Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Brussel, 17 mei 2011

Emissierechtenhandel: De EU-ETS-emissierechten zijn in 2010 gestegen maar blijven ruim onder het niveau van vóór de crisis

De broeikasgasemissies van bedrijven die deelnemen aan de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) zijn vorig jaar met meer dan 3% gestegen, zo blijkt uit de registers van de lidstaten.

EU-commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard: "De emissiestijging in 2010 weerspiegelt het economisch herstel, maar zelfs nu de economie haar normale niveau weer heeft bereikt, blijven de EU-ETS-emissies ruim onder het plafond voor de handelsperiode 2008-2012. Uit de cijfers blijkt ook dat bepaalde industriesectoren een overschot aan emissierechten blijven opbouwen die kunnen worden verhandeld in de derde handelsperiode, die in 2013 begint. Dit benadrukt de flexibiliteit die de handel in emissierechten aan bedrijven biedt en bevestigt ook dat er in de volgende fase meer kan worden gedaan om de uitstoot tegen aanvaardbare economische kosten te verminderen."

Emissiegegevens 2010

De EU-ETS bestrijkt meer dan 12 000 elektriciteitscentrales en productie-installaties in de 27 EU-lidstaten, Noorwegen en Liechtenstein. De geverifieerde broeikasgasemissies van deze installaties1 bedroegen vorig jaar in totaal 1,932 miljard ton CO2-equivalent, 3 % boven het niveau van 2009.

De emissiestijging beantwoordt aan de algemene verwachting en aan prognoses van analisten vóór het vrijgeven van de gegevens. Een en ander kan worden toegeschreven aan het economisch herstel na de recessie die in 2009 voor een uitzonderlijke daling van de emissies met 11,6 % procent zorgde. Toch ligt de stijging wellicht een stuk lager dan de sterk opverende productie van de betrokken installaties aangezien het gemiddelde indexcijfer van de industriële productie in de EU-27 in 2010 met 6,7 procent is gestegen ten opzichte van 20092.

Hoog nalevingsniveau

Het niveau van de naleving van de EU-ETS-voorschriften door bedrijven was hoog. Slechts 2 % van de deelnemende installaties leverde tegen de uiterste datum van 30 april 2011 geen emissierechten in ter dekking van alle emissies. Het betrof doorgaans kleine installaties die samen minder dan 2 % van de onder de EU-ETS vallende emissies uitmaken. 3 % van de installaties heeft binnen de genoemde termijn geen geverifieerde emissiegegevens ingediend.

Toenemend gebruik van internationale credits

Sinds 2008 kunnen installaties door de flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto gegenereerde internationale emissiereductiecredits inleveren om een deel van hun emissies te compenseren. CER's3 waren goed voor 4,7 % van alle inleveringen in 2008-2010. Circa 51 % daarvan was afkomstig uit China, 20 % uit India, 16 % uit Zuid-Korea en 7 % uit Brazilië. De overige 6 % kwam uit 20 andere landen.

ERU's4 maakten slechts 0,4 procent uit van alle inleveringen sinds 2008. Door de sinds 2008 ingeleverde CER's en ERU's samen is ruwweg 21 % van de circa 1,4 miljard credits opgebruikt waarin is voorzien voor de handelsperiode 2008-2012.

Totale inleveringen voor emissies in fase II (2008-10)

5.937.783.272

100,0%

CER's en ERU's

300.670.8725

5,1%

Kosteloos toegewezen emissierechten of op veilingen gekochte emissierechten

5.637.112.400

94,9%

Achtergrond

De tweede handelsperiode van de EU-ETS is begonnen op 1 januari 2008, duurt vijf jaar en loopt dus tot 31 december 2012. Deze periode valt samen met de periode waarin de industrielanden hun emissiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol moeten halen. De EU-ETS wordt grondig hervormd voor de derde handelsperiode, die aanvangt op 1 januari 2013 en loopt tot 2020. De wetgeving tot herziening van de richtlijn inzake de emissiehandel is op 23 april 2009 goedgekeurd als onderdeel van het klimaat-energiepakket van de EU (IP/09/628) en bevat herziene ETS-voorschriften voor de periode van 2012 tot 2020 en daarna.

Krachtens de EU-ETS moeten installaties elk jaar geverifieerde emissiegegevens indienen bij de registers van de lidstaten. De gegevens voor 2010 zijn op 1 april 2011 openbaar gemaakt in het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap (CITL). Vanaf 16 mei bevat het CITL ook gegevens in verband met de naleving, met informatie over welke installaties hun verplichting zijn nagekomen om een aantal emissierechten in te leveren dat overeenkomt met hun geverifieerde emissies het jaar voordien.

Voor meer informatie:

De CITL-homepage

http://ec.europa.eu/environment/ets/

De registerhomepage van DG CLIMA op EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

De herziene ETS en veelgestelde vragen

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Annex

MS

Allocation

Verified Emission (1)

Year 2009

Year 2010

Year 2009

Year 2010

No of Installations

Austria

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Belgium

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Bulgaria

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Cyprus(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Czech Rep

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Germany

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Denmark

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

Estonia

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Spain

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Finland

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

France

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

UK

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Greece(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

Hungary

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

Ireland

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

Italy

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Liechtenstein(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Lithuania

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Luxemburg

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Latvia

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Malta

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

Netherlands

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

Norway

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Poland

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Portugal

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Romania

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

Sweden

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Slovenia

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Slovak Rep

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

TOTAL

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) Verified emissions for all installations with open or closed accounts in CITL (i.e. including new entrants and closed installations). As the CITL is constantly receiving information (including corrections of verified emissions data, new entrants and closures), aggregations carried out after 30 April 2010 might give a different result

(2) 2010 Verified emissions for Cyprus and Liechtenstein and Greece are not complete

1 :

De installaties in Cyprus hebben voor 2010 nog geen geverifieerde emissiegegevens ingediend.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF.

3 :

Door in het kader van het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) van het Kyoto-protocol ondernomen emissiebesparende projecten worden credits gegenereerd die 'gecertificeerde emissiereducties' (Certified Emission Reductions, CER's) worden genoemd.

4 :

Credits die worden gegenereerd door in het kader van het mechanisme voor gezamenlijke uitvoering van het Kyoto-protocol ondernomen emissiebesparende projecten worden 'emissiereductie-eenheden (Emission Reduction Units, ERU's) genoemd.

5 :

Het totale aantal CER's en ERU's dat ter naleving van de ETS voor 2010 is ingediend, bedraagt 136 978 618 of 7,1 procent van de eenheden die ter naleving van de ETS voor 2010 zijn ingediend.


Side Bar