Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Brusel 24. januára 2011

Financovanie výskumu a inovácie z fondov EÚ – okamžité zmeny zacielené na zníženie byrokracie pre výskumníkov a MSP

Európska komisia dnes prijala opatrenia s cieľom zatraktívniť účasť na súčasnom siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum a sprístupniť ju najlepším výskumníkom a spoločnostiam s najväčším inovačným potenciálom predovšetkým malým a stredným podnikom (MSP). Opatrenia vychádzajú z plánu na zjednodušenie, ktorý Komisia predstavila v apríli 2010, a nadobúdajú účinnosť okamžite.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Opatrenia, ktoré sme dnes prijali, umožnia mnohým tisícom vynikajúcich ľudí, ktorých financujeme, ušetriť čas a námahu s papierovaním a namiesto toho sa zamerať na to, čo vedia najlepšie – svojou prácou podporovať rast a zamestnanosť a zlepšovať kvalitu nášho života v Európe pomocou výskumu a inovácie na svetovej úrovni. Radi by sme pritiahli ešte viac a lepších žiadateľov o granty vrátane dynamických malých podnikov, ktoré nie sú schopné zvládnuť nadmernú byrokratickú záťaž. A to je len začiatok: Komisia už navrhla veľké zmeny celkových pravidiel financovania, ktoré platia pre všetky programy financovania zo zdrojov EÚ, a ak ich Parlament a Rada odsúhlasia, predložíme návrhy ešte radikálnejších zjednodušujúcich opatrení pre program, ktorý bude nasledovať po RP7.“

Tri konkrétne opatrenia

Komisia prijala tri konkrétne opatrenia s okamžitou účinnosťou týkajúce riadenia grantov EÚ na výskum v súčasnom programe EÚ pre výskum (RP7). Každý z týchto krokov je reakciou na obavy, ktoré opakovane vyjadrili účastníci RP7 a záujemcovia o účasť na RP7:

  • umožniť väčšiu flexibilitu pri výpočte nákladov na personál tak, aby príjemcovia grantu EÚ na výskum mohli pri žiadostiach o úhradu priemerných nákladov na personál postupovať podľa svojich bežných účtovných metód; už nebudú musieť len na tento účel vytvárať úplne paralelné účtovné systémy,

  • majiteľom MSP, ktorých mzdy formálne nefigurujú v ich účtovníctve, sa odteraz za ich prínos k práci na výskumných projektoch môžu vyplácať paušálne sumy,

  • nová riadiaca skupina zložená z vyšších riadiacich pracovníkov všetkých zainteresovaných oddelení Komisie a agentúr odstráni nezrovnalosti v uplatňovaní pravidiel o financovaní výskumu.

Ďalšie kroky

Komisia považuje zjednodušenie za jednu zo základných zásad zostavovania nasledujúceho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií a naďalej sa bude zasadzovať za podstatné zlepšovanie. Komisia predstaví svoje legislatívne návrhy nasledujúceho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácie do konca tohto roka, po otvorenej konzultácii, ktorej úvod sa plánuje na začiatok jari.

Kontext

Od roku 2007 vyjadrilo svoj záujem o účasť na súčasnom programe EÚ pre výskum (RP7) svojimi návrhmi vyše 40 000 predstaviteľov výskumnej obce a doteraz sa poskytli finančné prostriedky na takmer 8 000 projektov. Zapojené sú takmer všetky európske univerzity a približne 15 % účastníkov sú MSP.

Tak pred začatím RP7, ako aj po ňom, sa už prijalo niekoľko konkrétnych krokov zameraných na zjednodušenie postupov.

Komisia prijala v apríli 2010 oznámenie, v ktorom predstavila ďalšie možnosti zjednodušenia, ktoré sa týkajú platného právneho rámca a z dlhodobejšieho hľadiska aj možnej revízie nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách (pozri IP/10/472MEMO/10/156). Toto oznámenie bolo podnetom širokej diskusie medzi inštitúciami EÚ a mnohými inými zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácie. V tejto súvislosti treba takisto pripomenúť, že návrh Komisie o revidovanom nariadení EÚ o rozpočtových pravidlách ponúka zjednodušenia, ktoré možno využiť pri RP7, napr. zrušenie zúročených účtov, a obsahuje opatrenia, ktoré budú základom radikálnejšieho zjednodušenia v nasledujúcom rámcovom programe. Teraz je za prijatie spomenutých opatrení zodpovedná Rada a Európsky parlament.

Opatrenia prijaté v rozhodnutí Komisie vychádzajú zo širokého konsenzu, ku ktorému sa v tejto diskusii dospelo, a sú aj v súlade s odporúčaniami skupiny expertov, ktorá vykonala predbežné hodnotenie RP7 (IP/10/1525).

Odkaz na úplné znenie oznámenia o zjednodušení z apríla 2010: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Správa skupiny expertov o predbežnom hodnotení RP7: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar