Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Bruxelles, den 17. maj 2011

Emissionskvotehandel: Emissioner, der er omfattet af EU's emissions­handelsordning, steg i 2010, men ligger fortsat et godt stykke under førkriseniveauet

Drivhusgasemissionerne fra virksomheder, som deltager i EU's emissions­handelsordning (EU ETS), steg med mere end 3 % sidste år ifølge oplysningerne fra medlemsstaternes registre.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: "Stigningen i emissionerne i 2010 afspejler den økonomiske genopretning, men selv efter at økonomien er vendt tilbage til en normal tilstand, ligger EU ETS-emissionerne fortsat et stykke under loftet for handelsperioden 2008-2012. Tallene viser også, at nogle erhvervssektorer fortsat opbygger et overskud af kvoter med henblik på handel i den tredje handelsperiode, som påbegyndes i 2013. Dette understreger, at emissionshandelen giver erhvervslivet en vis fleksibilitet, og bekræfter desuden, at der kan gøres mere for at nedbringe emissionerne i den næste fase til rimelige økonomiske omkostninger."

Emissionsdata for 2010

EU ETS omfatter mere end 12 000 kraftværker og fremstillingsvirksomheder i de 27 EU-medlemsstater samt Norge og Liechtenstein. Verificerede drivhusgasemissioner fra disse anlæg1 udgjorde i alt 1 932 mia. ton CO2-ækvivalenter sidste år; ca. 3 % over 2009-niveauet.

Emissionsforøgelsen er i tråd med de generelle forventninger og analytikeres prognoser forud for frigivelsen af dataene. Den kan tilskrives den økonomiske genopretning efter afmatningen, som affødte et ekstraordinært fald på 11,6 % i emissionerne i 2009.

Stigningen vil dog sandsynligvis være betydeligt lavere end opsvinget i output fra de pågældende anlæg, idet det gennemsnitlige industriproduktionsindeks i EU-27 steg med 6,7 % i 2010 i forhold til 20092.

Høj grad af efterlevelse

Virksomhederne efterlevede i høj grad EU ETS-reglerne. Blot 2 % af de deltagende anlæg returnerede ikke kvoter for deres samlede emissioner i 2010 inden fristen den 30. april 2011. Disse anlæg er typisk små og tegner sig for mindre end 2 % af de emissioner, der er omfattet af EU ETS. Tre procent af anlæggene angav ikke verificerede emissioner for 2010 inden samme frist.

Øget brug af internationale tilgodehavender

Siden 2008 kan anlæg returnere internationale emissionsreduktionstilgodehavender, som er optjent via Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, for at udligne deres emissioner. CER'er3 tegnede sig for 4,7 % af alle returneringer i 2008-2010. Ca. 51 % heraf havde oprindelse i Kina, 20 % i Indien, 16 % i Sydkorea og 7 % i Brasilien, og 20 andre oprindelseslande tegner sig for de resterende 6 %.

ERU'er4 tegnede sig for blot 0,4 % af alle returneringer siden 2008. Returneringer i form af CER og ERU har siden 2008 i alt opbrugt ca. 21 % af de ca. 1,4 mia. tilgodehavender, der er tilladt i handelsperioden 2008-2012.

Returneringer i alt for fase II-emissioner i 2008-10

5 937 783 272

100,0 %

CER'er og ERU'er

300 670 8725

5,1 %

Gratis emissionskvoter eller emissionskvoter købt på auktion

5 637 112 400

94,9 %

Baggrund

Anden handelsperiode i EU ETS begyndte den 1. januar 2008 og løber i fem år frem til den 31. december 2012. Denne periode er sammenfaldende med den periode, hvori industrilande skal opfylde deres emissionsmål under Kyoto-protokollen. EU ETS vil blive ændret væsentligt i den tredje handelsperiode, som påbegyndes den 1. januar 2013 og løber indtil 2020. Lovgivningen om revision af emissions­handels­direktivet blev vedtaget som led i EU's energi- og klimapakke den 23. april 2009 (IP/09/628), og heri fastsættes der reviderede regler for ETS efter 2012 og frem til 2020 samt i perioden derefter.

Under EU ETS pålægges anlæggene at angive deres verificerede emissions­data år for år til medlemsstaternes registre. Dataene for 2010 blev offentliggjort på Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal (CITL) den 1. april 2011. Fra og med 16. maj vises der også data om efterlevelse på CITL med oplysning om, hvorvidt anlæg har levet op til deres forpligtelser til at returnere et antal kvoter svarende til det foregående års verificerede emissioner.

Yderligere oplysninger:

CITL's hjemmeside

http://ec.europa.eu/environment/ets/

GD for Klimas hjemmeside for registre på EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Den reviderede ETS og ofte stillede spørgsmål

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Bilag

MS

Tildeling

Verificerede emissioner (1)

2009

2010

2009

2010

Antal anlæg

Østrig

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Belgien

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bulgarien

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Cypern(2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Tjekkiet

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Tyskland

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1986

Danmark

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Estland

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Spanien

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1130

Finland

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Frankrig

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1125

UK

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1136

Grækenland(2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Ungarn

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Irland

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Italien

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1192

Liechtenstein(2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Litauen

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Luxembourg

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Letland

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Malta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Nederlandene

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Norge

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Polen

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugal

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Rumænien

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Sverige

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Slovenien

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Slovakiet

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

I ALT

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12815

(1) Verificerede emissioner for alle anlæg med åbne eller lukkede konti i CITL (dvs. også nytikomne og lukkede anlæg). Da CITL løbende modtager oplysninger (bl.a. rettelser af verificerede emissionsdata og om nytilkomne og lukkede anlæg) vil aggregater, som udføres efter den 30. april 2010, kunne føre til et andet resultat.

(2) De verificerede emissioner for 2010 for Cypern, Liechtenstein og Grækenland er ikke komplette.

1 :

Anlæg i Cypern har endnu ikke angivet verificerede emissioner for 2010.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Emissionsbesparende projekter, der iværksættes via Kyoto-protokollens mekanisme for bæredygtig udvikling (CDM) og skaber tilgodehavender, som betegnes godkendte emissionsreduktioner (CER'er).

4 :

Emissionsreduktionsenheder (ERU'er) betegner tilgodehavender, der skabes ved emis­sionsbesparende projekter, som iværksættes via den fælles gennemførelsesmekanisme under Kyoto-protokollen.

5 :

Det samlede antal returnerede CER'er og ERU'er for efterlevelse af reglerne for 2010 udgør 136 978 618 svarende til 7,1 % af de returnerede enheder for efterlevelse af reglerne for 2010.


Side Bar