Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Брюксел, 17 май 2011 г.

Търговия с емисии: количеството на емисиите в рамките на Европейската схема за търговия с емисии се увеличи през 2010 г., но остава доста под равнището отпреди кризата

Емисиите на парникови газове от предприятията, включени в Европейската схема за търговия с емисии (EU ETS) са се увеличили миналата година с над 3 % (съгласно данни от регистрите на страните членки).

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Увеличението на емисиите през 2010 г. е свързано с икономическото възстановяване, но дори и след нормализацията на икономиката, емисиите в рамките на EU ETS остават значително под съответния лимит за периода на търгуване 2008—2012 г. Стойностите също показват, че в някои промишлени сектори продължава да се натрупва излишък от квоти, които ще се търгуват през третия период, започващ от 2013 г. Тази ситуация откроява възможностите за гъвкавост, които търговията с емисии осигурява на предприятията и също така потвърждава, че в следващата фаза би могло да се постигне допълнително намаление на емисиите при разумна цена за икономиката.“

Данни за емисиите през 2010 г.

Европейската схема за търговия с емисии обхваща над 12 000 електроцентрали и промишлени инсталации в 27те страни членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн. Верифицираните емисии на парникови газове от тези инсталации1 през миналата година са възлезли общо на 1 932 милиарда тона CO2 еквивалент, което представлява увеличение с около 3 % спрямо количеството от 2009 г.

Това увеличение на емисиите съответства на преобладаващите очаквания и прогнозни анализи отпреди публикуването на данните. То се дължи на икономическото възстановяване след рецесията, причинила изключително голямо намаление на емисиите през 2009 г., в размер на 11,6 %.

Това увеличение, обаче, най-вероятно е значително по-малко от увеличението на производството на съответните инсталации, като се има предвид че средният индекс на промишлената продукция в ЕС-27 през 2010 г. се е увеличил спрямо 2009 г. със 6,7 % 2.

Висока степен на спазване на нормативните изисквания

Постигнатата от страна на предприятията степен на спазване на нормативните изисквания на Европейската схема за търговия с емисии е висока. До крайния срок на 30 април 2011 г. само 2 % от включените в тази схема инсталации не са предали квоти за всичките си емисии през 2010 г. Тези неизпълнили задълженията си инсталации са най-често малки и генерират общо по-малко от 2 % от включените в схемата емисии. Също така, три процента от инсталациите не са изпълнили задължението си да подадат в същия срок верифицирани стойности на емисиите си от 2010 г.

Увеличено използване на международни кредити за редуцирани емисии

От 2008 г. насам инсталациите могат да предават за отчитане на част от своите емисии и международни кредити за редуцирани емисии, генерирани чрез гъвкавите механизми по Протокола от Киото. Със сертифицирани единици редуцирани емисии (CERs)3 са направени 4,7 % от всички отчитания на емисии в периода 2008 — 2010 г. Около 51 % от тези единици (CERs) произхождат от Китай, 20 % от Индия, 16 % от Южна Корея и 7 % от Бразилия, а останалите 6 % произхождат от проекти в други 20 страни.

С единици редуцирани емисии (ERUs)4 са направени само 0,4 % от всички отчитания на емисии от 2008 г. насам. Общо при отчитанията, направени с единици от вида CER или вида ERU от 2008 г. насам са използвани приблизително 21 % от всичките около 1,4 милиарда кредити, чието използване е разрешено за периода на търгуване 2008—2012 г.

Общо отчитания на емисии от Фаза II (2008—2010 г.)

5 937 783 272

100,0%

Сертифицирани единици редуцирани емисии (CERs) и единици редуцирани емисии (ERUs)

300 670 8725

5,1%

Безплатно предоставени или закупени на търгове квоти

5 637 112 400

94,9%

Контекст на разглеждания въпрос

Вторият период на търгуване на Европейската схема за търговия с емисии започна на 1 януари 2008 г. и ще продължи пет години, до 31 декември 2012 г. Този период съвпада с периода, за който индустриализираните страни са поели задължения по Протокола от Киото за намаление на емисиите. През третия период, който започва на 1 януари 2013 г. и ще продължи до 2020 г., Европейската схема за търговия с емисии ще бъде значително реформирана. Законодателството за изменение на Директивата за търговия с емисии бе прието на 23 април 2009 г. като част от пакета от документи в областта на климата и енергетиката (IP/09/628) и в него бяха формулирани изменените правила за функционирането на Схемата за търговия с емисии в периода след 2012 г. — до 2020 г. и по-нататък.

Съгласно Европейската схема за търговия с емисии, от операторите на инсталациите се изисква да подават в регистрите на страните членки верифицирани данни за съответните емисии през всяка една година. Тези данни за 2010 г. са вече публично достъпни (от 1 април 2011 г.) в Независимия регистър на Общността за трансакциите (CITL). Започвайки от 16 май, в този регистър се обявяват и данни за спазването на нормативните изисквания, с информация дали операторите на инсталациите са спазили своите задължения да предават за отчитане количествата квоти, съответстващи на верифицираните им емисии от предходната година.

Допълнителна информация:

Уебсайтът на Независимия регистър на Общността за трансакциите (CITL) е:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Страницата за регистрите на Генерална Дирекция „Действия за климата“ в уебсайта EUROPA е:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Информация за изменената Схема за търговия с емисии и отговори на често задавани въпроси има на следната страница:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Приложение

Страни членки

Разпределени квоти

Верифицирани емисии (1)

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

Брой на инста-лациите

Австрия

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Белгия

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

България

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Кипър (2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Чехия

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Германия

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1986

Дания

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Естония

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Испания

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1130

Финландия

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Франция

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1125

Обединеното кралство

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1136

Гърция (2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Унгария

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Ирландия

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Италия

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1192

Лихтенщайн (2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Литва

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Люксембург

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Латвия

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Малта

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Нидерландия

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Норвегия

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Полша

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Португалия

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Румъния

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Швеция

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Словения

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Словакия

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

ОБЩО

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12815

(1) Верифицирани емисии на всички инсталации с открити или закрити сметки в Независимия регистър на Общността за трансакциите — CITL (т.е. включително и на новите участници и закритите инсталации). Тъй като CITL непрекъснато получава нови данни (включително корекции на данните за верифицираните емисии, както и данни за нови участници и за закривания на инсталации), възможно е при сумирания направени след 30 април 2010 г. да се получат различаващи се резултати.

(2) Данните за верифицираните емисии през 2010 г. за Кипър, Лихтенщайн и Гърция не са пълни.

1 :

Инсталациите в Кипър все още не са докладвали верифицирани стойности на емисиите от 2010 г.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

При проектите за намаляване на емисии, реализирани в рамките на Механизма за чисто развитие (CDM) по Протокола от Киото се генерират кредити, наречени сертифицирани единици редуцирани емисии (CERs).

4 :

Единици редуцирани емисии (ERUs) се наричат кредитите, генерирани чрез проекти за намаляване на емисии, реализирани в рамките на Механизма за съвместно изпълнение по Протокола от Киото.

5 :

Общо използваните за отчитане на емисии от 2010 г. единици от типа CER и типа ERU възлизат на 136 978 618, което съответства на 7,1 % от всички единици, използвани за отчитане на емисии от 2010 г.


Side Bar