Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/671

V Bruselu dne 17. května 2011

Obchodování s emisemi: v roce 2010 se emise ze systému EU pro obchodování s emisemi zvýšily, ale zůstávají výrazně pod úrovní před krizí

Emise skleníkových plynů z podniků účastnících se systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) se podle informací z registrů členských států loni zvýšily o více než 3 %.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Růst emisí v roce 2010 souvisí s hospodářským oživením, ale i po návratu ekonomiky zpět do normálu zůstávají emise v rámci systému EU ETS stále dostatečně nízko pod hranicí stanovenou na obchodovací období 2008–2012. Z údajů také vyplývá, že některá průmyslová odvětví si nadále vytvářejí zásobu povolenek, se kterými budou moci obchodovat ve třetím obchodovacím období začínajícím v roce 2013. Z toho je patrná flexibilita, kterou obchodování s emisemi podnikům nabízí, a rovněž to dosvědčuje, že v příští fázi lze pro snižování emisí za přijatelných ekonomických nákladů udělat více.“

Údaje o emisích za rok 2010

Systém EU pro obchodování s emisemi zahrnuje více než 12 000 elektráren a výrobních zařízení ve 27 členských státech EU, Norsku a Lichtenštejnsku. Ověřené emise skleníkových plynů z těchto zařízení1 činily loni celkem 1,932 miliardy tun ekvivalentu CO2, což je asi o 3 % více než v roce 2009.

Zvýšení emisí odpovídá všeobecnému očekávání a prognózám analytiků před zveřejněním údajů. Lze ho přičíst hospodářskému oživení po recesi, která měla v roce 2009 za následek mimořádný pokles emisí o 11,6 %. Zvýšení je však pravděpodobně podstatně menší než růst produkce v dotyčných zařízeních vzhledem k tomu, že index průmyslové produkce ve 27 členských státech EU vzrostl v roce 2010 oproti roku 2009 v průměru o 6,7 %2.

Vysoká úroveň plnění požadavků

Společnosti ve velké míře dodržely požadavky pravidel systému EU ETS. Pouhá dvě procenta účastnících se zařízení neodevzdala do 30. dubna 2011 povolenky pokrývající všechny jejich emise za rok 2010. Jedná se zpravidla o malá zařízení, která společně vytvářejí méně než 2 % emisí v rámci systému EU ETS. Tři procenta zařízení nepředložila do téže lhůty ověřené emise za rok 2010.

Častější využívání mezinárodních kreditů

Od roku 2008 mohou zařízení odevzdávat mezinárodní kredity vydané za snížení emisí v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu, aby tak mohla část svých emisí kompenzovat. V letech 2008 až 2010 tvořila certifikovaná snížení emisí (CER)3 4,7 % všech odevzdaných povolenek. Z toho 51 % pocházelo z Číny, 20 % z Indie, 16 % z Jižní Koreje a 7 % z Brazílie. Zbývajících 6 % představovalo dalších dvacet zemí původu.

Od roku 2008 tvořily jednotky snížení emisí (ERU)4 pouze 0,4 % všech odevzdaných povolenek. Počet všech odevzdaných CER a ERU od roku 2008 odpovídal asi 21 % z přibližně 1,4 miliardy kreditů, které jsou v obchodovacím období 2008–2012 povoleny.

Celkové množství odevzdaných povolenek na emise ve fázi II za rok 2008–10

5 937 783 272

100,0 %

CER a ERU

300 670 8725

5,1 %

Bezplatně přidělené povolenky nebo povolenky nakoupené v dražbě

5 637 112 400

94,9 %

Souvislosti

Druhé obchodovací období systému EU ETS bylo zahájeno dne 1. ledna 2008 a potrvá pět let do 31. prosince 2012. Toto období se překrývá s obdobím, během něhož musejí průmyslové země dosáhnout svých cílů podle Kjótského protokolu a snížit emise. Systém EU ETS bude pro třetí obchodovací období, které začne 1. ledna 2013 a poběží do roku 2020, do velké míry změněn. Dne 23. dubna 2009 byl jako součást balíčku opatření EU v oblasti klimatu a energetiky přijat právní předpis, kterým se mění směrnice o obchodování s emisemi (IP/09/628) a upravují pravidla pro systém ETS po roce 2012 do roku 2020 a dále.

Podle systému EU ETS jsou zařízení povinna předložit každý rok registru členského státu ověřené údaje o svých emisích. Údaje za rok 2010 byly zveřejněny dne 1. dubna 2011 v nezávislé evidenci transakcí Společenství. Od 16. května lze v této evidenci rovněž nalézt údaje o dodržování požadavků a informace o tom, zda zařízení splnila svou povinnost odevzdat takové množství povolenek, které odpovídá ověřeným emisím za loňský rok.

Další informace:

Domovská stránka nezávislé evidence transakcí Společenství (CITL)

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Domovská stránka registru Generálního ředitelství pro oblast klimatu na portálu EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Revidovaný systém ETS a často kladené otázky

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Příloha

ČLENSKÝ STÁT

Přidělené povolenky

Ověřené emise (1)

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2010

Počet zařízení

Belgie

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bulharsko

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Česká republika

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Dánsko

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Estonsko

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Finsko

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Francie

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1 125

Irsko

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Itálie

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1 192

Kypr(2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Lichtenštejnsko(2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Litva

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Lotyšsko

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Lucembursko

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Maďarsko

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Malta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Německo

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1 986

Nizozemsko

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Norsko

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Polsko

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugalsko

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Rakousko

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Rumunsko

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Řecko(2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Slovensko

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

Slovinsko

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Spojené království

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1 136

Španělsko

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1 130

Švédsko

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

CELKEM

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12 815

(1) Ověřené emise ze všech zařízení s otevřeným či uzavřeným kontem v evidenci CITL (tj. včetně nových účastníků na trhu a uzavřených zařízení). Protože do evidence CITL neustále přicházejí nové informace (včetně oprav ověřených údajů o emisích, nových účastníků na trhu a uzavřených zařízení), souhrn údajů provedený po dni 30. dubna 2010 může vést k odlišnému výsledku.

(2) Ověřené emise za rok 2010 pro Kypr, Lichtenštejnsko a Řecko nejsou úplné.

1 :

Zařízení na Kypru zatím ověřené údaje o emisích za rok 2010 neoznámila.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF.

3 :

Za projekty snižování emisí realizované v rámci mechanismu čistého rozvoje podle Kjótského protokolu se vydávají kredity známé jako certifikovaná snížení emisí (CER).

4 :

Jako jednotky snížení emisí (ERU) se označují kredity vydávané za projekty snižování emisí realizované v rámci mechanismu společného provádění podle Kjótského protokolu.

5 :

Celkové množství CER a ERU odevzdaných za účelem dodržení požadavků pro rok 2010 činí 136 978 618, což odpovídá 7,1 % jednotek odevzdaných za účelem dodržení požadavků 2010.


Side Bar