behov: at bliver anerkendt som ofre og behandlet med respekt og værdighed, at få beskyttelse og støtte, hvad angår deres fysiske integritet og deres ejendom, og at have adgang til en domstol og til erstatning.

Kommissionen ønsker at sikre, at disse behov i højere grad opfyldes. Dagens forslag vil styrke de eksisterende nationale foranstaltninger ved fastsættelse af minimums­standarder på EU-plan, således at ethvert offer kan regne med at have samme rettigheder uanset deres nationalitet, og uanset hvor i EU forbrydelsen finder sted.

Forslaget til direktiv om minimumsstandarder for ofre vil sikre følgende i alle 27 EU-lande:

  • at ofrene behandles med respekt, og at politi, anklagere og dommere er uddannet i, hvordan de skal behandle dem, som det bør sig

  • at ofrene informeres om deres rettigheder og deres sag på en måde, de forstår

  • at der i alle medlemsstater findes tjenester, der yder støtte til ofre

  • at ofrene kan deltage i retsproceduren, hvis de ønsker det, og få hjælp til at overvære retssagen

  • at udsatte ofre indkredses – f.eks. børn, voldtægtsofre eller handicappede mennesker – og at de beskyttes på ordentlig vis

  • at ofrene beskyttes, mens politiet efterforsker forbrydelsen, og under retssagen.

For at hjælpe med at beskytte voldsofre mod at blive yderligere skadet af volds­manden fremsætter Kommissionen desuden forslag til en forordning om gensidig anerkendelse af civilretlige beskyttelsesforanstaltninger. Den skal sikre, at voldsofre (f.eks. ofre for vold i hjemmet) stadig kan regne med, at gerningsmanden får tilhold, eller at der træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis ofrene rejser eller flytter til et andet EU-land.

Dagens pakke af forslag udgør et første skridt i retning af at gøre ofre for forbrydelser til et centralt element i vores retssystemer. I de kommende år vil Kommissionen træffe foranstaltninger for at styrke de eksisterende EU-regler vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser for at sikre, at de har ordentlig adgang til at få erstatning, navnlig hvis de bliver ofre for forbrydelser i udlandet. For at give ofre for trafikulykker i et andet EU-land mulighed for at få skadeserstatning har Kommissionen også til hensigt at tage den eksisterende EU-ret om lovvalg op til fornyet vurdering, således at borgerne kan gå ud fra de tidsfrister, der finder anvendelse i deres hjemland.

Baggrund

Op mod 15 % af EU's befolkning kan hvert år blive ofre for forbrydelser et eller andet sted i EU. Derudover kan mange flere familiemedlemmer også blive påvirket, fordi de skal hjælpe ofrene med at komme sig efter forbrydelsen eller efter fysiske skader eller økonomiske problemer som følge af en forbrydelse. Risikoen for at blive offer er lige så stor, når man rejser, som når man er hjemme. Europæerne foretager hvert år ca. 1,25 mia. rejser som turister inden for EU, og det betyder uundgåeligt, at nogle af dem bliver ofre for en forbrydelse i et andet land.

Minimumsregler for ofre er en del af EU's bredere mål om at skabe et europæisk område med retfærdighed, således at borgerne kan regne med at have de samme grundlæggende rettigheder og have tillid til retssystemet, uanset hvor i EU de er.

Ofres rettigheder er også grundlæggende rettigheder, herunder respekten for den menneskelige værdighed, privat‑ og familielivets fred og ejendomsretten. Disse rettigheder bør sikres sammen med de rettigheder, som andre, der er involveret i straffesager har, f.eks. dem, der sidder på anklagebænken.

Et andet vigtigt princip er, at der ikke må ske diskriminering i forbindelse med vurderingen af ofres rettigheder. Den Europæiske Unions Domstol bekræftede i sag Cowan mod Trésor public, at retten til erstatning f.eks. ikke må begrænses som følge af nationalitet. Sagen vedrørte en britisk turist i Frankrig, der blev udsat for et røverisk overfald og kom til skade, da den pågældende forlod en metrostation i Paris. Domstolen fastslog, at den britiske statsborger skulle behandles på samme måde som en fransk statsborger, hvad angår skadeserstatning, fordi han som turist havde ret til at nyde godt af muligheden for fri udveksling af tjenesteydelser.

De nye foranstaltninger for at øge beskyttelsen af ofre, der blev fremlagt i dag, indgår som en del af Kommissionens opfølgning af rapporten om unionsborgerskab 2010.

Se også: MEMO/11/310

Yderligere oplysninger

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar