Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Bruselj, 17. maja 2011

Trgovanje z emisijami: Emisije v sistemu EU za trgovanje z emisijami so se v letu 2011 povečale, a ostajajo precej pod ravnjo pred krizo

Po podatkih iz registrov držav članic so se emisije toplogrednih plinov iz podjetij, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami, lani povečale za več kot 3%.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Povečanje emisij v letu 2010 je odraz gospodarskega okrevanja, a tudi po normalizaciji gospodarstva emisije v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) ostajajo bistveno pod zgornjo mejo za obdobje 2008–2012. Številke obenem kažejo, da nekateri industrijski sektorji še vedno ustvarjajo presežek pravic za trgovanje v tretjem trgovalnem obdobju, ki se začne leta 2013. Iz tega je razvidno, da trgovanje z emisijami podjetjem omogoča prožnost ter da je obenem mogoče z razumnimi ekonomskimi stroški storiti še več za zmanjšanje emisij v naslednji fazi.“

Podatki o emisijah za leto 2010

Sistem EU ETS obsega več kot 12 000 elektrarn in proizvodnih naprav v 27 državah članicah EU ter na Norveškem in v Lihtenštajnu. Preverjene emisije toplogrednih plinov iz teh naprav1 so lani znašale 1,932 milijarde ton ekvivalenta CO2, kar je okoli 3% več od ravni iz leta 2009.

Porast emisij je skladen s splošno razširjenimi pričakovanji in napovedmi analitikov pred objavo podatkov. Razloge zanj je mogoče pripisati gospodarskemu okrevanju po recesiji, ki je v letu 2009 povzročila izjemen 11,6-odstotni padec emisij.

Najverjetneje pa bo porast bistveno nižji od ponovnega vzpona proizvodnje v teh naprav, saj se je indeks povprečne industrijske proizvodnje v 27 članicah EU leta 2010 v primerjavi z letom 2009 povečal za 6,7 %2.

Visoka raven spoštovanja pravil

Upoštevanje pravil sistema EU ETS je bilo med podjetji visoko. Do roka 30. aprila 2011 samo 2 % sodelujočih naprav ni predalo pravic, ki obsegajo vse njihove emisije iz leta 2010. Te naprave so običajno majhne in skupaj predstavljajo manj kot 2 % emisij, zajetih v sistemu ETS. Trije odstotki naprav do istega roka niso predložili preverjenih emisij za leto 2010.

Povečana uporaba mednarodnih dobropisov

Od leta 2008 lahko naprave za izravnavo dela svojih emisij predajajo mednarodne dobropise za zmanjšanje emisij, pridobljene prek prožnostnih mehanizmov Kjotskega protokola. Potrjena zmanjšanja emisij (PZE)3 so v obdobju 2008–2010 znašala 4,7 % vseh predaj. Med njimi jih 51% izvira iz Kitajske, 20% iz Indije, 16% iz Južne Koreje in 7% iz Brazilije, preostalih 6% pa jih izvira iz 20 drugih držav.

Enote zmanjševanja emisij (EZE)4 zajemajo 0,4 % vseh predaj od leta 2008. S skupnimi predajami potrjenih zmanjšanj emisij in enot zmanjševanja emisij je bilo od leta 2008 porabljenih 21 % od približno 1,4 milijarde dovoljenih dobropisov za obdobje 2008–2012.

Skupno število predaj za 2. fazo emisij v obdobju 2008–10

5 937 783 272

100,0%

PZE in EZE

300 670 8725

5,1%

Pravice, dodeljene brezplačno ali kupljene na dražbi

5 637 112 400

94,9%

Ozadje

Drugo trgovalno obdobje v sistemu ETS se je začelo 1. januarja 2008 in traja pet let do 31. decembra 2012. Obdobje sovpada z rokom, v katerem morajo industrijske države doseči svoje ciljne emisije iz Kjotskega protokola. Sistem ETS bo temeljito prenovljen pred tretjim trgovalnim obdobjem, ki se začne 1. januarja 2013, trajalo pa bo do leta 2020. Zakonodaja, ki revidira direktivo o trgovanju z emisijami, je bila sprejeta 23. aprila 2009 v okviru svežnja EU za podnebne spremembe in energijo (IP/09/628), ki obenem določa revidirana pravila za sistem ETS v obdobju po letu 2012 do leta 2020 in še dlje.

V okviru sistema ETS morajo naprave za vsako leto v registre držav članic posredovati svoje podatke o preverjenih emisijah. Za leto 2010 so ti podatki od 1. aprila 2011 javno dostopni v neodvisni evidenci transakcij Skupnosti (CITL). Od 16. maja dalje so prek CITL na voljo tudi podatki o spoštovanju pravil z informacijami o tem, ali naprave izpolnjujejo svoje obveznosti za predajo določenega števila pravic glede na preverjene emisije iz prejšnjega leta.

Dodatne informacije:

Spletna stran CITL:

http://ec.europa.eu/environment/ets/.

Spletna stran registrov o GD za podnebne ukrepe v Evropi:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm.

Revidirani sistem ETS in pogosta vprašanja:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm.

Priloga

Dodeljeno število

Preverjene emisije (1)

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2009

Leto 2010

Št. naprav

Avstrija

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Belgija

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bolgarija

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Ciper(2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Češka

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Nemčija

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1986

Danska

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Estonija

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Španija

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1130

Finska

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Francija

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1125

Združeno kraljestvo

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1136

Grčija(2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Madžarska

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Irska

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Italija

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1192

Lihtenštajn(2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Litva

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Luksemburg

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Latvija

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Malta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Nizozemska

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Norveška

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Poljska

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugalska

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Romunija

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Švedska

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Slovenija

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Slovaška

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

SKUPAJ

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12815

(1) Preverjene emisije za vse naprave z odprtimi ali zaprtimi računi v CITL (tj. vključno z novimi člani in zaprtimi napravami). Ker CITL redno pridobiva nove podatke (vključno s popravki podatkov o preverjenih emisijah, novimi člani in zaprtji), imajo lahko seštevki, opravljeni po 30. aprilu 2010, drugačen rezultat.

(2) Preverjene emisije za Ciper, Lihtenštajn in Grčijo za leto 2010 niso popolne.

1 :

Naprave na Cipru še niso sporočile preverjenih emisij za leto 2010.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF.

3 :

V projektih zmanjševanja emisij v okviru mehanizma čistega razvoja Kjotskega protokola se pridobivajo dobropisi, znani kot potrjena zmanjšanja emisij.

4 :

Izraz „enote zmanjševanja emisij“ označuje dobropise, pridobljene s projekti zmanjševanja emisij v okviru mehanizma skupnega izvajanja Kjotskega protokola.

5 :

Skupno število PZE in EZE, predanih za skladnost v letu 2010, znaša 136 978 618, kar ustreza 7,1 % enot, predanih za skladnost v letu 2010.


Side Bar