Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Bryssel 24. tammikuuta 2011

EU:n tutkimus- ja innovointirahoitus: tutkijoita ja pk-yrityksiä rasittavaa byrokratiaa karsitaan pikaisesti

Euroopan komission tänään hyväksymillä toimenpiteillä tehdään EU:n nykyiseen seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan osallistuminen houkuttelevammaksi ja helpommaksi huippututkijoille ja innovatiivisimmille yrityksille – varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Nämä toimenpiteet toteutetaan viipymättä komission huhtikuussa 2010 julkistaman yksinkertaistamissuunnitelman mukaisesti.

”Tänään hyväksyttyjen toimenpiteiden ansiosta tuhannet osaajat, jotka saavat EU:n rahoitusta, säästävät turhaan paperisotaan kuluvan ajan ja vaivan. Vastedes he pystyvät keskittymään siihen, minkä he osaavat parhaiten: työskentelemään kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi ja elämän laadun parantamiseksi Euroopassa huippuluokan tutkimuksen ja innovoinnin avulla”, totesi tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. ”Haluamme uusia ja parempia hakijoita, myös dynaamisia pienyrityksiä, joille byrokratiaviidakko on liikaa. Tämä on vasta alkua: komissio on jo ehdottanut suuria muutoksia yleisiin rahoitussääntöihin, joita sovelletaan kaikkiin EU:n rahoitusohjelmiin. Jos parlamentti ja neuvosto hyväksyvät muutokset, seitsemännen puiteohjelman seuraajaa ehdotetaan yksinkertaistettavaksi vieläkin enemmän.”

Käytännön toimet

Komissio hyväksyi kolme konkreettista toimenpidettä, joita aletaan soveltaa viipymättä EU:n tutkimusapurahojen hallinnoinnissa nykyisen EU:n tutkimusohjelman (seitsemäs puiteohjelma) puitteissa. Kukin toimista on vastaus seitsemännen puiteohjelman nykyisten ja mukaan haluavien osallistujien alinomaa esille tuomiin huolenaiheisiin.

  • Henkilöstökustannusten laskennan joustavoittaminen siten, että EU:n tutkimusrahoituksen saajat voivat soveltaa omia kirjanpitomenetelmiään hakiessaan korvausta keskimääräisistä henkilöstökustannuksista. Tähän tarkoitukseen ei enää tarvita rinnakkaisia kirjanpitojärjestelmiä.

  • Pk-yritysten omistajat, joiden palkkoja ei kirjata virallisesti heidän omiin tileihinsä, voivat nyt saada kiinteän korvauksen osallistumisestaan tutkimushankkeisiin.

  • Uusi ohjausryhmä, joka koostuu hankkeeseen osallistuvien komission osastojen ja virastojen johtavassa asemassa olevista virkamiehistä, pyrkii poistamaan ristiriitaisuudet tutkimusrahoitussääntöjen soveltamisessa.

Jatkotoimet

Komissio pitää yksinkertaistamista yhtenä tulevan EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman perusperiaatteista ja pyrkii saamaan aikaan huomattavia parannuksia jatkossakin. Komissio aikoo esittää seuraavaa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa koskevat lainsäädäntöehdotuksensa tämän vuoden loppuun mennessä alkukeväällä järjestettävän avoimen kuulemisen perusteella.

Tausta

Nykyinen EU:n tutkimusohjelma (seitsemäs puiteohjelma) on herättänyt paljon kiinnostusta tutkimusyhteisössä: vuodesta 2007 lähtien ohjelmaan on jätetty yli 40 000 hanke-ehdotusta ja rahoitusta on myönnetty lähes 8 000 hankkeelle. Mukana ovat lähes kaikki Euroopan yliopistot, ja noin 15 prosenttia osallistujista on pk-yrityksiä.

Seitsemännen puiteohjelman suunnittelun ja toiminnan aikana on jo toteutettu monia käytännön toimia menettelyjen yksinkertaistamiseksi.

Huhtikuussa 2010 komissio antoi tiedonannon, jossa esitetään lisää yksinkertaistamismahdollisuuksia. Tiedonannossa käsitellään niin olemassa olevaa lainsäädäntökehystä kuin EU:n varainhoitosäännösten mahdollista tarkistamista pidemmällä aikavälillä (ks. IP/10/472 ja MEMO/10/156). Tiedonanto käynnisti laajan keskustelun EU:n toimielimissä ja monien tutkimukseen ja innovointiin osallistuvien muiden toimijoiden keskuudessa. Muistutettakoon, että komission ehdotus EU:n varainhoitoasetuksen tarkistamisesta yksinkertaistaa jo sinällään seitsemättä puiteohjelmaa, kun korolliset tilit poistetaan ja käyttöön otetaan toimenpiteitä, joiden perusteella seuraava puiteohjelmaa voidaan yksinkertaistaa vielä lisää. Neuvoston ja parlamentin on vielä hyväksyttävä nämä toimenpiteet.

Tänään tehdyssä komission päätöksessä vahvistetut toimenpiteet perustuvat keskustelussa saavutettuun laajaan yksimielisyyteen ja vastaavat suosituksia, jotka asiantuntijaryhmä antoi seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa väliarvioinnissaan (IP/10/1525).

Yksinkertaistamisesta huhtikuussa 2010 annettu tiedonanto kokonaisuudessaan: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Asiantuntijaryhmän väliarviointi: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar