Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Брюксел, 18 май 2011 г.

Комисията сондира мнения за ограничаване на употребата на найлонови пликове

Европейската комисия се обръща към обществеността за мнения как най-добре да се ограничи употребата на найлонови пликове за покупки. Тя ще зададе въпроса доколко таксите и данъчното облагане могат да бъдат ефективни и дали други възможности, например забрана за използването на найлонови пликове за покупки на ниво ЕС, не са по-добра алтернатива. Ще се търсят становища и за популяризирането на биоразградимите опаковъчни продукти и завишаването на изискванията за биоразградимост на опаковките. Допитването в интернет ще продължи до август 2011 г.

Комисарят за околната среда Янез Поточник заяви: „Преди петдесет години почти никой не беше чувал за найлоновия плик за еднократна употреба — сега го използваме едва няколко минути, а след това той замърсява околната среда десетилетия наред. Но обществените възгледи еволюират и вече се наблюдава масово желание за промяна. Затова искаме да разгледаме всички възможности в тази област, включително и общоевропейска забрана на найлоновите пликове за покупки. Имаме нужда от мнението на възможно най-много хора, за да допълним научните си анализи1 и да стимулираме разработването на политика за борба с този проблем, който „задушава“ околната среда.

Намаляване на употребата на найлонови пликове за покупки

Средностатистическият гражданин на ЕС използва ежегодно около 500 найлонови плика за покупки, повечето от които само по веднъж. През 2008 г. общият обем на произведените в Европа найлонови пликове за покупки е 3,4 милиона тона, което се равнява на теглото на над два милиона леки автомобила. Заради малките си размери и тегло найлоновите пликове често се оказват извън обхвата на мерките за управление на отпадъците и попадат в морската среда, където окончателното им разлагане може да отнеме стотици години.

Някои държави-членки вече са предприели стъпки за ограничаване на употребата на найлонови пликове за покупки чрез ценови мерки, споразумения със сектора за търговия на дребно и забрани за определени видове пликове, но на ниво ЕС все още няма специфични мерки. През март 2011 г. министрите на околната среда на ЕС обсъдиха въздействието на найлоновите пликове за покупки върху околната среда и повдигнатите от тях въпроси показаха, че са необходими ефективни действия от страна на ЕС.

По-голяма популярност за биоразградимите опаковки

Допитването също така цели да събере мнения за адекватността на настоящите изисквания за компостируемост и биорзаградимост, залегнали в Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки. Директивата не прави ясно разграничение между биоразградими продукти, които се разлагат в естествени условия в околната среда и компостируеми продукти, които се разлагат само в промишлени съоръжения за компостиране. Да се рекламира един опаковъчен продукт като биоразградим, когато той всъщност не се разлага в естествени условия, може да бъде подвеждащо и да допринесе за увеличаването на отпадъците.

Чрез допитването се събират мнения за екологичното, социалното и икономическото въздействие на мерките за подобряване на изискванията за биоразградимост на опаковъчните продукти, както и за популярността на биоразградимите опаковки сред потребителите.

Контекст:

Заради дългия жизнен цикъл на найлоновите пликове понастоящем само в Средиземно море плуват около 250 милиарда пластмасови частици с общо тегло 500 тона. Тези частици могат да предизвикат задушаването на морските обитатели, които неволно ги поглъщат или ги бъркат с храна. Пластмасите се разпадат на малки частици и имат значителен потенциал за замърсяване на почвите и водите, тъй като могат да съдържат добавки от групата на трайните органични замърсители.

Допълнителна информация:

За да участвате в допитването:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Повече подробности относно Директива 94/62/ЕО за опаковките и отпадъците от опаковки:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar