Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2011

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής: οι εκπομπές που καλύπτει το ενωσιακό σύστημα αυξήθηκαν το 2010, παραμένουν όμως σε επίπεδα πολύ κατώτερα από τα προ της κρίσης

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ) αυξήθηκαν πέρυσι κατά περισσότερο από 3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχουν τα μητρώα των κρατών μελών.

Η αρμόδια για τη δράση για το κλίμα Επίτροπος, Connie Hedegaard, δήλωσε τα εξής: «Η αύξηση των εκπομπών το 2010 αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάκαμψη, αλλά ακόμη και μετά την επάνοδο της οικονομίας στους κανονικούς ρυθμούς, οι εκπομπές στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ παραμένουν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από το ανώτατο όριο για την περίοδο εμπορίας 2008-2012. Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ορισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι εξακολουθούν να σωρεύουν πλεόνασμα δικαιωμάτων προς διαπραγμάτευση κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας που αρχίζει το 2013. Αυτό αναδεικνύει την ευελιξία που παρέχει στις επιχειρήσεις η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής και, επίσης, επιβεβαιώνει ότι μπορούν να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών κατά την επόμενη φάση, με λογικό οικονομικό κόστος.»

Δεδομένα για τις εκπομπές του 2010

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ καλύπτει πάνω από 12.600 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Πέρυσι, οι εξακριβωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις αυτές1 ανήλθαν συνολικά σε 1,932 δισ. τόνους ισοδύναμου CO2, ποσότητα που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3% περίπου έναντι των επιπέδων του 2009.

Η αύξηση των εκπομπών συνάδει με τις γενικές προσδοκίες και τις προβλέψεις των αναλυτών πριν από τη δημοσίευση των δεδομένων. Μπορεί να αποδοθεί στην οικονομική ανάκαμψη μετά την ύφεση που είχε προκαλέσει ασυνήθη μείωση των εκπομπών κατά 11,6% το 2009. Η αύξηση όμως αυτή πιθανώς θα είναι σημαντικά μικρότερη από την ανάκαμψη της παραγωγής των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων, καθώς ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ των 27 αυξήθηκε κατά 6,7% το 2010 σε σύγκριση με το 20092.

Υψηλός βαθμός συμμόρφωσης

Ο βαθμός συμμόρφωσης των εταιρειών με τους κανόνες του ΣΕΔΕ της ΕΕ ήταν υψηλός. Μόλις το 2% των συμμετεχουσών εγκαταστάσεων δεν είχαν παραδώσει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Απριλίου 2011, δικαιώματα που να καλύπτουν το σύνολο των εκπομπών τους του έτους 2010. Πρόκειται για μικρές συνήθως εγκαταστάσεις, οι οποίες ευθύνονται συνολικά για λιγότερο από το 2% των εκπομπών που καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ένα ποσοστό 3% των εγκαταστάσεων δεν δήλωσαν εξακριβωμένες εκπομπές για το 2010 εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Αυξημένη χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων

Από το 2008 και μετά, οι εγκαταστάσεις μπορούν να αντισταθμίζουν μέρος των εκπομπών τους παραδίδοντας διεθνή πιστωτικά μόρια μείωσης εκπομπών, τα οποία αποκτώνται μέσω των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι CER3 αντιπροσώπευαν το 4,7% του συνόλου των παραδόσεων κατά την περίοδο 2008-2010. Περίπου το 51% των παραδόσεων αυτών είχε ως χώρα προέλευσης την Κίνα, το 20% την Ινδία, το 16% τη Νότια Κορέα και το 7% τη Βραζιλία, ενώ το υπόλοιπο 6% αναλογούσε σε άλλες 20 χώρες προέλευσης.

Οι ERU4 αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,4% του συνόλου των παραδόσεων από το 2008 και μετά. Για τον συνδυασμό παραδόσεων CER και ERU από το 2008 και μετά έχει χρησιμοποιηθεί χονδρικά το 21% των περίπου 1,4 δισ. πιστωτικών μορίων που επιτρέπονται για την περίοδο εμπορίας 2008-2012.

Σύνολο παραδόσεων για τις εκπομπές της φάσης ΙΙ 2008-10

5.937.783.272

100,0%

CER και ERU

300.670.8725

5,1%

Δικαιώματα που κατανεμήθηκαν δωρεάν ή αγοράστηκαν σε πλειστηριασμό

5.637.112.400

94,9%

Ιστορικό

Η δεύτερη περίοδος εμπορίας στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008 και θα έχει πενταετή διάρκεια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με εκείνη κατά την οποία οι βιομηχανικές χώρες οφείλουν να επιτύχουν τους οικείους στόχους εκπομπών βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο. Το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα υποστεί ουσιαστική μεταρρύθμιση για την τρίτη περίοδο εμπορίας, η οποία θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Η νομοθεσία για την αναθεώρηση της οδηγίας περί εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής θεσπίστηκε στις 23 Απριλίου 2009 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια (δελτίο Τύπου IP/09/628) και επιβάλλει αναθεωρημένους κανόνες για το ΣΕΔΕ με χρονικό ορίζοντα από το 2012 έως το 2020 και μετέπειτα.

Βάσει του ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι εγκαταστάσεις οφείλουν να υποβάλλουν στα μητρώα των κρατών μελών, για κάθε έτος, δεδομένα σχετικά με τις εξακριβωμένες εκπομπές τους. Τα σχετικά δεδομένα για το 2010 δημοσιοποιήθηκαν την 1η Απριλίου 2011 στο κοινοτικό ανεξάρτητο ημερολόγιο συναλλαγών (CITL). Από τις 16 Μαΐου και μετά, εμφανίζονται επίσης στο CITL στοιχεία για τη συμμόρφωση, με πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον οι εγκαταστάσεις εκπληρώνουν την υποχρέωση τους να παραδίδουν ποσότητα δικαιωμάτων ίση προς τις εξακριβωμένες εκπομπές του προηγούμενου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του CITL

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Αρχική σελίδα για τα μητρώα στον δικτυακό τόπο της Γεν. Διεύθυνσης «Δράση για το κλίμα», στον διακομιστή EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Αναθεωρημένο ΣΕΔΕ και συχνές ερωτήσεις

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Παράρτημα

Κράτος μέλος

Κατανομή δικαιωμάτων

Εξακριβωμένες εκπομπές (1)

Έτος 2008

Έτος 2009

Έτος 2008

Έτος 2009

Αριθμός εγκαταστάσεων

Αυστρία

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Βέλγιο

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Βουλγαρία

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Κύπρος(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Τσεχική Δημοκρατία

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Γερμανία

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Δανία

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

Εσθονία

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Ισπανία

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Φινλανδία

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

Γαλλία

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

Ηνωμένο Βασίλειο

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Ελλάδα(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

Ουγγαρία

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

Ιρλανδία

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

Ιταλία

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Λιχτενστάιν(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Λιθουανία

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Λουξεμβούργο

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Λετονία

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Μάλτα

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

Κάτω Χώρες

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

Νορβηγία

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Πολωνία

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Πορτογαλία

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Ρουμανία

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

Σουηδία

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Σλοβενία

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Σλοβακική Δημ/τία

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

ΣΥΝΟΛΟ

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) Εξακριβωμένες εκπομπές όλων των εγκαταστάσεων που διαθέτουν λογαριασμό στο CITL – ανοικτό ή κλειστό (δηλ. συμπεριλαμβάνονται οι νεοεισερχόμενοι και οι εγκαταστάσεις που έπαψαν να λειτουργούν). Δεδομένου ότι το CITL τροφοδοτείται συνεχώς με στοιχεία (μεταξύ των οποίων διορθώσεις των δεδομένων για τις εξακριβωμένες εκπομπές, τους νεοεισερχόμενους και την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων), οι συγκεφαλαιώσεις μετά τις 30 Απριλίου 2010 ενδέχεται να καταλήξουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

(2) Τα δεδομένα για τις εξακριβωμένες εκπομπές της Κύπρου, της Ελλάδας και του Λιχτενστάιν κατά το 2010 είναι ελλιπή.

1 :

IΟι εγκαταστάσεις της Κύπρου δεν έχουν ακόμη υποβάλει δεδομένα εξακριβωμένων εκπομπών για το 2010.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Από τα έργα μείωσης εκπομπών τα οποία υλοποιούνται μέσω του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM, από τα αρχικά των λέξεων Clean Development Mechanism) του πρωτοκόλλου του Κιότο προκύπτουν πιστωτικά μόρια που είναι γνωστά ως πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER, από τα αρχικά των λέξεων Certified Emission Reductions).

4 :

Μονάδες μείωσης εκπομπών (ERU, από τα αρχικά των λέξεων Emission Reduction Units) είναι η ονομασία των πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από έργα μείωσης εκπομπών τα οποία υλοποιούνται μέσω του μηχανισμού κοινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο.

5 :

Το σύνολο των CER και ERU που παραδόθηκαν για τη συμμόρφωση όσον αφορά το 2010 ανήλθε σε 136.978.618, δηλ. ποσοστό 7,1% των μονάδων που παραδόθηκαν για τη συμμόρφωση όσον αφορά το συγκεκριμένο έτος.


Side Bar