Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

V Bruselu dne 24. ledna 2011

Financování výzkumu a inovací z prostředků EU – méně byrokracie pro výzkumné pracovníky a malé a střední podniky

Evropská komise dnes přijala opatření, jež mají dopomoci k tomu, aby se účast na současném sedmém rámcovém programu pro výzkum stala atraktivnější a přístupnější pro nejlepší výzkumné pracovníky a nejvíce inovativní firmy, zejména malé a střední podniky (MSP). Tato opatření jsou založená na plánu zjednodušení, který Komise předložila v dubnu 2010, a vstupují v platnost okamžitě.

Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová prohlásila: „Díky dnešním opatřením nebude muset několik tisíc lidí s vynikající kvalifikací, které finančně podporujeme, investovat tolik času a úsilí do papírování a bude se moci soustředit na to, co umí nejlépe – na svou práci zacílenou na zvýšení růstu a zaměstnanosti a na zlepšení kvality našeho života v Evropě prostřednictvím výzkumu a inovací špičkové světové úrovně. Chceme získat ještě větší počet lépe kvalifikovaných žadatelů, mezi nimi také dynamické malé podniky, které nezvládají nadměrnou byrokratickou zátěž. A to je teprve začátek: Komise již navrhla velké změny celkových pravidel financování vztahující se na všechny programy financování z prostředků EU. Pokud Parlament a Rada tyto změny schválí, navrhneme pro příští rámcový program pro výzkum ještě radikálnější zjednodušení.“

Tři konkrétní opatření

Komise přijala tři konkrétní opatření s okamžitou platností, jež se týkají řízení grantů EU určených pro výzkum v současném sedmém rámcovém programu EU pro výzkum. Každé z těchto opatření je reakcí na obavy, které opakovaně zazněly z úst účastníků či potenciálních účastníků tohoto programu:

  • vytvoření větší flexibility při kalkulaci osobních nákladů, aby příjemci grantů EU na výzkum mohli při žádostech o uhrazení průměrných osobních nákladů používat své běžné účetní metody. Díky tomu již nebudou nuceni za tímto účelem vytvářet úplné paralelní účetnictví;

  • vlastníci MSP, jejichž platy se obvykle nevykazují v jejich účetnictví, mohou nyní za svůj podíl na práci ve výzkumných projektech získat paušální částky;

  • nová řídicí skupina vysoce postavených úředníků ze všech zúčastněných útvarů a agentur Komise odstraní nesrovnalosti při uplatňování předpisů platných pro financování výzkumu.

Další postup

Komise považuje zjednodušení administrativních postupů za jednu ze základních zásad při vytváření příštího programu EU pro výzkum a inovace a bude se nadále zasazovat o podstatné zlepšení. Po otevřené konzultaci, která se bude konat v jarních měsících, předloží Komise do konce tohoto roku své legislativní návrhy pro příští program EU pro výzkum a inovace.

Souvislosti

K současnému sedmému rámcovému programu EU pro výzkum bylo od roku 2007 z řad představitelů výzkumu a vědy předloženo více než 40 000 návrhů a doposud bylo financováno téměř 8 000 projektů. Zapojily se téměř všechny evropské univerzity. Zhruba 15 % účastníků tvoří malé a střední podniky.

Několik konkrétních opatření ke zjednodušení postupů již bylo přijato před zahájením sedmého rámcového programu a po jeho zahájení.

Komise v dubnu 2010 přijala sdělení, v němž prezentovala další možnosti zjednodušení platného právního rámce a z dlouhodobějšího hlediska i možné revize finančních nařízení EU (viz IP/10/472 a MEMO/10/156). Toto sdělení bylo podnětem k široké diskusi mezi orgány EU a s řadou dalších účastníků z oblasti výzkumu a inovací. V této souvislosti je rovněž třeba připomenout, že návrh Komise týkající se přepracovaného finančního nařízení EU již zahrnuje zjednodušení, jako například zrušení úročených účtů, jež lze ještě aplikovat na sedmý rámcový program pro výzkum, a opatření vytvářející předpoklady pro radikálnější zjednodušení příštího rámcového programu. O přijetí těchto opatření nyní budou rozhodovat Rada a Evropský parlament.

Opatření přijatá současným rozhodnutím Komise vzešla z širokého konsensu v této diskusi a jsou rovněž v souladu s doporučeními skupiny odborníků provádějící průběžné hodnocení sedmého rámcového programu pro výzkum (IP/10/1525)   

Odkaz na úplné znění sdělení o zjednodušení z dubna 2010: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Zpráva skupiny odborníků o průběžném hodnocení: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar