Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Brusel 17. mája 2011

Obchodovanie s emisnými kvótami: v roku 2010 sa emisie v rámci EU ETS síce zvýšili, ale ostali hlboko pod predkrízovou úrovňou

Emisie skleníkových plynov z podnikov zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) sa na základe informácií poskytnutých z registrov členských štátov zvýšili minulý rok o viac ako 3 %.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Zvýšenie emisií v roku 2010 vyplýva z hospodárskeho oživenia, ale aj po tom, čo sa hospodárstvo vrátilo do normálneho stavu zostávajú emisie v rámci EU ETS podstatne nižšie ako bol strop počas obdobia obchodovania v rokoch 2008 – 2012. To poukazuje na flexibilitu, ktorú obchodovanie s emisnými kvótami poskytuje podnikom, a takisto potvrdzuje, že pre zníženie emisií pri prijateľných ekonomických nákladoch v ďalšej fáze je možné vykonať viac.“

Údaje o emisiách v roku 2010

Systém EU ETS zahŕňa viac ako 12 000 elektrární a výrobných zariadení v 27 členských štátoch EÚ, Nórsku a Lichtenštajnsku. Overené emisie skleníkových plynov z uvedených zariadení1 dosiahli minulý rok spolu 1 932 miliárd ton ekvivalentu CO2, čo je asi o 3% viac ako bola úroveň v roku 2009.

Toto zvýšenie emisií zodpovedá všeobecným predpokladom a predpovediam analytikov pred uverejnením údajov. Možno ho pripísať hospodárskemu oživeniu po recesii, ktorá spôsobila výnimočný pokles emisií o 11,6 % v roku 2009.

Toto zvýšenie však bude pravdepodobne podstatne nižšie ako návrat k produkcii z dotknutých zariadení, keďže priemerný index priemyselnej výroby v EÚ-27 vzrástol v roku 2010 o 6,7 % v porovnaní s rokom 20092.

Vysoká úroveň dodržiavania pravidiel

Podniky dodržiavali pravidlá EU ETS vo veľkej miere. Len 2 % zúčastnených zariadení neodovzdalo kvóty zodpovedajúce všetkým ich emisiám v roku 2010 do lehoty určenej na 30. apríla 2011. Vo všeobecnosti sú tieto zariadenia malé a spolu tvoria menej ako 2 % emisií v rámci EU ETS. Do uvedenej lehoty neodovzdali overené emisie za rok 2010 tri percentá zariadení.

Zvýšená miera využívania medzinárodných kreditov

Od roku 2008 môžu zariadenia odovzdávať medzinárodné kredity za znižovanie emisií vytvorené v rámci flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu, aby tak mohli časť svojich emisií kompenzovať. Certifikované zníženia emisií3 tvorili 4,7 % všetkých odovzdaných emisných kvót v rokoch 2008 – 2010. Asi 51 % z nich má pôvod v Číne, 20 % v Indii, 16 % v Južnej Kórei a 7 % v Brazílii, pričom zvyšných 6 % má pôvod v ďalších 20 krajinách.

Jednotky zníženia emisií4 tvorili len 0,4 % všetkých odovzdaných emisných kvót od roku 2008. Pri kombinovanom odovzdávaní CER a ERU sa od roku 2008 využilo zhruba 21 % z približne 1,4 miliardy kreditov, ktoré boli počas obdobia obchodovania v rokoch 2008 – 2012 povolené.

Odovzdané emisné kvóty počas fázy II v rokoch 2008 – 2010 spolu

5 937 783 272

100,0%

CER a ERU

300 670 8725

5,1%

Bezplatne pridelené emisné kóty alebo emisné kóty odkúpené na aukciách

5 637 112 400

94,9%

Kontext

Druhé obdobie obchodovania v rámci EU ETS začalo 1  januára 2008 a potrvá päť rokov do 31. decembra 2012. Toto obdobie sa prekrýva s obdobím, počas ktorého musia priemyselné krajiny splniť svoje ciele podľa Kjótskeho protokolu v oblasti emisií. Systém EU ETS prejde pred tretím obdobím obchodovania, ktoré začne 1. januára 2013 a bude trvať do roku 2020, podstatnou reformou. Právny predpis, ktorým sa reviduje smernica o obchodovaní s emisnými kvótami, sa prijal v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ 23. apríla 2009 (IP/09/628) a ustanovujú sa ním revidované pravidlá pre ETS platné po roku 2012 do roku 2020 aj počas ďalších rokov.

V rámci EU ETS sa od zariadení vyžaduje, aby každoročne predkladali svoje overené údaje o emisiách do registrov členských štátov. Za rok 2010 sa tieto údaje uverejnili v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva (CITL) 1. apríla 2011. Od 16. mája sa v CITL zobrazujú aj údaje o dodržiavaní súladu, pričom sa uvádzajú informácie o tom, či zariadenia splnili svoju povinnosť odovzdať množstvo kvót zodpovedajúce minuloročným overeným emisiám.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka CITL

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Domovská stránka registrov GR pre oblasť klímy na portáli EURÓPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Revidovaný ETS a často kladené otázky

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Príloha

ČŠ

Pridelené kvóty

Overené emisie (1)

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2010

Počet zariadení

Rakúsko

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Belgicko

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bulharsko

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Cyprus(2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Česká rep.

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Nemecko

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1 986

Dánsko

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Estónsko

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Španielsko

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1 130

Fínsko

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Francúzsko

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1 125

Spojené kráľovstvo

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1 136

Grécko(2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Maďarsko

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Írsko

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Taliansko

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1 192

Lichtenštajnsko(2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Litva

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Luxembursko

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Lotyšsko

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Malta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Holandsko

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Nórsko

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Poľsko

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugalsko

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Rumunsko

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Švédsko

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Slovinsko

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Slovenská rep.

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

SPOLU

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12 815

(1) Overené emisie vo všetkých zariadeniach s otvoreným alebo uzatvoreným účtom v CITL (t. j. vrátane nových účastníkov a uzavretých zariadení). Keďže CITL sústavne dostáva informácie (vrátane opráv údajov o overených emisiách, nových účastníkoch a uzavretých zariadeniach), zlúčenie údajov po 30. apríli 2010 môže viesť k odlišným výsledkom

(2) Overené emisie za rok 2010 v prípade Cypru, Lichtenštajnska a Grécka nie sú úplné.

1 :

Zariadenia na Cypre zatiaľ overené emisie za rok 2010 neoznámili.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Projekty zamerané na úspory emisií, ktoré sa spustili v rámci mechanizmu čistého rozvoja (CDM) Kjótskeho protokolu, vytvárajú kredity známe ako certifikované zníženia emisií (CER).

4 :

Jednotky zníženia emisií (ERU) je názov kreditov vytváraných v rámci projektov zameraných na úspory emisií, ktoré sa spustili v rámci mechanizmu spoločného plnenia podľa Kjótskeho protokolu.

5 :

Celkové množstvo CER a ERU odovzdaných v roku 2010 na účely dodržania pravidiel predstavuje 136 978 618 jednotiek, pričom toto množstvo zodpovedá 7,1 % jednotiek odovzdaných na účely dodržania pravidiel v roku 2010.


Side Bar