Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2011

Χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση – άμεσες αλλαγές με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τους ερευνητές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μέτρα με τα οποία επιδιώκεται να γίνει η συμμετοχή στο ισχύον 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ελκυστικότερη και πιο προσιτή για τους καλύτερους ερευνητές και τις δυναμικότερες από πλευράς καινοτομίας εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα μέτρα αυτά βασίζονται στο σχέδιο απλούστευσης που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010 και θα αρχίσουν να ισχύουν αμέσως.

Η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε τα εξής: «Με τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα οι χιλιάδες των αρίστων που χρηματοδοτούμε θα μπορούν να εξοικονομούν χρόνο και κόπο από γραφειοκρατικές διατυπώσεις ώστε να επικεντρώνονται σε αυτό στο οποίο διαπρέπουν – την προσπάθεια για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη με έρευνα και καινοτομία παγκόσμιας ακτινοβολίας. Επιθυμούμε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους και καλύτερους υποψήφιους, μεταξύ των οποίων δυναμικές μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτό είναι μόνο η αρχή: η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μεγάλες αλλαγές των γενικών δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και, αν γίνουν δεκτές από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα προτείνουμε δραστικότερα μέτρα απλούστευσης για το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο.»

Τρία συγκεκριμένα μέτρα

Η Επιτροπή ενέκρινε τρία συγκεκριμένα μέτρα με άμεση ισχύ για τη διαχείριση των ερευνητικών επιχορηγήσεων της ΕΕ που διατίθενται βάσει του ισχύοντος 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας της ΕΕ (7ο ΠΠ). Καθένα από αυτά τα τρία μέτρα δίνει απάντηση σε προβληματισμούς που εκφράστηκαν επανειλημμένα από συμμετέχοντες και υποψήφιους συμμετέχοντες στο 7ο ΠΠ:

  • - μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των δαπανών προσωπικού, ώστε οι δικαιούχοι ερευνητικών επιχορηγήσεων της ΕΕ να μπορούν να εφαρμόζουν τις συνήθεις λογιστικές μεθόδους τους όταν ζητούν την κάλυψη των μέσων δαπανών προσωπικού και να μην χρειάζεται πλέον να εγκαθιστούν παράλληλα πλήρη λογιστικά συστήματα αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό·

  • - δυνατότητα κάλυψης, με κατ’ αποκοπή πληρωμές, της συμβολής των ιδιοκτητών ΜΜΕ, των οποίων οι μισθοί δεν εγγράφονται επίσημα στους λογαριασμούς τους, στις εργασίες ερευνητικών έργων·

  • - σύσταση νέας διευθύνουσας ομάδας, την οποία θα απαρτίζουν ανώτεροι υπάλληλοι από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οργανισμούς της Επιτροπής και η οποία θα εξαλείψει τις ανακολουθίες κατά την εφαρμογή των κανόνων χρηματοδότησης της έρευνας.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απλούστευση συγκαταλέγεται στις βασικές εννοιολογικές αρχές του επόμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για ουσιαστική βελτίωση. Θα καταθέσει τις νομοθετικές προτάσεις της για το επόμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, μετά από ανοικτή διαβούλευση που θα ξεκινήσει στις αρχές της άνοιξης.

Ιστορικό

Το ισχύον ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ, το 7ο ΠΠ, έχει προσελκύσει από το 2007 περισσότερες από 40.000 προτάσεις ερευνητών, ενώ μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί σχεδόν 8.000 έργα. Συμμετέχουν σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ περίπου το 15% των συμμετεχόντων είναι ΜΜΕ.

Έχουν ήδη ληφθεί διάφορα συγκεκριμένα μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών, τόσο κατά την εκπόνηση του 7ου ΠΠ, όσο και μετά την έναρξη της εφαρμογής του.

Τον Απρίλιο του 2010, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκθέτει νέες επιλογές απλούστευσης με δυνατότητα εφαρμογής στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και, πιο μακροπρόθεσμα, στην πιθανή αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών της ΕΕ (βλ. δελτίο Τύπου IP/10/472 και MEMO/10/156). Η ανακοίνωση αυτή έδωσε το έναυσμα για ευρύ διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και με πολλά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Για το θέμα αυτό υπενθυμίζεται επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ προβλέπει απλουστεύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν ήδη στο 7ο ΠΠ, όπως η κατάργηση των τοκοφόρων λογαριασμών, καθώς και μέτρα που θα αποτελέσουν τη βάση μιας ριζικότερης απλούστευσης του επόμενου προγράμματος-πλαισίου. Εναπόκειται πλέον στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν τα μέτρα αυτά.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν με τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής βασίζονται σε ευρεία συναίνεση, η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω διαλόγου, και είναι επίσης σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων που διενεργεί την ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου ΠΠ, (IP/10/1525).

Σύνδεση με το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Απριλίου του 2010 σχετικά με την απλούστευση: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενδιάμεση αξιολόγηση: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar