Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Bryssel den 18 maj 2011

Allmänheten rådfrågas om hur man kan minska användningen av plastkassar

EU-kommissionen inleder samråd om hur man kan minska användningen av plastkassar. Är avgifter eller skatter lämpliga eller vore det bättre att på EU-nivå införa ett förbud mot användningen av plastkassar. Det är några av frågorna. Bör man informera mer om biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial och öka kraven på att sådana material används, är en annan fråga. Det webbaserade samrådet pågår till augusti 2011.

Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor kommenterar: För femtio år sedan visste man knappt vad en plastkasse var. Nu används de ett par minuter och sedan förorenar de vår miljö i tiotals år. Många har dock ändrat attityd och anser att en ändring måste komma till stånd. Vi tittar därför på alla alternativ, bland annat ett EU-omfattande förbud mot plastkassar. Vi behöver synpunkter från så många som möjligt som ett komplement till våra vetenskapliga analyser1 och för att driva på politiken i denna fråga som håller på att kväva vår miljö.”

Färre plastkassar

Varje år använder genomsnittligen varje person i EU cirka 500 plastkassar – ofta bara en enda gång. Totalt tillverkades i Europa under 2008 3,4 miljoner ton plastkassar, vilket motsvarar vikten på 2 miljoner personbilar. Eftersom plastkassarna är så små och lätta hamnar de ofta inte i avfallshanteringen utan i havet, där nedbrytningen kan ta flera hundra år.

Vissa EU-länder har redan vidtagit åtgärder för att minska användningen av plastkassar genom att införa avgifter, ingå avtal med detaljhandeln och förbjuda vissa typer av kassar. Det finns dock inga särskilda åtgärder på EU-nivå. Vid rådsmötet (miljöfrågor) i mars 2011 diskuterade miljöministrarna plastkassarnas miljöpåverkan. Man kom fram till att effektiva EU-åtgärder är nödvändiga.

Bättre information om lätt nedbrytbara förpackningar

Samrådet syftar också till att inhämta synpunkter om dagens bestämmelser om komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. I direktivet görs ingen klar åtskillnad mellan biologiskt nedbrytbara produkter som ska brytas ned i naturen under naturliga förhållanden och komposterbara produkter som enbart bryts ned i industriella komposteringsanläggningar. Att annonsera att en förpackning är biologiskt nedbrytbar när den i själva verket inte bryts ned i naturen kan vara vilseledande och bidra till att avfall sprids i miljön.

Samrådet ska samla in synpunkter om de eventuella miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av åtgärder för att skärpa kraven på biologisk nedbrytning av förpackningar, däribland förbättrad information till konsumenterna.

Bakgrund

Idag flyter cirka 250 miljoner plastpartiklar med en sammanlagd vikt på 500 ton enbart i Medelhavet på grund av att plastkassarna är så långlivade. Dessa partiklar kan leda till att havsdjur kvävs då de sväljer dem av misstag eller tror att det är föda. Plast bryts ned till ytterst små partiklar och förorenar mark och vatten i omfattande grad eftersom partiklarna innehåller tillsatser, bland annat svårnedbrytbara organiska föroreningar.

Läs mer:

Synpunkter kan lämnas på följande adress:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Mer information om direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns på

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar