Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Bryssel den 24 januari 2011

Finansiering av EU:s forskning och innovation –minskad byråkrati för forskare och små och medelstora företag

Europeiska kommissionen har idag antagit åtgärder för att göra deltagandet i EU:s nuvarande sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration mer attraktivt och tillgängligt för de bästa forskarna och de mest innovativa företagen, särskilt små och medelstora företag. Åtgärderna som är grundade på den förenklingsplan som kommissionen presenterade i april 2010 kommer att träda i kraft omedelbart.

Dagens åtgärder kommer att göra det möjligt för de många tusentals duktiga människor som får finansiering av oss att spara tid och möda på pappersarbete så att de kan koncentrera sig på det som de är bäst på att främja tillväxten och arbetstillfällen och att förbättra vår livskvalitet i Europa genom forskning och innovation i världsklass. Vi vill dra till oss ännu fler och bättre sökanden, inklusive dynamiska småföretag som har svårt att hantera stora mängder byråkrati. Och detta är bara början: kommissionen har redan föreslagit stora förändringar av de övergripande finansiella regler som styr alla EU:s finansieringsprogram och om parlamentet och rådet går med på dessa kommer vi att lägga fram ännu mer radikala förslag på förenklingar av sjunde ramprogrammets uppföljande program,” säger kommissionens ledamot med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

Tre konkreta åtgärder

Kommissionen har antagit tre konkreta åtgärder som direkt påverkar EU:s forskningsbidrag i EU:s nuvarande forskningsprogram (sjunde ramprogrammet). Vart och ett av dessa steg är ett svar på de önskemål som deltagare och potentiella deltagare i sjunde ramprogrammet flera gånger har uttryckt:

  • - Tillåta mer flexibilitet i hur personalkostnaderna beräknas så att EU:s innehavare av forskningsstipendier kan använda sina vanliga redovisningsmetoder då de begär ersättning för vanliga personalkostnader. De behöver inte längre inrätta parallella redovisningssystem endast för detta ändamål.

  • - Ägare av små och medelstora företag vars löner inte formellt registreras på deras konton kan nu få schablonersättning för sitt forskningsarbete.

  • - En ny styrgrupp med höga tjänstemän från kommissionens samtliga deltagande avdelningar och byråer kommer att arbeta för att reglerna om forskningsfinansiering tillämpas konsekvent.

Nästa steg

Kommissionen anser att förenkling ska ligga till grund för EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram och den kommer att fortsätta att arbeta för betydande förbättringar. Kommissionen kommer att lägga fram sitt lagstiftningsförslag för EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram i slutet av det här året, efter ett öppet samråd som ska dras igång tidigt under våren.

Bakgrund

EU:s nuvarande forskningsprogram, sjunde ramprogrammet, har lockat mer än 40 000 förslag från forskarvärlden sedan 2007, och nästan 8 000 har hittills fått finansiering. Nästan alla europeiska universitet deltar och cirka 15 % av deltagarna är små och medelstora företag.

Flera förenklingar har redan skett både före och efter lanseringen av det sjunde ramprogrammet.

I april 2010 antog kommissionen ett meddelande i vilket ytterligare förenklingar av den existerande rättsliga ramen och, på längre sikt, en eventuell ändring av EU:s budgetbestämmelser presenteras (se IP/10/472 och MEMO/10/156). Detta meddelande drog igång en omfattande debatt bland EU:s institutioner och många andra forsknings- och innovationsintressenter. I detta sammanhang bör det också påminnas om kommissionens förslag om EU:s ändrade budgetförordning som innebär förenklingar som fortfarande ska tillämpas på sjunde ramprogrammet, t.ex. avskaffandet av räntebärande konton. Dessutom föreslås åtgärder som kommer att lägga grunden för en mer radikal förenkling av nästa ramprogram. Det är nu rådets och Europaparlamentets ansvar att anta dessa åtgärder.

De åtgärder som antogs i det nuvarande kommissionsbeslutet grundas på ett brett samförstånd i denna debatt och de ligger också i linje med rekommendationerna i expertgruppen som genomför interimsutvärderingen av sjunde ramprogrammet (IP/10/1525).

Länk till den fullständiga texten av meddelandet från april 2010 om förenkling http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Rapport från expertgruppen som gör interimsutvärderingen: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar