Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Bryssel den 17 maj 2011

Utsläppshandel: Utsläppen för EU:s system för utsläppshandel ökade 2010 men ligger fortfarande kraftigt under nivån före krisen

Utsläppen av växthusgaser från företag som deltar i EU:s system för utsläppshandel (EU ETS) ökade med mer än 3 % förra året, enligt information från medlemsstaternas register.

”Ökningen av utsläpp under 2010 speglar den ekonomiska återhämtningen, men även efter det att ekonomin har kommit tillbaka till ett normalläge ligger EU ETS-usläppen avsevärt under taket för handelsperioden 2008–2012. Siffrorna visar också att en del industrisektorer fortsätter att bygga upp ett överskott av utsläppsrätter som ska handlas under den tredje handelsperioden som inleds 2013. Detta belyser den flexibilitet som utsläppshandeln erbjuder företagen och bekräftar att mer kan göras för att minska utsläppen under nästa fas till en rimlig ekonomisk kostnad”, säger Connie Hedegaard, kommissionsledamot med ansvar för klimatfrågor.

Utsläppsdata 2010

EU ETS omfattar mer än 12 000 kraftverk och tillverkningsanläggningar i EU:s 27 medlemsstater samt Norge och Liechtenstein. De verifierade utsläppen av växthusgaser från dessa anläggningar1 uppgick till sammanlagt 1,932 miljarder ton koldioxidekvivalenter förra året vilket är 3 % högre än nivån 2009.

Ökningen av utsläpp ligger i linje med de allmänna förväntningarna och analytikernas prognoser före offentliggörandet av uppgifterna. Den beror på den ekonomiska återhämtningen efter recessionen som ledde till en exceptionell minskning av utsläppen med 11,6 % för 2009.

Denna ökning kommer emellertid troligtvis att vara avsevärt mindre än återhämtningen av produktionen från de berörda anläggningarna med tanke på att det genomsnittliga industriproduktionsindexet i EU 27 ökade med 6,7 % 2010 jämfört med 20092.

Hög efterlevnad

Företagen har i hög grad efterlevt EU ETS-reglerna. Endast 2 % av de deltagande anläggningarna har inte överlämnat utsläppsrätter som täcker alla sina utsläpp för 2010 inom tidsgränsen 30 april 2011. Dessa anläggningar är oftast små och svarar sammanlagt för mindre än 2 % av de utsläpp som omfattas av EU ETS. 3 % av anläggningarna hade inte skickat in verifierade utsläpp för 2010 inom denna tidsgräns.

Ökad användning av internationella koldioxidkrediter

Sedan 2008 kan anläggningar överlämna internationella koldioxidkrediter som genererats genom Kyotoprotokollets flexibla mekanismer för att kompensera för en del av sina utsläpp. Certifierade utsläppsminskningar3 utgjorde 4,7 % av alla överlämnanden 20082010. Cirka 51 % av dessa hade sitt ursprung i Kina, 20 % i Indien, 16 % i Sydkorea och 7 % i Brasilien, medan ytterligare 20 ursprungsländer utgjorde återstående 6 %.

Utsläppsminskningsenheter4 har endast utgjort 0,4 % av alla överlämnanden sedan 2008. De kombinerade överlämnanden av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter sedan 2008 har använt cirka 21 % av de cirka 1,4 miljarder koldioxidkrediter som tillåts under handelsperioden 20082012.

Totala överlämnanden för utsläpp under fas II 2008–10

5 937 783 272

100,0 %

Certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter

300 670 8725

5,1 %

Utsläppsrätter som tilldelats gratis eller utsläppsrätter som köpts på auktion

5 637 112 400

94,9 %

Bakgrund

EU ETS andra handelsperiod inleddes den 1 januari 2008 och löper fem år till den 31 december 2012. Denna period sammanfaller med den period under vilken i-länderna måste uppfylla sina utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet. EU ETS kommer att reformeras avsevärt för tredje handelsperioden som inleds den 1 januari 2013 och löper till 2020. Lagstiftningen om direktivet om handel med utsläppsrätter antogs som en del av EU:s energi- och klimatpaket den 23 april 2009 (IP/09/628) och där fastställs ändrade regler för ETS efter 2012 och till 2020 och därefter.

I enlighet med EU ETS måste anläggningar skicka sina verifierade utsläppsuppgifter för varje år till medlemsstaternas register. För 2010 blev dessa uppgifter offentligt tillgängliga på Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning (CITL) den 1 april 2011. Från och med den 16 maj visas det på Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning också uppgifter om efterlevnad, med information om huruvida anläggningarna har uppfyllt sina skyldigheter att överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar förra årets verifierade utsläpp.

Ytterligare information:

Webbplats för Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

http://ec.europa.eu/environment/ets/

GD Klimatpolitiks webbplats på EU:s webbportal Europa

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Det ändrade ETS och de vanligaste frågorna

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Annex

MS

Allocation

Verified Emission (1)

Year 2009

Year 2010

Year 2009

Year 2010

No of Installations

Austria

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Belgium

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Bulgaria

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Cyprus(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Czech Rep

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Germany

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Denmark

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

Estonia

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Spain

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Finland

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

France

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

UK

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Greece(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

Hungary

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

Ireland

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

Italy

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Liechtenstein(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Lithuania

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Luxemburg

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Latvia

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Malta

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

Netherlands

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

Norway

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Poland

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Portugal

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Romania

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

Sweden

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Slovenia

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Slovak Rep

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

TOTAL

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) Verified emissions for all installations with open or closed accounts in CITL (i.e. including new entrants and closed installations). As the CITL is constantly receiving information (including corrections of verified emissions data, new entrants and closures), aggregations carried out after 30 April 2010 might give a different result

(2) 2010 Verified emissions for Cyprus and Liechtenstein and Greece are not complete

1 :

Anläggningar i Cypern har ännu inte rapporterat verifierade utsläpp för 2010.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Utsläppsbesparande projekt som genomförts genom Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling genererar krediter kallade certifierad utsläppsminskningar (CER).

4 :

Utsläppsminskningsenhet (ERU) är namnet för krediter som genereras genom utsläppsbesparande projekt som genomförts genom Kyotoprotokollets mekanism för gemensamt genomförande.

5 :

De totala antalet certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som överlämnats för efterlevnad 2010 uppgår till 136 978 618 vilket motsvarar 7,1 % av de enheter som överlämnades för efterlevnad 2010.


Side Bar