Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Brussel, 24 januari 2011

Financiering van onderzoek en innovatie door de EU – onmiddellijke wijzigingen om onnodige bureaucratie voor onderzoekers en mkb/kmo's te vermijden

De Commissie heeft vandaag maatregelen genomen om de deelname aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de EU, dat momenteel ten uitvoer ligt, aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor de beste onderzoekers en de innovatiefste ondernemingen en met name het midden‑ en kleinbedrijf (mkb/kmo's). Deze maatregelen die gebaseerd zijn op het programma voor vereenvoudiging dat door de Commissie in april 2010 werd bekendgemaakt, treden meteen in werking.

Commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Georghegan-Quinn zei hierover het volgende: "De maatregelen die wij vandaag hebben genomen, betekenen dat de duizenden uitmuntende onderzoekers die door ons worden gefinancierd, minder tijd en energie hoeven te steken in bureaucratie en zich volledig kunnen toeleggen op datgene waarin zij uitblinken: werken aan groeibevordering en aan stimulansen voor de werkgelegenheid en zorgen voor een betere levenskwaliteit in Europa dankzij onderzoek en innovatie van wereldklasse. Wij wensen nog meer en betere deelnemers aan te trekken, ook dynamische kleine ondernemingen voor wie de papierberg een onoverkomelijke hindernis vormt. En dit is nog maar het begin: de Commissie heeft reeds belangrijke wijzingen voorgesteld in de algemene financiële regels die voor alle financieringsprogramma's van de EU gelden en indien het Parlement en de Raad met deze voorstellen instemmen, zullen wij voor de opvolger van KP7 met nog ingrijpender vereenvoudigingmaatregelen komen.

Drie concrete maatregelen

De Commissie heeft drie concrete maatregelen vastgesteld die meteen hun uitwerking zullen hebben op het beheer van de onderzoeksubsidies van de EU in het kader van het huidige kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KP7). Met elk van deze maatregelen wordt ingegaan op de wensen die de deelnemers - of deelnemers in spe - aan KP7 herhaaldelijk tot uitdrukking hebben gebracht:

  • Er wordt meer flexibiliteit toegestaan voor de berekening van de personeelsuitgaven zodat de wetenschappers die subsidies van de EU ontvangen, hun gebruikelijke boekhoudmethoden kunnen toepassen wanneer zij om terugbetaling van hun doorsnee personeelsuitgaven verzoeken. Zij zullen niet langer een volledig parallel boekhoudsysteem - uitsluitend voor dit doel - moeten opzetten.

  • Eigenaren van mkb/kmo‑bedrijven van wie de salarissen niet formeel geregistreerd zijn in hun boekhouding, kunnen nu op basis van een forfaitair bedrag worden vergoed voor hun bijdrage aan onderzoekprojecten.

  • Een nieuwe stuurgroep van hoge ambtenaren van alle betrokken diensten en agentschappen van de Commissie zal inconsistenties bij de toepassing van de regels met betrekking tot de financiering van onderzoek uit de weg ruimen.

Volgende stappen

De Commissie beschouwt vereenvoudiging als een van de principes waardoor men zich moet laten leiden bij het opstellen van het volgende EU‑programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en zij zal verder op wezenlijke verbeteringen blijven aandringen. De Commissie zal haar wetgevingsvoorstellen voor het volgende EU‑programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, na een open raadpleging die in het vroege voorjaar zal worden gehouden, tegen het einde van dit jaar voorstellen.

Achtergrond

Het huidige EU‑programma voor onderzoek, KP7, heeft sedert 2007 meer dan 40 000 voorstellen van wetenschappers aangetrokken en tot dusverre werden bijna 8 000 projecten gefinancierd. Nagenoeg alle Europese universiteiten nemen deel aan het programma en zowat 15% van de deelnemers zijn mkb/kmo‑bedrijven.

Er werden zowel vóór als na de lancering van KP7 reeds diverse concrete maatregelen genomen om de procedures te vereenvoudigen.

In april 2010 heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd waarin verdere vereenvoudigingen van het bestaande juridische kader en - op langere termijn - een eventuele herziening van de financiële reglementen van de EU (zie IP/10/472 en MEMO/10/156) worden voorgesteld. Deze mededeling bracht een uitvoerige discussie tussen de instellingen van de EU en met talrijke andere belanghebbenden van de sector onderzoek en innovatie op gang. In dit verband wordt er ook aan herinnerd dat het voorstel van de Commissie met betrekking tot de herziening van het financieel reglement van de EU voorstellen voor vereenvoudiging bevat die nog op KP7 moeten worden toegepast, zoals de afschaffing van de rentedragende rekeningen, alsook voorstellen voor maatregelen die de grondslag zullen vormen voor een radicalere vereenvoudiging van het volgende kaderprogramma. Deze maatregelen liggen nu ter goedkeuring bij de Raad en het Europees Parlement.

De maatregelen die in het huidige besluit van de Commissie zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op een brede consensus in het kader van deze discussie en stroken tevens met de aanbevelingen van de groep van deskundigen die met de tussentijdse evaluatie van KP7 is belast (IP/10/1525).

Link naar de volledige tekst van de mededeling over vereenvoudiging van april 2010: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Verslag van de tussentijdse evaluatie van de groep van deskundigen: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar