Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Bruksela, dnia 17 maja 2011 r.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: choć emisje objęte systemem EU ETS wzrosły w 2010 r., to jednak nadal są na znacznie niższym poziomie niż przed kryzysem

Zgodnie z informacjami odnotowanymi w rejestrach państw członkowskich emisje gazów cieplarnianych z przedsiębiorstw uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wzrosły o ponad 3 proc. w ubiegłym roku.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Wzrost emisji w 2010 r. jest znakiem ożywienia gospodarczego, jednak nawet po przywróceniu normalnej sytuacji gospodarczej emisje objęte systemem EU ETS utrzymują się znacznie poniżej poziomu przewidzianego na okres handlu 2008-2012. Dane wykazują, że niektóre sektory przemysłu w dalszym ciągu gromadzą nadwyżki uprawnień w celu wykorzystania ich w trzecim okresie handlu, poczynając od 2013 r. Stanowi to wyraźny przykład elastyczności, jaką system handlu uprawnieniami do emisji oferuje przedsiębiorstwom, a także dowód na to, że wiele jeszcze można zrobić, aby obniżyć emisje na kolejnym etapie, utrzymując jednocześnie koszty gospodarcze na rozsądnym poziomie.”

Dane dotyczące emisji z 2010 r.

Systemem EU ETS objętych jest ponad 12 000 elektrowni i instalacji produkcyjnych w 27 państwach członkowskich UE, Norwegii i Liechtensteinie. Zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z tych instalacji1 wyniosły ogółem 1 932 mld ton równoważnika CO2 w roku ubiegłym, o 3 proc. więcej w porównaniu z 2009 r.

Wzrost emisji jest zgodny z powszechnym oczekiwaniem i z prognozami analityków, antycypującymi te dane. Za jego przyczynę uważa się ożywienie gospodarcze, jakie nastąpiło po recesji, która spowodowała wyjątkowo duży spadek emisji w 2009 r. – o 11,6 proc.

Wzrost ten jednak prawdopodobnie utrzyma się znacznie poniżej ponownego wzrostu produkcji jaki odnotowano we wspomnianych instalacjach, jako że średni wskaźnik produkcji przemysłowej w UE 27 wzrósł w 2010 r. o 6,7 proc. w porównaniu z 2009 r.2.

Wysoki poziom spełniania wymogów

Poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa był wysoki. Jedynie 2 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2010 r. w terminie do 30 kwietnia 2011 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 2 proc. emisji objętych systemem EU ETS. 3 proc. instalacji nie przekazało w tym samym terminie danych dotyczących zweryfikowanych emisji za 2010 r.

Większe wykorzystanie międzynarodowych kredytów

Od 2008 r. instalacje mogą umarzać międzynarodowe jednostki redukcji emisji powstałe na skutek stosowania elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto, w celu offsetowania swoich emisji. Jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER)3 stanowiły 4,7 proc. wszystkich umorzonych jednostek w okresie 2008-2010. Z tego około 51 proc. pochodziło z Chin, 20 proc. z Indii, 16 proc. z Południowej Korei a 7 proc. z Brazylii, podczas gdy pozostałe 6 proc. pochodziło z innych 20 państw.

Jednostki redukcji emisji (ERU)4 stanowiły jedynie 0,4 proc. wszystkich umorzonych od 2008 r. jednostek. W sumie umorzone od 2008 r. jednostki CER i ERU stanowiły około 21 proc. spośród około 1,4 mld kredytów przyznanych na okres handlu 2008-2012.

Ogółem liczba umorzonych jednostek w etapie II - emisje 2008-2010

5.937.783.272

100,0%

Jednostki CER i ERU

300.670.8725

5,1%

Uprawnienia przyznane za darmo lub uprawnienia zakupione na aukcji

5.637.112.400

94,9%

Kontekst

Drugi okres handlu w ramach systemu EU ETS rozpoczął się 1 stycznia 2008 r. i skończy po upływie 5 lat 31 grudnia 2012 r. Okres ten pokrywa się z okresem, w którym państwa uprzemysłowione muszą zrealizować cele w zakresie ograniczenia emisji wyznaczone przez protokół z Kioto. System EU ETS zostanie poddany znacznej reformie zanim w dniu 1 stycznia 2013 r. rozpocznie się – trwający do 2020 r. – trzeci okres handlu. Przepisy stanowiące przegląd dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji zostały przyjęte jako część pakietu klimatyczno-energetycznego UE w dniu 23 kwietnia 2009 r. (IP/09/628), który ustanawia zmienione zasady ETS na okres 2012-2020 i później.

W ramach systemu EU ETS instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku danych dotyczących ich zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich. Dane te za rok 2010 zostały upublicznione za pośrednictwem niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty (CITL) w dniu 1 kwietnia 2011 r. Od 16 maja w CITL udostępniono również dane dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat spełniania przez instalacje wymogów w zakresie umorzenia liczby uprawnień równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa CITL:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Rejestry dostępne na stronie DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu portalu EUROPA:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

ETS po przeglądzie i najczęściej zadawane pytania:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Załącznik

Państwo członkowskie

Przydział

Zweryfikowane emisje (1)

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2010

Liczba instalacji

Austria

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Belgia

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Bułgaria

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Cypr(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Republika Czeska

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Niemcy

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Dania

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

Estonia

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Hiszpania

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Finlandia

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

Francja

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

UK

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Grecja(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

Węgry

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

Irlandia

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

Włochy

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Lichtenstein(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Litwa

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Luksemburg

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Łotwa

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Malta

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

Holandia

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

Norwegia

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Polska

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Portugalia

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Rumunia

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

Szwecja

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Słowenia

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Republika Słowacka

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

OGÓŁEM

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) Zweryfikowane emisje dla ogółu instalacji z otwartymi i zamkniętymi rachunkami w CITL (tj. łącznie z nowymi uczestnikami i z zamkniętymi instalacjami). Z uwagi na fakt, że do CITL w dalszym ciągu przekazywane są nowe informacje (w tym poprawione dane dotyczące zweryfikowanych emisji, nowych uczestników i zamkniętych instalacji) agregacje przeprowadzane po 30 kwietnia 2010 r. mogą prowadzić do innych wyników.

(2) Dane dotyczące zweryfikowanych emisji w 2010 r. w przypadku Cypru, Liechtensteinu I Grecji są niepełne.

1 :

Instalacje z Cypru do tej pory nie przekazały informacji dotyczących zweryfikowanych emisji za 2010 r.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Projekty na rzecz ograniczenia emisji podejmowane w ramach ustanowionego w protokole z Kioto mechanizmu czystego rozwoju przyczyniają się do powstawania kredytów znanych pod nazwą jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER).

4 :

Jednostką redukcji emisji (ERU) określa się kredyty powstałe w wyniku realizacji projektów na rzecz ograniczenia emisji w ramach wspólnego mechanizmu wdrażania ustanowionego w protokole z Kioto.

5 :

Całkowita ilość jednostek CER i ERU umorzonych celem uzyskania zgodności w 2010 r. wynosi 136 978 618, co odpowiada 7,1 proc. jednostek umorzonych celem uzyskania zgodności w 2010 r.


Side Bar